Sa­se­li­ne er sing­le

BT - - NYHEDER -

San­ger og blog­ger Sa­se­li­ne Sø­ren­sen og en­tre­pre­nør Mi­cha­el Drey­er er gå­et fra hin­an­den ef­ter tre års for­hold, hvor de og­så er ble­vet fora­el­dre til en lil­le søn. Det op­ly­ser de­res PR-agent Elisa Lyk­ke i en pres­se­med­del­el­se.

»Sa­se­li­ne Sø­ren­sen og Mi­cha­el Drey­er har i en god to­ne valgt, at de ik­ke la­en­ge­re skal dan­ne par,« skri­ver hun i med­del­el­sen.

Par­ret har sam­men søn­nen De­xter Chri­sti­an, som kom til ver­den 22. fe­bru­ar sid­ste år. Der­u­d­over har Sa­se­li­ne Sø­ren­sen søn­nen Se­an, som hun fik i 2008 med den tid­li­ge­re ten­nis­stjer­ne Frederik Fet­ter­le­in. Fra de­cem­ber 2009 til novem­ber 2010 var hun des­u­den ka­e­re­ste med dj’en Morten Bre­um.

Iføl­ge PR-agen­ten skul­le Sa­se­li­ne Sø­ren­sen og Mi­cha­el Drey­er be­va­re den go­de kon­takt ef­ter br­ud­det. Isa­er af hen­syn til bør­ne­ne.

»De vil fort­sat sam­ar­bej­de om et na­ert og ka­er­lig­heds­fuldt for­hold til de­res fa­el­les søn De­xter og Sa­se­li­nes søn Se­an, og vil fremad­ret­tet sta­dig ses som ta­et­te ven­ner,« står der i pres­se­med­del­el­sen.

Sa­se­li­ne Sø­ren­sen og Mi­cha­el Drey­er har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til de­res brud, op­ly­ses der.

Sa­se­li­ne Sø­ren­sen fik sit sto­re gen­nem­brud i 90er­ne som den ene halv­del af po­p­duo­en S.O.A.P sam­men med sin sø­ster Hei­di. Den­gang gik Sa­se­li­ne blot un­der kal­de­nav­net Li­ne. I dag dri­ver hun en suc­ces­fuld livs­stils­blog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.