Ber­tel er så glad for sin cy­kel

BT - - NYHEDER -

Ber­ling­s­ke har ind­ledt en in­ter­view­se­rie un­der over­skrif­ten ’Hvor­dan bli­ver man dan­sker?’ Før­ste bud på, hvil­ke kul­tu­rel­le va­er­di­er man skal ta­ge til sig for at bli­ve dansk, kom­mer fra kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der, som ar­gu­men­te­rer for: Kvin­ders li­ge­stil­ling, yt­rings­fri­hed, hø­jesko­le­kul­tur, ar­bejds­kul­tur og cy­kelkul­tur.

Hvis ik­ke det vil­le va­e­re po­li­tisk ukor­rekt, bur­de vi gi­ve Haar­der in­di­a­ner­nav­net: Cyk­ler med Ånd!

KUL­TUR­MI­NI­STE­RENS fem va­er­di­er ram­mer bå­de det for­ven­te­li­ge og det over­ra­sken­de. De fa­er­re­ste vil­le nok na­ev­ne cy­kelkul­tu­ren i Dan­mark, men den ha­en­ger sam­men med et an­det punkt – som mi­ni­ste­ren gan­ske for­fri­sken­de flyt­ter fra en de­bat om øko­no­mi­ske ta­bel­ler til en va­er­di­kamp – nem­lig det fak­tum, at dan­ske­ren er en ar­bejd­s­om bor­ger (m/k), som ger­ne cyk­ler på ar­bej­de. Det er der må­ske et par gam­le dan­ske­re, som og­så med for­del kun­ne bli­ve min­det om. DET ER FOR­FRI­SKEN­DE, at en mi­ni­ster i Ven­stre-re­ge­rin­gen er ude i en ’tal op’-øvel­se, frem­for en ’skam dig med kar­to­f­ler’-øvel­se. Sam­me dag som Haar­der si­ger ’I kan godt’ (cyk­le på ar­bej­de), si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren ’skam jer’ til asylan­sø­ge­re, som er util­fred­se med ma­eng­den af kar­to­f­ler på me­nu­en på op­holds­cen­te­ret. In­ger Støj­berg har fuld­kom­men ret i, at når man har få­et be­skyt­tel­se, tag over ho­ve­d­et og lom­me­pen­ge i Dan­mark, så er det for­ka­e­let at brok­ke sig over kar­to­f­ler, som er en her­lig spi­se. Spørgs­må­let er blot, om ik­ke Haar­ders til­gang trods alt får fle­re op på cyk­len og ud på ar­bejds­mar­ke­det? DET ER IK­KE for­di, Haar­der har fra­lagt sig pisk og nu kun cyk­ler rundt med kur­ven med gu­le­rød­der. F.eks. slår han fast, at ra­ma­da­nen al­drig bli­ver en del af det dan­ske: ’Flygt­nin­ge og ind­van­dre­re skal ha­ve lov at ta­ge de­res ri­ge kul­tur med sig – ra­ma­dan, eid­fe­ster – det er da smuk­ke tra­di­tio­ner, vi skal respek­te­re og ik­ke kra­e­ve, at de gi­ver af­kald på. Men det vil alt­så al­drig slå an og bli­ve en del af det dan­ske. Det er helt sik­kert!’ DA KULTURMINISTEREN VAR in­te­gra­tions­mi­ni­ster, var hans mot­to, at han ik­ke var mi­ni­ster for tørkla­e­der, Søs Ma­rie Serup, Mi­ster vi no­gen­sin­de rej­se­ly­sten, selv­om ter­r­oren har vist sit an­sigt i Frank­rig, Bel­gi­en og fle­re gan­ge i Tyr­ki­et? le­ver­postej og ba­de­for­ha­eng. Og Haar­der fort­sa­et­ter: ’Net­op for­di, jeg ik­ke vil blan­de mig i det med lovens sta­er­ke arm, kan jeg bru­ge ån­dens vå­ben, nem­lig min yt­rings­fri­hed.’ Men den ta­enk­ning stø­der sam­men med hold­nin­gen fra sta­er­ke mi­ni­stre som In­ger Støj­berg, Sø­ren Pind og stats­mi­ni­ste­ren selv, som al­le ta­ler om en form for und­ta­gel­ses­til­stand i dansk po­li­tik. Helt sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der, som til­si­desa­et­ter gam­le li­be­ra­le dy­der - i hvert fald for en tid. HAAR­DER SLUT­TER OG­SÅ med en sva­da, som ik­ke vil bli­ve vel mod­ta­get overalt: ’Jeg tror al­drig, en paki­sta­ner kan bli­ve dan­sker. Han kan bli­ve dansk-paki­sta­ner.’ Det er fa­re­tru­en­de ta­et på fy-or­det mul­ti­kul­tu­rel. Det po­li­ti­ske krav i dis­se år er ta­et­te­re på as­si­mi­la­tion (kul­tu­rel til­pas­ning ved f.eks. at aen­dre el­ler op­gi­ve po­li­ti­ske og re­li­gi­øse op­fat­tel­ser) end in­te­gra­tion (fa­el­les grund­lag for at le­ve sam­men). HVIS IK­KE DET vil­le va­e­re en po­li­tisk ukor­rekt sam­men­blan­ding af kul­tur­de­bat­ter, bur­de vi gi­ve Haar­der in­di­a­ner­nav­net: Cyk­ler med Ånd!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.