VAR­ME TAN­KER MEN IN­GEN LØF­TER

BT - - NYHEDER -

Jeg har i dag fun­det dø­re, der kan åb­nes. Men vi er i ukendt ter­ri­to­ri­um, og in­tet af det­te er nemt Ni­co­la Stur­geon, første­mi­ni­ster BRE­XIT-KLEMMEN Ef­ter et mø­de i Bruxelles med EUs kom­mis­sions­for­mand Je­an-Clau­de Jun­ck­er i går si­ger Skot­lands første­mi­ni­ster Ni­co­la Stur­geon, at der er ble­vet ud­vist sym­pa­ti for skot­ter­nes øn­ske om at for­bli­ve i EU, når Stor­bri­tan­ni­en si­ger far­vel til uni­o­nen. Men hun fik in­gen løf­ter med hjem.

»Un­der mit be­søg har jeg op­le­vet en enorm in­ter­es­se for af­stem­nings­re­sul­ta­tet. Jeg har og­så få­et en sym­pa­tisk re­ak­tion på den si­tu­a­tion, Skot­land nu be­fin­der sig i med ud­sig­ten til at bli­ve eks­klu­de­ret fra EU mod vo­res vil­je,« si­ger hun på et pres­se­mø­de.

Et fler­tal på 62 pro­cent af skot­ter­ne stem­te tors­dag i sid­ste uge for at bli­ve i EU. Men Stor­bri­tan­ni­en som hel­hed stem­te med 52 pro­cents fler­tal for at for­la­de uni­o­nen.

Stur­geon er op­sat på at fin­de en vej, så­le­des at Skot­land kan be­hol­de sin plads i EU.

»Jeg har i dag fun­det dø­re, der kan åb­nes. Men vi er i ukendt ter­ri­to­ri­um, og in­tet af det­te er nemt,« si­ger hun.

Stur­geon un­der­stre­ger, at det vil va­e­re øde­la­eg­gen­de for Skot­land at for­la­de EU.

Kun 45 pro­cent støt­te­de skotsk uaf­ha­en­gig­hed ved en fol­ke­af­stem­ning i Skot­land i 2014. Kan tvin­ges til af­stem­ning Men iføl­ge den skot­ske le­der er om­sta­en­dig­he­der­ne nu så ra­di­kalt an­der­le­des, at en ny fol­ke­af­stem­ning lig­ger li­ge for.

»Hvis den ene­ste må­de at be­skyt­te Skot­lands for­bin­del­ser med Eu­ro­pa er uaf­ha­en­gig­hed, så vil jeg se på den mu­lig­hed,« si­ger hun.

Tid­li­ge­re ons­dag mød­tes den skot­ske første­mi­ni­ster og­så med for­man­den for Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, Mar­tin Schulz, mens EU-pra­esi­dent Do­nald Tusk af­vi­ste at mø­de hen­de.

Den skot­ske første­mi­ni­ster si­ger des­u­den, at hun ik­ke er over­ra­sket over Spa­ni­ens mod­stand mod Skot­lands for­søg på at for­bli­ve i EU.

Spa­ni­ens fun­ge­ren­de pre­mi­er­mi­ni­ster, Ma­ri­a­no Ra­joy, sag­de tid­li­ge­re ons­dag, at den span­ske re­ge­ring vil mod­sa­et­te sig et­hvert for­søg fra Skot­lands si­de på at for­bli­ve i EU.

Spa­ni­en har kon­se­kvent mod­sat sig skotsk uaf­ha­en­gig­hed af frygt for at ska­be pra­e­ce­dens for eg­ne se­pa­ra­ti­ster i lan­dets ri­ge­ste provins, Ca­ta­lo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.