GREVINDEN PÅ TRED­JE

BT - - NYHEDER -

der er god plads til beg­ge te­e­na­ged­ren­ge, og he­le stor­by­en er in­den­for umid­del­bar ra­ek­ke­vid­de. Sam­ti­dig har gre­vin­de Ale­xan­dra fint sel­skab til dag­lig i den pa­la­e­ag­ti­ge ejen­dom, hvor der ud­over en ra­ek­ke sto­re fir­ma­er, bor en del pen­sio­ne­re­de spid­ser in­den­for er­hvervs­liv og ban­kver­den.

I sam­me op­gang som grevinden bor Wil­li­am Thu­ne An­der­sen, der er tid­li­ge­re am­bas­sa­dør og far til den tid­li­ge­re top­chef i Ma­ersk, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, der som nu­va­e­ren­de Dong-for­mand er en af lan­dets mest magt­ful­de er­hvervs­folk. Hans ene søn, Mi­cha­el Thu­ne An­der­sen, bor li­ge­le­des i den sto­re ejen­dom.

På sam­me eta­ge som Ale­xan­dra, ud mod Grøn­nin­gen, bor Nils Bernste­in, der ud­over stil­lin­gen som di­rek­tør for Dan­marks Na­tio­nal­bank, og­så har va­e­ret de­par­te­ments­chef bå­de i Stats- og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Og i op­gan­gen ved si­den af bor Bo­dil Ny­boe An­der­sen, der i sin tid af­lø­ste sam­me Bernste­in på po­sten som øver­ste chef i Na­tio­nal­ban­ken.

Ale­xan­dras nye hjem lig­ger li­ge over­for Ka­stel­let og Chur­chill­par­ken, og når fa­mi­li­en skal be­sø­ge Fe­lix og Ni­ko­lais far­mor, dron­ning Mar­gret­he, er der min­dre end tre ki­lo­me­ter til Ama­li­en­borg, hvis man ta­ger den smuk­ke tur over Lan­ge­li­nie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.