’El­vis tog over­do­sis med vil­je’

BT - - NYHEDER -

KONTROVERSIEL BOG

Det skri­ver New York Daily News. For­fat­te­ren David E. Stan­ley blev El­vis Pres­leys sted­bror i 1960, da hans mor gif­te­de sig med san­ge­rens far, Ver­non Pres­ley.

I bo­gen be­skri­ver Stan­ley, der og­så ar­bej­de­de for El­vis, at han sid­ste gang så sin sted­bror 14. au­gust 1977. Den dag sag­de El­vis an­gi­ve­ligt til ham, at han vil­le ta­ge va­ek et par da­ge, og at det kun­ne va­e­re, at de na­e­ste gang mød­tes på ’et hø­je­re plan’.

To da­ge se­ne­re blev ’The King’ fun­det i død i sit hjem.

I bo­gen skri­ver Stan­ley, at El­vis hav­de ta­get over­do­sen ’med vil­je’.

»Jeg føl­te, at det var mit an­svar at skri­ve en bog om El­vis’ vir­ke­lig­hed bag alt glit­te­ret, gla­mou­ren og mor­ska­ben. Han var et men­ne­ske, og hans me­get men­ne­ske­li­ge skrø­be­lig­hed og sår­bar­hed ko­ste­de ham li­vet,« for­kla­rer David E. Stan­ley til AOL og fort­sa­et­ter:

»Hvis El­vis kun­ne bli­ve af­ha­en­gig, kan det ske for al­le.«

I bo­gen ha­ev­der Stan­ley og­så, at fa­mi­li­en fandt pil­ler og sprøjter lig­gen­de ved si­den af den liv­lø­se El­vis Pres­ley, da de an­kom til hans hjem.. Sted­bro­de­ren sam­le­de dem op og gem­te dem, før po­li­ti­et an­kom. Hav­de en mørk pe­ri­o­de Iføl­ge Stan­ley hav­de san­ge­ren en mørk pe­ri­o­de op til sin død, hvor han tog så man­ge re­cept­plig­ti­ge pil­ler, at hans na­e­re ven­ner måt­te bli­ve hos ham døg­net rundt for at hol­de øje med ham og hja­el­pe ham.

Bo­gen ’My Bro­t­her El­vis’ ud­kom­mer 16. au­gust - sam­me da­to som El­vis Pres­ley for 39 år si­den sov ind. Jeg føl­te, at det var mit an­svar at skri­ve en bog om El­vis’ vir­ke­lig­hed bag alt glit­te­ret, gla­mou­ren og mor­ska­ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.