’OL er vig­tig for Ca­ro­li­ne’

BT - - SPORTEN -

BT I WIM­B­LEDON Mens Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ik­ke vi­ste sig på an­la­eg­get da­gen ef­ter sin førster­un­de-exit i Wim­b­ledon mod rus­se­ren Svet­la­na Kuz­netsova, be­va­e­ge­de hen­des nye fran­ske agent, Juli­en Cas­saig­ne, sig sce­ne­vant rundt blandt spil­le­re, tra­e­ne­re og re­pra­e­sen­tan­ter fra det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund. »Det bli­ver spa­en­den­de at se, hvad ITF be­slut­ter sig for. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at de gi­ver hen­de den OL-dis­pen­sa­tion, som hun har an­søgt om,« sag­de Juli­en Cas­saig­ne til BT og til­fø­je­de:

»OL er en af sa­e­so­nens al­ler­vig­tig­ste og mest be­tyd­nings­ful­de tur­ne­rin­ger. Al­le vil rig­tigt ger­ne til Rio, og jeg tror og­så på, at Ca­ro­li­ne kan le­ve­re et godt re­sul­tat, hvis hun vel at ma­er­ke får lov til at del­ta­ge.«

Men selv­om ITFs olym­pi­ske ko­mité skul­le si­ge nej til dis­pen­sa­tions-an­søg­nin­gen, som Dansk Tennis For­bund har ind­sendt for hen­de, for­di hun over den se­ne­ste fi­re-års-pe­ri­o­de ik­ke har del­ta­get i til­stra­ek­ke­ligt man­ge Fed Cupkam­pe til at op­fyl­de OL­kra­vet, er Juli­en Cas­saig­ne ik­ke ban­ge for, at mang­len­de del­ta­gel­se vil sva­ek­ke hen­des kom­merci­el­le mar­kedsva­er­di. Et stort sport­s­navn »Slet ik­ke. Hun er i in­ter­na­tio­nal sam­men­ha­eng et stort sport­s­navn, og det vil hun og­så va­e­re, selv­om hun må­ske ik­ke kom­mer med til OL,« sag­de Juli­en Cas­saig­ne.

Han har ta­get over, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske agent, Jo­hn To­bi­as, slap, da han sid­ste ef­ter­år blev fy­ret fra det fransk-ame­ri­kan­ske ma­na­ge­ment­fir­ma La­gar­de­re Un­li­mi­ted. En fy­ring der blev ef­fek­tu­e­ret, da spil­le­re som Vi­cto­ria Aza­renka, Ag­nieszka Radwanska og Mi­los Ra­o­nic valg­te at bli­ve rå­d­gi­vet af an­dre fir­ma­er.

»Men Ca­ro­li­ne er ble­vet hos os, og det er vi na­tur­lig­vis gla­de for,« sag­de Juli­en Cas­saig­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.