Me­get af­ha­en­ger af, hvad en tra­et Ro­nal­do kan gra­ve frem

BT - - SPORTEN -

EM STÅR OVER for de fi­re kvartfinaler. Jeg får, når jeg kig­ger ned over de fi­re kam­pe, øje på tre ret kla­re fa­vo­rit­ter, og så får jeg øje på et op­gør, der er så ufor­ud­si­ge­ligt og åbent, at jeg umu­ligt kan si­ge, at det ene hold er stør­re fa­vo­rit end det an­det.

Jeg skal ud­dy­be det he­le her. For min klum­me i dag skal hand­le om de fi­re kam­pe, der i den grad sig­na­le­rer, at vi nu går ind i den af­gø­ren­de fa­se af slut­run­den. Po­len-Portu­gal DET ER I min bog to hold, der med en kvart­fi­na­le egent­lig er kom­met til det punkt, hvor de ik­ke bur­de kom­me la­en­ge­re, men i kraft af at for­de­lin­gen af hol­de­ne blev, som den blev, så kom­mer et af hol­de­ne alt­så et skridt vi­de­re, end de bur­de.

Jeg sy­nes, det er ta­et på umu­ligt at pe­ge på en fa­vo­rit i den kamp. Det er to hold, der beg­ge er ken­de­teg­net ved én me­get stor pro­fil. For Portu­gal er det Ro­nal­do, og for Po­len er det Lewan­dowski. Det kan godt bli­ve af­gø­ren­de hvem af de to, der har den bed­ste kamp og vur­de­ret på det, vi har set, sy­nes jeg, at Ro­nal­do ser me­get tra­et ud, hvor­i­mod Lewan­dowski vir­ker re­la­tivt sta­erk. Pa­ra­doksalt nok er det Ro­nal­do, der har le­ve­ret mål og as­sist, mens Lewan­dowski sta­dig har til go­de at le­ve­re den del.

Det bli­ver af­gø­ren­de, hvor me­get Ro­nal­do har til­ba­ge, hvor me­get han kan fin­de frem?

Det kun­ne me­get nemt vi­se sig ik­ke at bli­ve den mest sinds­op­ri­ven­de kvart­fi­na­le af dem, vi nu skal se. Beg­ge hold vil for­sø­ge at und­gå blot­tel­ser og der­ved fo­ku­se­re en del på det i hå­bet om, at man for Portu­gals ved­kom­men­de kan af­gø­re det med den in­di­vi­du­el­le klas­se hos Ro­nal­do og Na­ni, mens Po­len vil hå­be, at Mi­lik og Lewan­dowskis klas­se kan gø­re det.

Bli­ver det så 120 mi­nut­ters ør­ken­van­dring mod en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce? Nej, det be­hø­ver det ik­ke. Portu­gal har for va­ne at kom­me til man­ge af­slut­nin­ger, og beg­ge hold har haft lan­ge kam­pe i for­ri­ge run­de. Det vil de ger­ne und­gå igen. Jeg tror og­så, at beg­ge hold op­le­ver det som en li­ge kamp, hvor man be­stemt har en mu­lig­hed for at vin­de, men der­med selv­føl­ge­lig den sam­me ibo­en­de ri­si­ko for at ta­be.

Mi­ne pro­cen­ter på kam­pen bli­ver: 50-50 – men må­ske med lidt stør­re fi­dus til at po­lak­ker­ne er lidt me­re fri­ske på de­res pro­fi­ler. Wa­les-Bel­gi­en DEN MÅ­DE, WA­LES er nå­et frem til kvart­fi­na­len ved at vin­de de­res pul­je, er for mig den stør­ste over­ra­skel­se i det­te sel­skab. Wa­les har haft enormt be­tyd­nings­ful­de spil­le­re i Ga­reth Ba­le og Aa­ron Ram­sey – isa­er Ram­sey vil jeg si­ge. Han har må­ske va­e­ret end­nu bed­re end Ba­le.

Der gem­mer sig en mu­lig­hed for Wa­les i den­ne kamp. For Bel­gi­en gi­ver man­ge chan­cer fra sig. Un­garn fik fak­tisk ot­te chan­cer i 1/8-fi­na­len, og det er alt for man­ge. Wa­les vil va­e­re en langt far­li­ge­re mod­stan­der for Bel­gi­en, for­di hol­det er bed­re de­fen­sivt og har kon­tr­a­spil­le­re i ver­dens­klas­se.

Bel­gi­en er dog min fa­vo­rit, og jeg fast­hol­der, hvad jeg og­så skrev i op­tak­ten til EM, at hol­det har en af slut­run­dens tre-fi­re sta­er­ke­ste trup­per.

Men selv om det vandt 4-0 over Un­garn, me­ner jeg sta­dig, at der er me­get uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le i hol­det.

De vin­der på bag­grund af, at de har så stor en in­di­vi­du­el ta­lent­mas­se, hvor isa­er De Bruy­ne og Ha­zard er iøj­ne­fal­den­de – ik­ke mindst i den se­ne­ste kamp. De vin­der i langt hø­je­re grad i kraft af det, end at de en­kel­te spil­le­re pra­este­rer godt sam­men.

Og det sid­ste er jo tra­e­ne­rens pro­blem. Jeg kan slet ik­ke se, hvad Wil­mots le­ve­rer af po­si­ti­ve til­tag. Han er be­ri­get med, at Her­ren har for­sy­net Bel­gi­en med så man­ge sto­re spil­le­re i sam­me ge­ne­ra­tion. Han skal ba­re ud­ta­ge dem og sa­et­te dem sam­men på en må­de, så de bli­ver bed­re af at va­e­re sam­men med an­dre dyg­ti­ge spil­le­re, og det er han ik­ke lyk­ke­des med.

Han kun­ne som mini­mum må­ske spil­le med et ud­gangs­punkt, hvor man lod de of­fen­si­ve stjer­ner spil­le frit og fin­de ud af det selv og så sør­ge for, at de­fen­si­ven ha­en­ger sam­men, så det ik­ke ko­ster der­ne­de. Og det kla­rer han jo hel­ler ik­ke. De ef­ter­la­der ik­ke de­res mod­stan­de­re med få chan­cer. Der ser jeg ik­ke et tra­e­ner­ar­bej­de.

Min fa­vo­rit­vur­de­ring hed­der 65-35 til Bel­gi­en. Tys­kland-Ita­li­en I MOD­SA­ET­NING TIL Bel­gi­en er de to hold i den­ne tred­je kvart­fi­na­le net­op ken­de­teg­net ved, at de har stjer­ner og et kol­lek­tivt kon­cept med og uden bold, der vir­ker. Det hand­ler om pres og gen­pres, om etab­le­ret for­svar, lø­be­møn­stre og sam­men­sa­et­ning af hol­det i sin hel­hed.

Det er sim­pelt­hen de to dyg­tig­ste tra­e­ne­re, der mø­des i den­ne kvart­fi­na­le.

Tys­kland er min fa­vo­rit. Jeg sy­nes el­lers, at Ita­li­en le­ve­re­de en top­pra­e­sta­tion ik­ke ba­re de­fen­sivt, men og­så fremad ba­nen mod Spa­ni­en, men jeg kan ik­ke se, at Ita­li­en får lov at do­mi­ne­re på den må­de mod Tys­kland. Der er Tys­kland dyg­ti­ge­re, de er bed­re i de­res pres, som Ita­li­en ik­ke ba­re får lov at spil­le rundt om, og de vil og­så va­e­re fri­ske­re, for­di de har haft en let vej ind­til vi­de­re og oven i kø­bet en fri­dag me­re end Ita­li­en, der vir­ke­lig har skul­let sli­de i det.

Tys­kland kom­mer med pro­fi­ler, der fun­ge­rer i et kol­lek­tiv. De har en god de­fen­siv, og jeg tror, at de vil lyk­kes med at sid­de på bol­den.

Jeg no­te­rer mig og­så, at Ita­li­en mod bå­de Bel­gi­en i den før­ste grup­pe­kamp og mod Spa­ni­en ik­ke var uhel­dig med, at der ik­ke blev sco­ret mod dem i den sid­ste del af kam­pe­ne. Jeg si­ger ik­ke, at de­res sej­re ik­ke var fortjen­te, det var de. Men de blev i beg­ge kam­pe ud­for­dret på at stå di­stan­cen og kom til at for­sva­re sig dybt til sidst, hvil­ket godt kun­ne ha­ve ko­stet mål imod.

Der­for har jeg Tys­kland som 60-40-fa­vo­rit. Frank­rig-Island ISLAND ER SELV­FØL­GE­LIG en fan­ta­stisk over­ra­skel­se. Men på et el­ler an­det tids­punkt må vi og­så spør­ge, hvad de er så over­ra­sken­de på bag­grund af? Vi er selv­føl­ge­lig over­ra­ske­de på bag­grund af, at lan­det er så lil­le, som det er.

Men over­ra­skel­sen bør ik­ke la­en­ge­re va­e­re, at de kan kom­me og spil­le med, el­ler at de kan gå vi­de­re fra en grup­pe med fi­re hold, hvor tre kom vi­de­re.

Det lå i kor­te­ne, da de la­ve­de den egent­li­ge over­ra­skel­se, nem­lig at kom­me igen­nem kva­li­fi­ka­tio­nen til EM ved at slut­te over Tyr­ki­et og Hol­land – sidst­na­evn­te slog man to gan­ge. Dét var en over­ra­skel­se, og så var det selv­føl­ge­lig en enorm over­ra­skel­se, at Island kun­ne vin­de over Eng­land – og end­da vin­de fortjent.

Der gem­mer sig må­ske en mu­lig­hed for Island mod Frank­rig, hvis de­res de­fen­siv kan fun­ge­re li­ge så godt som mod Eng­land, så de kan slå kon­tra­er og sat­se på at la­ve no­get på død­bol­de. Og Frank­rigs de­fen­siv har alt­så ik­ke va­e­ret no­get at pra­le af.

Jeg har tid­li­ge­re va­e­ret ef­ter Frank­rig og Des­champs for ik­ke at ha­en­ge sam­men som et hold, og det ser ud til at bli­ve ved. Det er en of­fen­siv, hvor jeg ik­ke kan få øje på, at spil­ler­ne be­ri­ger hin­an­den el­ler ar­bej­der i ty­de­li­ge møn­stre.

Men in­di­vi­du­a­li­ster­ne er ba­re så sto­re, at jeg tror, det ra­ek­ker i en kamp mod Island, som for­ment­lig ik­ke bli­ver ved med at hol­de til det. De har va­e­ret me­get un­der pres i den­ne slut­run­de, og det er de sam­me spil­le­re, der spil­ler stort set he­le ti­den. Det sli­der.

Min fa­vo­rit­vur­de­ring er 70-30 til Frank­rig. BTs FODBOLDEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.