Skal jeg ven­te til jeg dør af kra­eft?

BT - - NYHEDER -

Jeg fik at vi­de, at jeg ef­ter tre da­ge vil­le få be­sked, om der var kom­met en tu­mor igen. Men nu le­ver vi i en ube­ha­ge­lig uvis­hed In­ger Lis Bren­ting har ven­tet på be­sked i 23 da­ge at hun er et af de nye it-sy­ste­mers of­re, ryster på ho­ve­d­et og stem­men er på nip­pet til at kna­ek­ke.

Hen­des mand, den 70-åri­ge Jør­gen Bren­ting, si­ger:

»Vi fryg­ter det va­er­ste, men vi er rø­get ud i et in­gen­mandsland, hvor vi ik­ke får no­get at vi­de. Ven­te­ti­den er uli­de­lig.«

I køk­ke­net i ae­g­te­par­rets hjem i Gille­le­je i Nord­s­ja­el­land forta­el­ler de, at da In­ger Lis Bren­ting, der i 2009 til 2011 blev be­hand­let for kra­eft i bla­e­ren, og som fle­re gan­ge ef­ter­føl­gen­de har få­et fjer­net en tu­mor i urin­le­de­ren, plud­se­lig i be­gyn­del­sen af maj må­ned be­gynd­te at blø­de ved toilet­be­søg, blev hun af egen la­e­ge hen­vist til Her­lev Ho­spi­tal, for­di der var mi­stan­ke om, at hun igen var ble­vet al­vor­ligt syg.

På ho­spi­ta­let blev der 17. maj fo­re­ta­get en ul­tra­lyds­scan­ning og en kik­kertun­der­sø­gel­se. Og 6. ju­ni blev der fo­re­ta­get en CT-scan­ning af urin­ve­je­ne. Si­den da er in­tet sket. Mor far og bror dø­de af kra­eft »Jeg har ondt, men når jeg rin­ger, får jeg at vi­de, at der kom­mer et svar, og at jeg ik­ke skal rin­ge me­re,« si­ger In­ger Lis Bren­ting. Hun forta­el­ler, at hen­des mor, far og bror al­le er dø­de af kra­eft:

»Jeg har få­et at vi­de, at det lig­ger la­tent i mig, at jeg skal va­e­re me­get år­vå­gen – og det har jeg og­så va­e­ret. Jeg er den sid­ste over­le­ven­de, men jeg vil ger­ne va­e­re her lidt end­nu.«

AEg­te­par­ret fryg­ter nu, at ven­te­ti­den en­der med at ko­ste In­ger Lis Bren­ting li­vet. Og Jør­gen Bren­ting har over­ve­jet al­ter­na­ti­ver:

»Men det kan jo ik­ke va­e­re rig­tigt, at man skal over­ve­je at ta­ge lån i hu­set for at få be­hand­ling i ud­lan­det,« si­ger han, in­den han spør­ger:

»Skal min ko­ne, som bli­ver sva­ge­re og sva­ge­re, vir­ke­lig dø, mens vi ven­ter for­ga­e­ves på svar fra Her­lev Ho­spi­tal?«

Ef­ter at BT i går hav­de be­søgt aeg­te­par­ret, fik Jør­gen Bren­ting af en pa­tient­vej­le­der på Her­lev Ho­spi­tal at vi­de, at ‘la­e­gen ka­em­pe­de med at få sva­ret (på scan­nin­gen, red.) ud af hu­set’, men at der er ‘pro­ble­mer med at få bre­ve fra den ene af­de­ling til den an­den’. Her­lev Ho­spi­tal kun­ne i af­tes ik­ke sva­re på BTs spørgs­mål om, hvor­for det ta­ger så lang tid at få svar på re­sul­ta­tet af en scan­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.