Den sky milliardaer

BT - - NYHEDER -

PEN­GE Det er den kon­ser­va­ti­ve ejen­doms­ma­ta­dor Mikael Golds­ch­midt, der ejer det pa­lae­kom­pleks, hvor gre­vin­de Ale­xan­dra har le­jet sig ind i en 300 kva­drat­me­ter luksus­lejig­hed. Helt per­son­ligt me­nes han at va­e­re god for over to mil­li­ar­der kro­ner, og på Bør­sens li­ste over Dan­marks stør­ste for­mu­er var den 58-åri­ge er­hvervs­mand pla­ce­ret som num­mer 38 sid­ste år.

Mikael Golds­ch­midt er kendt som en for­ret­nings­mand, der hel­le­re sat­ser på det kon­ser­va­ti­ve og sik­re frem­for vil­de, ri­si­kab­le in­ve­ste­rin­ger.

»Jeg har al­tid ment, at ’den der le­ver stil­le, le­ver godt.’ Der­for har jeg al­drig del­ta­get i of­fent­li­ge sam­men­ha­en­ge,« sag­de han i 2003 til hjem­mesi­den ’By­ens Ejen­dom – vi­dens­cen­ter for by­ud­vik­ling’.

Golds­ch­midt er i dag en af de ma­eg­tig­ste ejen­doms­be­sid­de­re i det cen­tra­le Kø­ben­havn, der sam­ti­dig er et af de mest lu­kra­ti­ve om­rå­der i he­le Dan­mark i for­hold til ejen­doms­han­del, in­ve­ste­ring og ud­le­je.

Ud over sans for de rig­ti­ge in­ve­ste­rin­ger har Golds­ch­midt og­så na­e­se for den rig­ti­ge ti­m­ing. Solg­te li­ge før bo­lig­bob­len brast I mid­ten af 80’er­ne solg­te han sin op­spa­re­de pan­te­brevspor­te­føl­je li­ge in­den Poul Schlüter gen­nem­før­te ka­rof­fel­ku­ren. Og i 2006 li­ge før bo­lig­bob­len bri­ste­de, og bo­lig­mar­ke­det var på sit hø­je­ste, solg­te han sit ho­ved­sel­skab At­las Ejen­dom­me, hvil­ket iføl­ge Ek­stra Bla­det ind­brag­te ham in­tet min­dre end tre mil­li­ar­der kro­ner.

Golds­ch­midt holdt på pen­ge­ne, hvor­for han kun­ne op­kø­be stri­be­vis af ejen­dom­me, der var styrt­dyk­ket i pris un­der fi­nanskri­sen. Det tjen­te Golds­ch­midt Hol­ding me­re end 300 mil­li­o­ner på. Ba­re i det før­ste kvar­tal af 2009.

Ejendommen, hvor Ale­xan­dra bor er en af per­ler­ne i Golds­ch­midts po­r­te­føl­je, og hans kon­cern har da og­så ho­ved­sa­e­de i ejendommen i for­la­en­gel­se af pragt­kom­plek­set, hvor Ale­xan­dra nu bor.

Her va­jer fla­get for M. Golds­ch­midt Hol­ding A/S, der i dag ejer Imerco-ka­e­den og har over 1.350 me­d­ar­bej­de­re for­delt på 25 an­dre virk­som­he­der med end­nu fle­re un­der­sel­ska­ber og dat­ter­sel­ska­ber til­knyt­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.