’Chan­cen er fifty-fifty’

BT - - SPORTEN -

BT I WIM­B­LEDON Han vandt OL-guld i ten­nis­spil­ler­nes her­redoub­le-ra­ek­ke i 1996 og sik­re­de sig i pe­ri­o­den 1989-2000 ik­ke fa­er­re end 17 Grand Slam-tit­ler. Så det tør nok si­ges, at der er va­egt bag den 50-åri­ge au­stra­li­er Mark Wood­for­des ord, når han sam­men med 11 kol­le­ger i det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bunds olym­pi­ske ko­mité i dag ved et mø­de på or­ga­ni­sa­tio­nens ho­ved­kon­tor i Lon­don-for­sta­den Ro­e­hamp­ton af­gør, om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får ad­gang til OL-ten­ni­s­tur­ne­rin­gen i Rio de Ja­neiro.

»Chan­cen, for at vi si­ger ja til hen­des dis­pen­sa­tions­an­søg­ning, er vel fifty-fifty. Der er ting i sa­gen, der bå­de ta­ler til hen­des for­del og ulem­pe,« si­ger Mark Wood­for­de, som BT mø­der på Wim­b­ledon-an­la­eg­get i en af de man­ge regn­vej­r­s­pau­ser, det­te års bri­ti­ske Grand Slam-tur­ne­ring ind­til vi­de­re har va­e­ret pla­get af.

Her gør han op­ma­er­k­som på, at han ik­ke øn­sker at forta­el­le, hvad han me­ner om den dis­pen­sa­tions­an­søg­ning, som ITF for knap et par uger si­den modt­og fra Dansk Tennis For­bund.

»Jeg har tavs­heds­pligt. Der­for va­el­ger jeg kun at si­ge min me­ning til de an­dre ud­valgs­med­lem­mer. Men set fra min syns­vin­kel er sa­gen kom­pleks. Det er et ube­stri­de­ligt fak­tum, at hun si­den OL 2012 i Lon­don kun har del­ta­get i ét Fed Cup-ar­ran­ge­ment, og det ta­ler ik­ke til hen­des for­del. Til gen­ga­eld var hun i for­å­ret klar til at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i Fed Cup’en (i Egyp­ten, red.). Desva­er­re blev hun an­kel­ska­det en uge før, og så lyk­ke­des det ik­ke for hen­de at op­fyl­de kra­vet om, at man over en fi­re­årig pe­ri­o­de skal ha­ve spil­let to tur­ne­rin­ger, der er et af man­ge OL-krav. Men hen­des plan om at vil­le stil­le op for Dan­mark er en ting, der tra­ek­ker opad,« si­ger Mark Wood­for­de.

»Jeg har selv fle­re gan­ge va­e­ret OL-del­ta­ger og ved, hvor stor en op­le­vel­se det er at va­e­re med. Så OL har be­stemt en høj stjer­ne hos mig,« si­ger Mark Wood­for­de med et stort smil. En del at la­e­se Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dis­pen­sa­tions­an­søg­ning er langt fra den ene­ste, som ITFs olym­pi­ske ud­valg skal kig­ge på.

»Jeg kan ik­ke hu­ske det nøj­ag­ti­ge an­tal, men der har op til mø­det va­e­ret en del at la­e­se op på. Jeg har det så­dan med af­gø­rel­sen, at jeg hå­ber, at al­le bli­ver til­fred­se. Som ud­gangs­punkt skal al­le reg­ler ef­ter min me­ning hol­des. Det har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki desva­er­re ik­ke gjort i Fed Cup-spørgs­må­let. Men nu er det så, at vi skal dis­ku­te­re, om det er en for­mil­den­de om­sta­en­dig­hed, at hun hav­de in­ten­tio­ner om at re­pra­e­sen­ter Dan­mark,« si­ger Mark Wood­for­de.

Spør­ger man den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste-et­ter Tra­cy Austin, om ITF bør ven­de tom­mel­finge­ren opad i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sag, er sva­ret be­kra­ef­ten­de.

»Ef­ter en lang ska­des­pau­se er hun form­ma­es­sigt på vej opad igen. Jeg sy­nes, at hun spil­le­de godt i sin tab­te førster­un­de-kamp mod Svet­la­na Kuz­netsova. En Woz­ni­a­cki i OL-del­ta­ger­fel­tet vil be­stemt py­n­te,« si­ger Tra­cy Austin.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kryd­ser fin­gre for, at hun kom­mer med til OL og der­med kom­mer til at ba­e­re den dan­ske fa­ne un­der ind­mar­chen fredag 5. au­gust.

»Det vil va­e­re en stor ae­re for mig. Men jeg har li­ge nu sva­ert ved at se, hvor­hen pi­len pe­ger. Desva­er­re er af­gø­rel­sen ude af mi­ne ha­en­der, og be­slut­ter ITF sig for, at jeg ik­ke skal med til Rio, er der in­tet, jeg kan gø­re. Men jeg tror, at mi­ne mu­lig­he­der er go­de, og vil bli­ve bå­de over­ra­sket og skuf­fet, hvis det kik­ser,« si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I Dansk Tennis For­bund reg­ner man med, at den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste-et­ter skal med til OL, og der­for er hol­det om­kring hen­de på plads.

»Det kom­mer til at be­stå af Ken­neth Carl­sen (team­chef, red.), Pi­o­tr Woz­ni­a­cki (tra­e­ner, red.) og Frederik Lø­ch­te Nielsen (hit­ting­part­ner, red.). Så­dan har Ca­ro­li­ne øn­sket det, og det har vi valgt at ret­te os ef­ter,« op­ly­ser det dan­ske OL-holds chef de mis­sion, Morten Rodtwitt, der har sva­ert ved at fo­re­stil­le sig, at ITFs olym­pi­ske ko­mité fra­va­el­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

»Jeg er af na­tur født op­ti­mist. Men vi­ser det sig, at hun ik­ke kom­mer med til Rio, skal vi ha­ve fun­det en ny fa­ne­ba­e­rer. Hvem det even­tu­elt bli­ver, har vi ik­ke be­slut­tet os for. Her og nu reg­ner vi jo helt be­stemt med, at den op­ga­ve skal lø­ses af Ca­ro­li­ne,« si­ger Morten Rodtwitt.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har to gan­ge tid­li­ge­re del­ta­get ved OL: I 2008 i Bei­jing tab­te hun 6-7, 2-6 til rus­se­ren Ele­na De­men­tie­va i tred­je run­de, mens det fi­re år se­ne­re i Lon­don blev til ne­der­lag på 0-6, 3-6 i kvart­fi­na­len mod Se­re­na Wil­li­ams.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.