Nyt dra­ma om Gis­sel­feld

BT - - NYHEDER -

BIZAR STRID En knap 20 år lang strid om Gis­sel­feld Slot ser over­ra­sken­de ud til at fort­sa­et­te. Det frem­går af et brev, som grev Ulrik Dan­neski­old-Sam­søe og kom­tes­se Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe har sendt til slots­fru­en på det gam­le slot. Bå­de Gis­sel­felds be­sty­rel­se og slots­frue He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe kun­ne el­lers ån­de let­tet op, da Østre Lands­ret for to uger si­den skul­le af­si­ge dom i den lang­va­ri­ge og spek­taku­la­e­re strid om Gis­sel­feld Slot ved Has­lev på Sydsja­el­land. Ret­ten af­vi­ste nem­lig, at stri­den kun­ne af­gø­res i ret­ten, da de på­stan­de, der var ned­lagt, ik­ke var pra­e­ci­se nok.

Og der­ved så det ud til, at Gis­sel­felds be­sty­rel­se og He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe kun­ne tra­ek­ke sig ud som vin­de­re af den 20 år lan­ge strid. Vil ik­ke gi­ve op Men nu la­der det til, at den bizar­re strid al­li­ge­vel ik­ke er helt af­slut­tet. Trods utal­li­ge rets­sa­ger, li­ge så man­ge ne­der­lag, sagsom­kost­nin­ger og ad­vo­katsa­la­e­rer til fle­re mil­li­o­ner kro­ner, så har gre­ve-brød­re­ne Erik og Ulrik Dan­neski­old-Sam­søe samt Eriks dat­ter, kom­tes­se Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe, til­sy­ne­la­den­de ik­ke helt op­gi­vet kam­pen og hå­bet om, at de en dag at­ter kan få lov til at flyt­te ind på slot­tet og smyk­ke sig med den pre­sti­ge­ful­de ti­tel som ’over­di­rek­tør’ for Gis­sel­feld.

Det frem­går af et brev, som Ulrik Dan­neski­old-Sam­søe og Eri­ca Dan­neski­old-Sam­sø­es ad­vo­kat har sendt til Gis­sel­feld Slot. Hå­ber på Hø­jeste­ret I bre­vet, som BT har set, står der nem­lig, at gre­ven og nie­cen over­ve­jer at ind­brin­ge sa­gen for Pro­ces­be­vil­lings­na­ev­net for at få sa­gen prø­vet i Hø­jeste­ret.

Og hvis det ik­ke bli­ver mu­ligt, så frem­går det, at an­la­eg­gel­se af en ny rets­sag og­så vil va­e­re en mu­lig­hed, som vil bli­ve over­ve­jet.

Be­sty­rel­ses­for­mand for Gis­sel­feld Slot An­ker La­den-An­der­sen, der selv er ad­vo­kat, op­fat­ter bre­vet, som at Ulrik og Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe har ta­enkt sig at gå vi­de­re med sa­gen:

»Vi kan i hvert fald la­e­se det så­dan, at de ik­ke helt har op­gi­vet det end­nu. Og vi er jo in­ter­es­se­ret i at få nor­ma­li­se­ret tin­ge­ne.

Vi ser helst ba­re, at de be­ta­ler de sagsom­kost­nin­ger, de er ble­vet på­lagt, så sa­gen slut­ter nu,« si­ger han med hen­vis­ning det sto­re be­løb, som grev Ulrik og kom­tes­se Eri­ca skyl­der

DRAMAET PÅ GODSET Stri­den går helt til­ba­ge til 1997. Her blev grev Erik Dan­neski­old-Sam­søe først sus­pen­de­ret og si­den af­sat. Han kun­ne ik­ke enes med god­sets be­sty­rel­se, og i åre­ne ef­ter for­søg­te han ad ret­tens vej at få tit­len som Gis­sel­felds over­di­rek­tør til­ba­ge. I 2012 blus­se­de sa­gen så op igen, da dat­te­ren Eri­ca Dan­neski­oldSam­søe og gre­vens yng­ste bror, Ulrik, an­lag­de en sag mod Eri­cas ku­si­ne He­le­ne Dan­neski­old-Sam­søe, god­sets be­sty­rel­se og Ci­vilsty­rel­sen for at få Gis­sel­feld ef­ter den se­ne­ste rets­sag.

An­ker La­den-An­der­sen me­ner, at det vil va­e­re bedst for al­le par­ter, hvis den man­ge­åri­ge strid bli­ver af­slut­tet hur­tigt.

»Vi sy­nes, for al­le par­ter, at det er bedst, hvis vi får luk­ket den nu. Nu har vi kørt sa­ger om Gis­sel­feld i utal­li­ge år, og al­le de sa­ger, dem har fa­mi­li­en tabt,« si­ger han. gods-be­sty­rel­sen til at an­er­ken­de, at Eri­ca al­drig har sagt nej til at over­ta­ge po­sten som over­di­rek­tør. En sag som de tab­te sid­ste år og som blev an­ket til Østre Lands­ret. Østre Lands­ret har dog i ju­ni 2016 af­vist at ta­ge stil­ling til, hvem der skal va­e­re over­di­rek­tør for Gis­sel­feld Klo­ster i Sydsja­el­land. Nu over­ve­jer gre­ven Ulrik Dan­neski­old-Sam­søe og Eri­ca Dan­neski­old-Sam­søe at ind­brin­ge sa­gen for Pro­ces­be­vil­lings­na­ev­net for at få sa­gen prø­vet i Hø­jeste­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.