De slid­te kon­ger

BT - - SPORTEN -

CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO

MÅL VED EM: SKUD PÅ MÅL VED EM: SKUD VED SI­DEN AF/BLOKERET VED EM: AFLEVERINGSPROCENT VED EM: AN­TAL TILKAEMPEDE FRISPARK VED EM: SEEDET SOM

2 90 pro­cent 9 EMs 40. bed­ste spil­ler af sta­ti­stik­si­tet Whoscored Ro­nal­do er beg­ge vant til at spil­le på de stør­ste sce­ner rundt om­kring i Eu­ro­pa. Al­li­ge­vel står der no­get ek­stra på spil for dem, når de mø­des i kvart­fi­na­len på Sta­de Vélodro­me i Mar­seil­le. De har nem­lig det til fa­el­les, at in­gen af dem har for­må­et at le­ve un­der det pres, der hvi­ler på dem på de­res lands­hold. De står gan­ske vist beg­ge to blot tre kam­pe fra et eu­ro­pa­mester­skab, men de­res spil har va­e­ret kri­ti­se­ret fra en­de til an­den, og det me­ner Dan­marks tid­li­ge­re land­stra­e­ner Morten Ol­sen, at der kan va­e­re fle­re for­kla­rin­ger på.

»De sto­re spil­le­re spil­ler al­le kam­pe, om det er for Bay­ern Mün­chen el­ler Re­al Madrid, og det sa­et­ter si­ne spor og gør dem tra­et­te bå­de fy­sisk og men­talt. Des­u­den er det ut­ro­lig sva­ert at va­e­re an­gri­ber, som fod­bol­den har ud­vik­let sig. Det er sva­ert at va­e­re an­grebs­spil­ler ved et EM, der 9 25 RO­BERT LEWAN­DOWSKI

MÅL VED EM: SKUD PÅ MÅL VED EM: SKUD VED SI­DEN AF/BLOKERET VED EM: AFLEVERINGSPROCENT VED EM: AN­TAL TILKAEMPEDE FRISPARK VED EM: SEEDET SOM

19 EMs 231. bed­ste spil­ler af sta­ti­stik­si­tet Whoscored.com har stå­et for me­get be­reg­nen­de fod­bold. Det gør ar­bejds­be­tin­gel­ser­ne for de me­get go­de spil­le­re me­get sva­e­re,« si­ger Morten Ol­sen.

TV3 Sports eks­pert og kom­men­ta­tor Lu­na Chri­sto­fi forta­el­ler og­så, at den hår­de sa­e­son ta­ger på stjer­ner­ne. Spe­ci­elt på Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som hun føl­ger ta­et, har hun set tegn på sli­ta­ge helt til­ba­ge fra april.

»Cri­sti­a­no Ro­nal­do er fy­sisk slidt, og det har han va­e­ret i et styk­ke tid. Han har slet ik­ke godt af det her. Han spil­ler alt for man­ge unød­ven­di­ge mi­nut­ter i La Liga. Han bli­ver ik­ke do­se­ret, og det er, for­di han he­le ti­den jag­ter det her med at bli­ve top­sco­rer og ver­dens bed­ste.« 100 gan­ge stør­re Selv­om de to stjer­ner er slid­te, skal de ik­ke af­skri­ves. Det ved Morten Ol­sen af bit­ter er­fa­ring fra den af­ten 0 74 pro­cent 2 6 i Par­ken, hvor en el­lers skidt­kø­ren­de po­rtu­gi­ser sluk­ke­de det me­ste af Dan­marks EM-håb.

»Vi ken­der i sa­er­de­les­hed Cri­sti­a­no Ro­nal­do for at va­e­re en spil­ler, der plud­se­lig kan la­ve den af­gø­ren­de ak­tion, selv­om man tror, at man har ham, hvor man ger­ne vil ha­ve ham. Det fik vi og­så at fø­le i det 94. mi­nut in­de i Par­ken, hvor vi tab­te 0-1, da han la­ve­de det mål, som var af­gø­ren­de for, at vi mis­se­de EM,« si­ger Morten Ol­sen.

Selv­om bå­de Ro­bert Lewan­dowski og Cri­sti­a­no Ro­nal­do er de ube­tin­ge­de stjer­ner for de­res lands­hold, og selv­om af­te­nens vin­der i høj grad hvi­ler på hvem af dem, der kan fin­de de­res top­ni­veau frem, er den ind­byr­des stjer­ne­kamp mel­lem dem al­le­re­de af­gjort. Og Ro­bert Lewan­dowski når ik­ke Cri­sti­a­no Ro­nal­do til so­k­ke­hol­der­ne, ly­der det.

»Al ae­re og respekt for Lewan­dowski, så er Cri­sti­a­no Ro­nal­do ba­re en ver­dens­stjer­ne, der er 100 gan­ge stør­re. Jeg sy­nes ik­ke, de tå­ler sam­men­lig­ning. Cri­sti­a­no Ro­nal­do le­ver et helt an­det fod­bold­liv og har en helt an­den stjer­nerol­le. Jeg tviv­ler ik­ke et se­kund på, at Ro­bert Lewan­dowski er vig­tig for sit lands­hold, men alt det, der om­gi­ver Cri­sti­a­no Ro­nal­do i dag­lig­da­gen, er på et an­det ni­veau. Ro­nal­do kom­mer til EM som den stør­ste stjer­ne, og det i sig selv er et ko­los­salt pres,« si­ger Lu­na Chri­sto­fi og føl­ger op med en for­ud­si­gel­se om Cri­sti­a­no Ro­nal­dos rol­le i af­te­nens kamp:

»Jeg er ik­ke sik­ker på, at han bli­ver en nøg­le­spil­ler i lø­bet af kam­pen, men jeg er helt sik­ker på, at han får en nøg­lerol­le.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.