Livs­far­li­ge i USA – men ik­ke i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

MØBEL-POLEMIK voks­ne, med­min­dre de var kor­rekt mon­te­ret. Men ef­ter end­nu en tragisk ulyk­ke tid­li­ge­re i år, er der ble­vet truk­ket en streg i san­det. I hvert fald i USA og Ca­na­da.

En dreng på 22 må­ne­der fra Min­neso­ta blev i fe­bru­ar dra­ebt, da en Ikea-kom­mo­de tip­pe­de og va­el­te­de ned over ham. Sa­er­li­ge kli­s­ter­ma­er­ker Det fik tirs­dag den kon­se­kvens, at Ikea fri­vil­ligt valg­te at til­ba­ge­kal­de mindst 27 mil­li­o­ner møb­ler fra kom­mo­de-se­ri­en Malm fra USA og Ca­na­da. På trods af, at pro­duk­ter­ne le­ver op til de på­ga­el­den­de na­tio­na­le sik­ker­heds­reg­ler.

Men selv­om pro­duk­ter­ne på det nor­da­me­ri­kan­ske og det eu­ro­pa­ei­ske mar­ked er fuld­sta­en­dig ens, har man in­gen pla­ner om at til­ba­ge­kal­de de selv­sam­me møb­ler i Dan­mark.

»Vi ken­der gud­ske­lov ik­ke til ek­semp­ler i Eu­ro­pa, hvor et af de på­ga­el­den­de pro­duk­ter skul­le va­e­re år­sag til al­vor­li­ge ulyk­ker el­ler i va­er­ste fald et døds­fald. Og der­for an­ta­ger vi og­så, at det sim­pelt­hen er for­di, at vo­res kun­der føl­ger an­vis­nin­ger­ne og får sik­ret pro­duk­ter­ne kor­rekt,« si­ger An­ders Ol­sen.

I sam­le­vej­led­nin­gen til de om­tal­te møb­ler gør Ikea op­ma­er­k­som på, at pro­duk­tet skal fast­gø­res i va­eg­gen med skru­er og rawl­plugs.

Sam­ti­dig er der og­så på­sat sa­er­li­ge kli­s­ter­ma­er­ker på al­le møb­ler, som Ikea anbefaler, at man skru­er fast, og i va­re­hu­se­ne kø­rer der kampag­ne­vi­deo­er, som skal gø­re kun­der­ne op­ma­er­k­som­me på vig­tig­he­den i at mon­te­re pro­duk­ter­ne kor­rekt.

Al­li­ge­vel me­ner For­bru­ger­rå­det Ta­enk ik­ke, at Ikea ta­ger nok an­svar for sik­ker­he­den.

»Vi sy­nes, at det er en pro­ble­ma­tisk til­gang. Det kan na­tur­lig­vis va­e­re nød­ven­digt med en fast­mon­te­ring, isa­er med hø­je møb­ler. Men Ikea kan jo al­drig va­e­re sik­ker på, at for­bru­ger­ne får det gjort. Det er ik­ke al­le, der er li­ge fik­se på fin­gre­ne, og det er vel de fa­er­re­ste, der hy­rer en hånd­va­er­ker for at få fast­mon­te­ret en kom­mo­de,« si­ger He­len Amund­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Af­vi­ser kri­tik An­ders Ol­sen fra Ikea i Dan­mark af­vi­ser kri­tik­ken.

»Sik­ker­hed er vo­res hø­je­ste pri­o­ri­tet. Men for­di vi le­ver op til de eu­ro­pa­ei­ske sik­ker­heds­krav, sam­ti­dig med at vi gør alt for at in­for­me­re vo­res kun­der, så fø­ler vi, at vo­res pro­dukt er kor­rekt.«

»Vi har et an­svar for at in­for­me­re vo­res kun­der om, hvor­dan man mon­te­rer vo­res pro­duk­ter for­svar­ligt, men i sid­ste en­de er det op til kun­der­ne, om de føl­ger vo­res vej­led­ning,« si­ger An­ders Ol­sen.

Trods selvsik­ker­he­den fra Ikeas si­de, har Sik­ker­heds­sty­rel­sen al­li­ge­vel bedt den sven­ske mø­bel­gi­gant om en re­de­gø­rel­se for sik­ker­he­den, ef­ter til­ba­ge­tra­ek­nin­gen i USA og Ca­na­da. En fe­bru­ar­dag i 2014 fandt Ja­ck­ie Col­las fra Penn­sylva­nia i USA sin to­åri­ge søn Cur­ren lig­gen­de be­vidst­løs i sove­va­e­rel­set un­der en Malm kom­mo­de med seks skuf­fer fra Ikea.

»Jeg be­gynd­te at skri­ge. Hans ho­ved var fan­get mel­lem kan­ten af sen­gen, og he­le va­eg­ten af kom­mo­den lå på hans hals,« for­tal­te mo­de­ren

ef­ter­føl­gen­de om den tragi­ske episo­de. For­ga­e­ves for­søg­te hun at genop­li­ve sin lil­le søn, in­den han blev hen­tet i en am­bu­lan­ce og kørt på ho­spi­ta­let. Her blev Cur­ren Col­las kort ef­ter er­kla­e­ret død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.