Nej, fora­el­dre står på ho­ve­d­et for bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

fle­re for­kla­rin­ger på, at fora­el­dre sen­der de­res børn i in­sti­tu­tion i fe­ri­en. Som jeg hø­rer det, er det of­test for­di, de skal af sted på en ka­e­re­ste­tur, hvor bedste­fora­el­dre­ne så pas­ser bør­ne­ne om af­te­nen, når de har va­e­ret i in­sti­tu­tion. Det er vig­tigt, at fora­el­dre­ne nog­le gan­ge ta­en­ker på for­hol­det på den må­de. Det kan og­så va­e­re, at der skal la­ves no­get prak­tisk som at ma­le el­ler sa­et­te hu­set i stand. Her

vur­de­rer man­ge fora­el­dre, at bør­ne­ne Det her

har bed­re af at kom­me i dag­in­sti­tu­tion er end­nu og le­ge med de­res ven­ner i ste­det for at

bli­ve par­ke­ret i hjør­net med en iPad. en an­led­ning til at pe­ge fin­gre duk­ker op hvert

år og er bla­est fuld­sta­en­dig ud af pro­por­tio­ner. ad fora­el­dre og Kun om­kring 1,4 pro­cent af si­ge, at vi er ud bør­ne­ne i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner er i in­sti­tu­tion i som­mer­fe­ri­en. Så jeg ser af en for­ka­e­let det som et me­get lil­le pro­blem. Det er end­nu en an­led­ning til at pe­ge fin­gre ge­ne­ra­tion

ad fora­el­dre og si­ge, at vi er ud af en for­ka­e­let ste­det ta­ge sig sam­men og ge­ne­ra­tion, er egoi­sti­ske og ba­re vil slap­pe af og ud­nyt­te den mu­lig­hed, fe­ri­en er for at va­e­re no­get for sen­de vo­res børn af sted i in­sti­tu­tion. Det er slet ik­ke bør­ne­ne og le­ve sig me­re ind i bar­nets ver­den, end det bil­le­de, jeg ser. Vi fora­el­dre vil rig­tig ger­ne vo­res der er mu­lig­hed for i en travl hver­dag. Når man har børn og slår knu­der på os selv for at få mest mu­lig valgt at ta­ge det an­svar, det er at va­e­re fora­el­dre, må fe­rie med dem. man ind­se, at det at va­e­re fa­mi­lie be­står af at va­e­re sam­men som far, mor og børn. Der skal selv­føl­ge­lig va­e­re plads til, at man kan ta­ge på et kroop­hold en we­e­kend, hvor bedste­fora­el­dre­ne ta­ger over. Men at bru­ge en stør­re del at sin som­mer­fe­rie uden bør­ne­ne er ik­ke no­get, bør­ne­ne har gla­e­de af.

FORA­EL­DRE­NE SKAL I

DORT­HE BOE DANBJØRG

DER KAN VA­E­RE

før­ste gang, der bli­ver pe­get fin­gre ad os fora­el­dre, for­di nog­le eks­per­ter me­ner, at vi ik­ke gør det godt nok. Men fora­el­dre vil helst hol­de fe­rie med de­res børn. Og hvis de ta­ger et par da­ge af sted uden un­ger­ne, kan jeg ik­ke se no­get pro­blem i det.

DET ER IK­KE DEN HER DIS­KUS­SION

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.