Dan­ske se­ni­o­rer knok­ler la­en­ge­re

BT - - NYHEDER -

EF­FEKT al­de­ren har nem­lig ik­ke med­ført, at de 60-åri­ge - som nog­le har fryg­tet er så neds­lid­te, at de har søgt over på an­dre of­fent­li­ge ydel­ser.

De er tva­er­ti­mod fort­sat med at ar­bej­de, ind­til de når den nye ef­ter­lønsal­der, og der­for har re­for­men haft den til­sig­te­de ef­fekt.

Iføl­ge øko­no­mi­pro­fes­sor Tor­ben M. An­der­sen vil be­ska­ef­ti­gel­sen i den­ne al­ders­grup­pe utvivl­s­omt sti­ge end­nu me­re frem­over, ef­ter­hån­den som ind­fas­nin­gen af ef­ter­løns­re­for­men skri­der fremad.

Han var i 2006 en af ho­ved­kra­ef­ter­ne bag for­sla­get om at fjer­ne ef­ter­løn­nen og sa­et­te pen­sions­al­de­ren

op. »Ho­ve­d­ar­gu­men­tet mod vo­res for­slag har va­e­ret, at der ik­ke var no­get ar­bejds­mar­ked for de 60plus-åri­ge. Men hvad vi ser her er, at det er der, selv i en pe­ri­o­de, hvor konjunk­tu­rer­ne ik­ke li­ge­frem har va­e­ret gun­sti­ge. Man­ge i den al­ders­grup­pe er ker­ne­trop­per. De har er­fa­ring og ud­dan­nel­se, og på grund af re­for­mer bli­ver de la­en­ge­re,« si­ger Tor­ben M. An­der­sen til ATPs nyheds­brev Fak­tum. Sa­er­ligt dansk fa­eno­men Når Sve­ri­ge og Nor­ge lig­ger over Dan­mark, skyl­des det, at ef­ter­løn­nen er et sa­er­ligt dansk fa­eno­men. I de to nor­di­ske na­bo­lan­de er over 70 pct. af de ae­l­dre over 60 år sta­dig i job.

At Island har et ek­stremt højt be­ska­ef­ti­gel­ses­ni­veau for se­ni­o­rer, bør an­dre ik­ke for­sø­ge at ef­ter­lig­ne, me­ner Tor­ben M. An­der­sen:

»Der er vis­se ud­for­drin­ger i det island­ske pen­sions­sy­stem, der bi­dra­ger til, at rig­tig man­ge men­ne­sker ar­bej­der vi­de­re, uan­set hvad.«

Kun hver tred­je se­ni­or i Gra­e­ken­land er of­fi­ci­elt i job, og her af­vi­ger gra­e­ker­ne mar­kant fra det nor­ma­le bil­le­de, der teg­ner sig i Eu­ro­pa. I langt de fle­ste lan­de ar­bej­der se­ni­o­rer­ne me­re end før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.