DE MENNESKELIV Turi­ster skal va­e­re var­som­me

26 børn bragt til ho­spi­ta­let ef­ter dra­ma­tisk red­nings­ak­tion

BT - - NYHEDER - 100 km

util­freds­hed med, at Tyr­ki­et lå­ner sin sto­re mi­li­ta­er­luft­havn ud til ame­ri­ka­ne­re, så man kan bom­be Is­la­misk Stat.

Fle­re vid­ner, som var til ste­de i luft­hav­nen, be­ret­te­de om et in­fer­no af pa­nik for­år­sa­get af ter­r­o­ri­ster­ne:

»Der var blod på gul­vet. Det var for­fa­er­de­ligt. Ødela­eg­gel­ser overalt. En mas­se loftspa­ne­ler var fal­det ned og lå smadret over alt på gul­vet. Da jeg kom ud til taxa­hol­de­plad­sen, var der am­bu­lan­cer overalt. Folk gra­ed, isa­er dem, der var der med fa­mi­li­en, De var ty­de­lig­vis i chok,« si­ger en­gel­ske Lau­ren­ce Cameron, der var på vej fra Let­land til den tyr­ki­ske mid­del­havs­by Iz­mir, til Daily Mail.

Og­så det tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for SF Özlem Cekic måt­te gen­nem­gå nog­le for­fa­er­de­li­ge øje­blik­ke nat­ten til ons­dag. Hen­des lil­le­sø­ster be­fandt sig i luft­hav­nen, da ter­r­o­ri­ster­ne åb­ne­de ild mod uskyl­di­ge rej­sen­de.

»Hel­dig­vis har min lil­le­sø­ster det o.k. Men desva­er­re var an­dre ik­ke li­ge så hel­di­ge som hen­de,« skri­ver den kend­te sam­funds­de­bat­tør, fored­rags­hol­der og for­fat­ter på Fa­ce­book.

»Jeg gra­e­der for de 28 dra­eb­te, de 60 sår­e­de (tal­let er si­den Özlem Cekic’ op­da­te­ring op­gra­de­ret til hen­holds­vis 41 og 239, red.) og de­res på­rø­ren­de. Menneskeliv er menneskeliv. Uan­set om de dra­eb­te er mus­li­mer el­ler ik­ke-mus­li­mer, har de al­le sam­men va­e­ret børn, ae­g­te­fa­el­ler, ven­ner og er ka­e­re­ster for no­gen. Jeg er fryg­te­lig ked af det i dag. Li­ge­som jeg var det, da ter­r­oren ram­te Pa­ris, Bruxelles, Anka­ra, Kø­ben­havn og man­ge an­dre by­er,« skri­ver hun. RED­NING I ti­me­vis ka­em­pe­de red­nings­folk en des­pe­rat kamp for at fin­de frem til en stor grup­pe sko­lebørn, der i går ef­ter­mid­dag for­svandt i en na­tur­park i Wa­les. De blev først fun­det i går af­tes. De i alt 26 te­e­na­ge­re blev va­ek i na­tur­par­ken Brecon Bea­cons. I går ved mid­dags­tid blev det wa­li­si­ske po­li­ti in­for­me­ret om, at 26 børn var ble­vet va­ek i na­tur­par­ken Brecon Bea­cons. Da det wa­li­si­ske po­li­ti blev GRA­FIK: Ida Je­ri­chow/Ru­ne Fa­ger­heim/Kil­de: New York Ti­mes alar­me­ret, blev en he­li­kop­ter, fle­re red­nings­hold og den bri­ti­ske kystvagt sat ind for at fin­de frem til de for­s­vund­ne un­ge men­ne­sker.

I før­ste om­gang for­lød det, at sko­le­e­le­ver­ne var forsvundet i nog­le af de un­derjor­di­ske grot­ter, som er i par­ken. Det vi­ste sig dog se­ne­re, at de al­le var over jor­dens over­fla­de.

»Der er be­kym­ring for de­res hel­bred grun­det det bar­ske vejr,« sag­de en tals­mand for det lo­ka­le po­li­ti, mens ef­ter­søg­nin­gen på­gik.

En he­li­kop­ter fandt de for­s­vund­ne un­ge men­ne­sker, men he­li­kop­te­ren kun­ne ik­ke lan­de i om­rå­det, hvor­for ko­or­di­na­ter­ne blev sendt vi­de­re til et red­nings­hold, som til fods be­va­e­ge­de sig mod den for­s­vund­ne grup­pe. Var­me drik­ke og ild i pej­sen Da al­le 26 per­so­ner var fun­det og bragt i sik­ker­hed blev de trans­por­te­ret til det lo­ka­le ho­spi­tal for na­er­me­re un­der­sø­gel­ser.

»Vi er me­get gla­de for at kun­ne be­kra­ef­te, at red­nings­ak­tio­nen gik godt, og at al­le 26 per­so­ner er fun­det i god be­hold. Vi vil ger­ne tak­ke al­le, HØJSAESON Har man al­le­re­de boo­k­et sin fe­rie til et af Tyr­ki­ets man­ge feriemål, be­hø­ver man ik­ke at af­ly­se sin rej­se. Man skal blot va­e­re ’op­ma­er­k­som på si­ne om­gi­vel­ser’ på grund af den øge­de ter­r­or­ri­si­ko i lan­det. »Vi fra­rå­der ik­ke, at man rej­ser der­til,« sag­de Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce i går til BT.

Der­med kan dan­sker­ne godt ta­ge på ba­de­fe­rie til for ek­sem­pel fe­ri­e­by­en Ala­nya, men de skal und­gå lan­ge op­hold i om­rå­der med alt for sto­re men­ne­ske­ma­eng­der, ly­der an­be­fa­lin­gen.

Det kan f.eks. va­e­re ind­købs­cen­tre, turi­stat­trak­tio­ner el­ler po­li­ti­ske de­mon­stra­tio­ner. Trus­len er nem­lig ’øget va­e­sent­ligt’ i lø­bet af 2016, hvor Tyr­ki­et seks gan­ge har op­le­vet ter­ror.

»Fle­re for­søg på an­greb må for­ven­tes, her­un­der mod turist­mål,« ly­der det der­for i den se­ne­st op­da­te­re­de rej­se­vej­led­ning. Fa­er­re turi­ster Stig El­ling, der er rej­seam­bas­sa­dør for Bra­vo Tours, me­ner, at de fle­ste dan­ske turi­ster, der i øje­blik­ket be­fin­der sig i Tyr­ki­et, vil va­e­re upå­vir­ke­de af an­gre­bet i Istan­bul.

»Istan­bul lig­ger om­kring 800 ki­lo­me­ter fra Mid­del­havs­om­rå­det, hvor de fle­ste dan­ske­re op­hol­der sig, og vo­res folk si­ger, der slet ik­ke er pro­ble­mer der­ne­de, så al­le rej­ser gen­nem­fø­res fo­re­lø­big plan­ma­es­sigt,« si­ger Stig El­ling til Ritzau.

I 2015 tog 410.00 dan­ske­re iføl­ge tal fra den tyr­ki­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn på rej­se til Tyr­ki­et.

Det var det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de.

Rej­se­bu­reau­er­ne mel­der dog om en ned­gang i an­tal­let af turi­ster ef­ter an­greb bå­de i ja­nu­ar, fe­bru­ar, marts og alt­så tirs­dag af­ten. der har del­ta­get i ef­ter­søg­nin­gen,« med­del­te det lo­ka­le po­li­ti. De un­ge men­ne­sker var al­le fra Lon­don-om­rå­det og var i na­tio­nal­par­ken som led i et na­tio­nalt sel­v­ud­vik­lings­pro­gram kal­det ’The Duke of Edin­burgh Award’.

En lo­kal pub blev bedt om at age­re kom­man­do- og mod­ta­ge­cen­tral. Og me­d­ar­bej­der­ne på Ta­farn y Gar­reg, som pu­b­ben hed­der, blev bedt om at ta­en­de op i pej­sen og for­be­re­de var­me drik­ke til red­nings­hold og de ef­ter­søg­te børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.