HELTEMOD RED­DE

BT - - NYHEDER -

TER­ROR I TYR­KI­ET Midt i sor­gen og ra­eds­len over ter­r­or­an­gre­bet i Tyr­ki­et tirs­dag af­ten var der al­li­ge­vel heltemod at spo­re. En po­li­ti­mand og en vagt, der beg­ge var til ste­de i luft­hav­nen, ram­te ter­r­o­ri­ster­ne med skud, for­di de fat­te­de mi­stan­ke til de­res pla­ner. at kom­me igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len. Da vag­ten op­da­ge­de, at der var fa­re på fa­er­de, skød han ef­ter ter­r­o­ri­sten. Det fik ter­r­o­ri­sten til at ud­lø­se sit bom­be­ba­el­te, der dra­eb­te Umut Sa­ka­rog­lu. Iføl­ge en kol­le­ga til vag­ten vil­le end­nu fle­re men­ne­sker va­e­re ble­vet dra­ebt, hvis ik­ke han hav­de hand­let, som han gjor­de, skri­ver Daily Mail.

An­gre­bet i Tyr­ki­et be­gynd­te klok­ken 21 dansk tid, hvor de i alt tre selv­mord­s­bom­be­re an­kom til luft­hav­nen i en taxi og åb­ne­de ild med au­to­mat­vå­ben mod men­ne­ske­ma­eng­den. Se­ne­re lyk­ke­des det de to af dem at de­to­ne­re de­res bom­be­ve­ste in­de i ter­mi­na­len, mens den tred­je spra­eng­te sig selv i luf­ten på par­ke­rings­plad­sen for­an luft­hav­nen. Ødela­eg­gel­ser overalt De hav­de el­lers for­søgt at kom­me for­bi sik­ker­heds­sy­ste­mer­ne, men da det ik­ke lyk­ke­des, be­gynd­te de at sky­de til­fa­el­digt ved et sik­ker­hed­s­tjek. Ud­over 41 om­kom­ne blev mindst 239 sår­et i det blo­di­ge ter­r­or­an­greb.

Det er ik­ke før­ste gang, at Tyr­ki­et bli­ver ramt af ter­ror. Al­le­re­de fle­re gan­ge i år, se­ne­st i marts, er lan­det ble­vet an­gre­bet.

Den se­ne­ste opblus­sen skyl­des, at Tyr­ki­et er kom­met un­der pres fra bl.a. ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat, som iføl­ge den tyr­ki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Bi­na­li Yil­di­rim ba­e­rer skyl­den for Istan­bul-an­gre­bet. Trus­len fra ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat (IS) blev ska­er­pet, ef­ter at Tyr­ki­et i 2014 gik med i den USA-le­de­de in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion mod Is­la­misk Stat. Grup­pen har bl.a. til­ken­de­gi­vet sin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.