Sej­let over af ka­ta­ma­ran

BT - - NYHEDER -

BÅDULYKKE Ni­en­de og sid­ste eta­pe af ver­dens stør­ste sejlsport­s­kon­kur­ren­ce, Vol­vo Oce­an Ra­ce, fik sid­ste år en ulyk­ke­lig ud­gang for den fran­ske kvin­de Vir­gi­nie Le Na­mouric. Hun hjalp sin mand, der var fri­vil­lig kom­mis­sa­er un­der sejlad­sen den 16. ju­ni sid­ste år, men kort før star­ten på eta­pen, der gik fra den fran­ske hav­ne­by Lo­ri­ent til Gøte­borg, blev par­rets lil­le mo­tor­båd tor­pe­de­ret af en langt stør­re tri­ma­ran med den fran­ske kap­ta­jn Yann Gu­i­chard ved ro­ret.

I sam­men­stø­det med Yann Gu­i­chards tri­ma­ran Spin­drift 2 blev Vir­gi­nie Le Na­mouric ramt af en del af skro­get, der re­sul­te­re­de i, at hun blev ka­stet i ha­vet. Den vold­som­me kol­li­sion med­før­te, at den fran­ske kvin­de ef­ter­føl­gen­de fik am­pu­te­ret sit ven­stre ben.

I den­ne uge be­gynd­te rets­sa­gen mod Yann Gu­i­chard ved ret­ten i Lo­ri­ent, hvor Vir­gi­nie Le Na­mouric sø­ger svar på, hvad der gik galt den ska­eb­nesvan­gre dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.