Fra in­gen­ting t

BT - - SPORTEN - FO­TO: REU­TERS

BT I ANNECY På nog­le må­der var det som at spo­le ti­den tre uger til­ba­ge, sa­et­te en cy­kel­pum­pe på ven­ti­len – og pum­pe en fi­re-fem gan­ge. På an­dre må­der var det helt, helt an­der­le­des. Island har fan­get Eu­ro­pas op­ma­er­k­som­hed. Mi­ni­put­na­tio­nens sen­sa­tio­nel­le sejr over Eng­land var det brag, der fik op­ma­er­k­som­he­den, spot­ly­set og ka­me­ral­in­ser­ne fra al­ver­dens me­di­er til at dre­je fra EMs gi­gan­ter og over på den mind­ste af dem al­le.

Nu ta­les der om Island fra Nor­ge til Spa­ni­en og Ir­land til Rusland. Me­di­er fra he­le Eu­ro­pa er der­for ryk­ket til Annecy i de fran­ske al­per, hvor isla­en­din­ge­ne gen­nem he­le EM har haft de­res lejr.

BT be­søg­te lej­ren al­le­re­de in­den den før­ste grup­pe­kamp mod Portu­gal, og den­gang var pres­se­op­bud­det be­gra­en­set. Blot de lo­ka­le island­ske me­di­er, et par dan­ske og en god hånd­fuld sven­ske fandt den­gang de blåkla­ed­te vikin­ger in­ter­es­san­te. Små tre uger, tre grup­pe­kam­pe og en iko­nisk 1/8-fi­na­le se­ne­re er det helt an­der­le­des.

Da de to island­ske land­stra­e­ne­re, Lars La­ger­bäck og Hei­mir Hal­l­gríms­son, i går af­holdt de­res før­ste pres­se­mø­de ef­ter man­da­gens van­vit­ti­ge sejr, var kon­fe­ren­cesa­len på No­vo­tel Annecy fi­re-fem gan­ge så vel­be­søgt, som den var se­ne­st, BT var på be­søg. Det he­le var kort sagt pum­pet op til en for isla­en­din­ge­ne hidtil ukendt stør­rel­se. Den hem­me­lig­he­den op­skrift No­get kendt var der dog ved si­tu­a­tio­nen. Som det så of­te sker, når nye kom­mer til, skal hi­sto­ri­er­ne gen­ta­ges. De to island­ske land­stra­e­ne­re skul­le der­for igen ta­le om hem­me­lig­he­den bag Islands fod­bold­mira­kel, de man­ge dyg­ti­ge island­ske tra­e­ne­re og Hei­mir Hal­l­gríms­sons tand­la­e­ge­prak­sis. Pra­e­cis som de gjor­de ved EMs be­gyn­del­se. Den slags gen­ta­gel­ser er en del af plud­se­lig at lan­de midt i den eu­ro­pa­ei­ske me­di­e­or­kan. Der blev dog og­så tid til en snak om de kom­men­de fran­ske mod­stan­de­re, om at le­ge dja­e­vel­ens ad­vo­kat og om at kom­me for sent til mid­da­gen. Island er, hvad det me­ste af Eu­ro­pa ta­ler om – her er, hvad isla­en­din­ge­ne selv har på hjer­te op mod søn­da­gens kvart­fi­na­le mod Frank­rig: Hei­mir Hal­l­gríms­son Hei­mir Hal­l­gríms­son Hei­mir Hal­l­gríms­son

Jeg drøm­mer om, at det he­le en­der, som det gjor­de med Lei­ce­ster. Hol­det spil­le­de på si­ne styr­ker, og vi for­sø­ger at gø­re det sam­me. Vi er vil­li­ge til at ar­bej­de som et hold, og det er den ene­ste må­de, hvor­på et hold med min­dre kva­li­tet kan kon­kur­re­re. Sam­men­lig­net med det fran­ske hold har de spil­le­re på al­le po­si­tio­ner, der spil­ler Cham­pions Le­agu­e­kam­pe dag ud og dag ind. Det er der ik­ke man­ge på vo­res hold, der gør. Så på de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter er de os over­leg­ne. Der­for skal vi ar­bej­de sam­men for at kom­pen­se­re for dét. Jeg har an­dre tand­la­e­ger, der ar­bej­der på min kli­nik nu. Jeg ved, at det er ma­er­ke­ligt at ar­bej­de som tand­la­e­ge, når man og­så er en del af fod­bol­dens ver­den som tra­e­ner. Men vi kom­mer fra et ama­tør-land, hvor tra­e­ner­ne for det me­ste har to job. Jeg er hel­dig nok til at ha­ve en ud­dan­nel­se og et godt job, så jeg kan gø­re beg­ge de­le. Ar­bej­de og va­e­re tand­la­e­ge. Men for at va­e­re helt ae­r­lig er jeg lidt tra­et af spørgs­mål om min tand­la­e­ge­prak­sis. Det fran­ske hold er spa­ek­ket med in­di­vi­du­elt ta­lent, der kan af­gø­re kam­pe. Det har de­res ind­skift­nings­spil­le­re og­så be­vist. Det er der­for, de har sco­ret mod slut­nin­gen af de­res kam­pe. De tra­et­ter vir­ke­lig de­res mod­stan­de­re, og i slut­nin­gen af kam­pe­ne har de sta­dig kva­li­te­ter­ne til at gø­re det he­le fa­er­digt.

Er det po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt? Det ved jeg ik­ke. Men al­le spil­ler mod Frank­rig med hå­bet om ik­ke at ind­kas­se­re mål. Men de for­mår sta­dig at sco­re. For fransk­ma­en­de­ne er det po­si­tivt. De bli­ver ved, til fløjten ly­der, og når de sco­rer til sidst i kam­pe­ne, er det, for­di de har bol­den me­get og kø­rer mod­stan­der­ne tra­et­te. Det skal vi ta­en­ke på og ha­ve i bag­ho­ve­det he­le kam­pen på søn­dag. Ik­ke ba­re i 90 mi­nut­ter, men i 94, 95 el­ler 96 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.