Char­me­ren­de og mor­som ko­me­die

BT - - NYHEDER -

FILM

’Cen­tral In­tel­li­gen­ce’ KO­ME­DIE **** **

Cal­vin er den ene­ste, der fø­ler med Rob­bie og ra­ek­ker ham sin ‘Guld Jet’-hold­jak­ke.

20 år se­ne­re er Cal­vin lyk­ke­ligt gift med high-schoolka­e­re­sten, men min­dre lyk­ke­ligt la­en­ket til job­bet som re­visor. Få da­ge før 20 års High School-ju­bila­e­et kon­tak­tes Cal­vin på Fa­ce­book af Rob­bie – som nu hed­der Bob Sto­ne – for en drink. Cal­vin trop­per op i ba­ren og mø­der en ui­gen­ken­de­lig su­per tra­e­net Rob­bie. Han be­un­drer sta­dig Cal­vin fra sko­le­ti­den og er sta­dig selv so­ci­alt aka­vet – med ma­ve­ta­ske og det he­le. Plot­tet er li­ge­gyl­digt Men Bob Sto­ne vi­ser sig i dag at va­e­re CIA-agent, vik­let ind i no­get med stats­hem­me­lig­he­der og lands­for­ra­e­de­ri og han jag­ter skur­ken ‘Den sor­te gra­ev­ling’, mens han har re­sten af CIA i ha­e­le­ne. Plot­tet er ind­vik­let og i og for sig li­ge­gyl­digt, for det er sam­spil­let mel­lem Hart og Dway­ne, der er fil­mens ba­e­ren­de for­ce.

Sam­men er de ret mor­som­me. Som ja­zzmu­si­ke­re spil­ler de op til og sup­ple­rer hin­an­den. Hart er fe­brilsk og hyste­risk, mens Dway­ne er ro­lig som en sten (Ro­ck) og med et na­er­mest barn­ligt sind – han drøm­mer end­da sta­dig om at va­e­re Mol­ly Ringwald i sin ynd­lings­film ’Abe­fest for vi­de­re­kom­ne’ fra 1984.

Det lyk­ke­des in­struk­tør Raw­son Mars­hall Thur­ber (‘Dod­ge­ball’ og ’Fa­mi­li­en Mil­ler’) at la­ve en char­men­de og ret mor­som bud­dy-ko­me­die – hvor der ik­ke skal ta­en­kes, men ba­re gri­nes – med et uli­ge par, som vi sand­syn­lig­vis kom­mer til at se me­get me­re til. Så fi­re stjer­ner her­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.