Il he­le ver­den7

BT - - SPORTEN -

Hei­mir Hal­l­gríms­son Lars La­ger­bäck Hei­mir Hal­l­gríms­son Lars La­ger­bäck Lars La­ger­bäck Lars La­ger­bäck

Selv­føl­ge­lig la­eg­ger vi ma­er­ke til det (at he­le Eu­ro­pa ta­ler om Island, red.). Det er al­tid dej­ligt at va­e­re om­gi­vet af en po­si­tiv at­mos­fa­e­re. Men det vig­tig­ste er, hvad der sker her i Frank­rig, og hvad vi gør her. I går på et hold­mø­de skif­te­des Hei­mir og jeg til at va­e­re dja­e­vel­ens ad­vo­kat. For der fo­re­går me­get. Nu prø­ver vi at få al­le ned på jor­den igen, for vi er nødt til at hånd­te­re det, der sker uden­for lej­ren. Fo­kus på os er me­get stør­re, og op­ma­er­k­som­he­den er me­get sta­er­ke­re nu. På den må­de har det al­le­re­de aen­dret Island og island­sk fod­bold. Re­sul­ta­ter­ne – isa­er det se­ne­ste mod Eng­land – gi­ver ka­em­pe­ma­es­sig va­er­di til island­sk fod­bold og al­le med til­knyt­ning til det. Folk vil al­tid hu­ske vo­res sejr over Eng­land og vo­res re­sul­ta­ter her ved EM. Vi har rejst over­lig­ge­ren for island­sk fod­bold, og det vil vi bli­ve ved med at gø­re. Vi har ik­ke fulgt me­get med i me­di­er­ne. Det er vig­tigt ik­ke at la­e­se det he­le, men i ste­det fo­ku­se­re på at slå Frank­rig. Det er, hvad der sker nu, der be­ty­der no­get. Det, vi gør nu, be­stem­mer, hvor­dan frem­ti­den kom­mer til at se ud. In­gen hav­de for­ven­tet det her. No­get af det sva­e­re­ste er for­vent­nin­ger. Jeg har in­tet imod at va­e­re un­der­dog. Så la­en­ge vi på og om­kring hol­det tror på os selv, er det en for­del for os at va­e­re un­der­dog. Fransk­ma­en­de­ne har sto­re for­vent­nin­ger og vil ik­ke ac­cep­te­re et ne­der­lag til Island. Pres­set var så me­get stør­re på Eng­land, da vi slog dem. Det var en kamp, de na­e­sten kun kun­ne ta­be. Det har en stor ef­fekt. For os var det en kamp, vi hav­de råd til at ta­be. Vi hav­de al­le­re­de vun­det vo­res fans’ til­lid med go­de pra­e­sta­tio­ner. Så ba­re end­nu en god pra­e­sta­tion vil­le ef­ter­la­de os som vin­de­re. Når man kan gå så­dan ind til en kamp og va­e­re af­slap­pet og fo­ku­se­ret på ba­re at gø­re sit bed­ste, er det en stor for­del. Det kan vi gø­re igen mod Frank­rig. Selv­føl­ge­lig går vi ef­ter at vin­de, men vi er ik­ke pres­set og nødt til at gø­re det. Ver­den går ik­ke amok, hvis ik­ke vi slår Frank­rig, og det er en stor for­del for os. I af­tes (tirs­dag, red.) var vi selv­føl­ge­lig me­get gla­de, men det he­le var og­så lidt sju­sket. Nog­le af spil­ler­ne kom for sent til mid­dag. Det er ik­ke ver­dens un­der­gang, og nor­malt vil vi ik­ke re­a­ge­re på det. Men det tog vi op på vo­res hold­mø­de. Spil­ler­ne skal ik­ke tro, at tra­e­er­ne vok­ser ind i him­len, ba­re for­di vi slog Eng­land. Vi skal hol­de stan­dar­den og for­bli­ve 100 pro­cent pro­fes­sio­nel­le. Det prø­ver vi at in­korpo­re­re på ba­nen, men og­så uden­for. Den bed­ste må­de at ud­for­dre en fod­bold­spil­ler er ved at stil­le spørgs­måls­tegn ved hans pro­fes­sio­na­lis­me. Det tror jeg ik­ke. Hver gang jeg ser mig selv i spej­let, skal jeg ac­cep­te­re, at det er ved at va­e­re tid til at slap­pe me­re af. For­hå­bent­lig kan jeg bli­ve i fod­bold på en el­ler an­den må­de, men jeg vil ik­ke gå ind i et nyt tra­e­nerjob. Det er sødt af ’Dril­lo’ (den tid­li­ge­re nor­ske land­stra­e­ner Egil ’Dril­lo’ Ol­sen, der brag­te La­ger­bäck på ba­ne til job­bet, red.), og jeg respek­te­rer ham me­get. Men jeg tror end ik­ke, jeg er in­de i bil­le­det. Det var et long shot fra ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.