Skal Qu­in­ta­na vind

BT - - SPORTEN -

ku­pe­ret en­kelt­start på 37,5 km og to sto­re bjer­ge­ta­per. Den ene fin­der sted på den fran­ske na­tio­nal­dag, 14. juli, hvor ryt­ter­ne slut­ter af på det be­røm­te og be­ryg­te­de skal­de­de bjerg, Mont Ven­toux. Fransk­ma­en­de­ne vil stå i kø for at an­gri­be, men mest sand­syn­ligt er det dog, at det bli­ver de sto­re klas­se­ments­fa­vo­rit­ter, der kom­mer til at kø­re om sej­ren den­ne dag.

Den an­den bjer­ge­ta­pe i an­den uge kom­mer på 15. eta­pe, hvor fel­tet skal hen over ik­ke min­dre end seks ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger og na­e­sten li­ge så man­ge ik­ke ka­te­go­ri­se­re­de. Grand Co­lom­bi­er for­ce­res fra to for­skel­li­ge si­der, in­den der igen - er mål nedad ef­ter en tek­nisk, sva­er ned­kør­sel. Her kan der vir­ke­lig la­ves ra­va­ge i klas­se­men­tet, hvis et hold spil­ler ud tid­ligt.

Selv­om de før­ste to uger har va­e­ret kra­e­ven­de for ryt­ter­ne, er det in­gen­ting i for­hold til, hvad der ven­ter ef­ter den sid­ste hvi­le­dag. Tre hår­de bjer­ge­ta­per i Al­per­ne, to af dis­se med mål opad, samt en 17 km en­kelt­start op ad bak­ke kan la­ve fuld­sta­en­dig om på klas­se­men­tet.

Den sid­ste sto­re dyst mel­lem fa­vo­rit­ter­ne kom­mer på na­est­sid­ste­da­gen, hvor fel­tet skal over den stej­le stig­ning uden for ka­te­go­ri, Col de Joux Pla­ne, in­den de su­ser nedad mod må­let i Morzi­ne. Hvis tids­for­skel­le­ne sta­dig er små in­den

den­ne eta­pe, er det be­stemt ik­ke us­and­syn­ligt, at vi får en ny mand i fø­rer­trøj­en da­gen, in­den det he­le slut­ter i Pa­ris med det klas­si­ske sprin­te­r­o­p­gør på Champs-Élysées.

Som na­evnt er årets ru­te en smu­le an­der­le­des end sa­ed­van­lig. De før­ste stig­nin­ger kom­mer tid­ligt i lø­bet, og fle­re af de sto­re bjer­ge er li­ge en tand stej­le­re, end vi som re­gel ser i Tour de Fran­ce. Der­u­d­over er der i år li­ge så man­ge bjer­ge­ta­per, der slut­ter nedad som opad. Det be­ty­der, at vi - for­hå­bent­lig - får langt fle­re an­greb at se blandt fa­vo­rit­ter­ne, da ned­kørs­ler­ne nu og­så kan bru­ges tak­tisk. Umid­del­bart ser det ud til, at den bed­ste bjer­gryt­ter en­der med den sam­le­de sejr, men et vo­vet an­greb i den sid­ste uge kan sag­tens en­de med bå­de at va­e­re guld og gul trø­je va­erd. PÅ PAPIRET ER der tre top­fa­vo­rit­ter til at vin­de årets Tour de Fran­ce, og hel­dig­vis for pu­bli­kum er de al­le tre på stort set sam­me ni­veau.

Chris Froo­me har stå­et øverst på po­di­et i Pa­ris to gan­ge in­den for de se­ne­ste tre år. Han må der­for na­ev­nes først blandt fa­vo­rit­ter­ne. Si­den sit over­ra­sken­de gen­nem­brud i Vu­el­ta a Es­paña i 2011 har Froo­me vist sig som fel­tets bed­ste klas­se­ments­ryt­ter i de sto­re eta­pe­løb. Han har slå­et ver­dens bed­ste en­kelt­start­s­ryt­te­re og sat si­ne na­er­me­ste kon­kur­ren­ter til va­egs i bjer­ge­ne. Hav­de de to en­kelt­star­ter i årets ud­ga­ve va­e­ret pan­de­kage­fla­de, hav­de Froo­me va­e­ret ene­fa­vo­rit til at lø­be med den sam­le­de sejr. Så­dan for­hol­der det sig dog ik­ke.

Der­u­d­over er de fi­re bjer­ge­ta­per med mål nedad hel­ler ik­ke just Froo­mes kop te. Nor­malt vil Team Sky-kap­ta­j­nen ger­ne sa­et­te hie­rar­ki­et på plads på før­ste bjer­ge­ta­pe. Det bli­ver me­re end sva­ert i år, hvor de før­ste to da­ge i Py­re­na­e­er­ne beg­ge slut­ter ef­ter en ned­kør­sel. Det kan så­le­des sag­tens va­e­re, at Froo­me kom­mer til den før­ste hvi­le­dag i en uvant si­tu­a­tion med et tidstab til si­ne kon­kur­ren­ter. Han kan dog trø­ste sig med, at han har lø­bets sta­er­ke­ste hold i ryg­gen. Med Mi­kel Lan­da, Ge­raint Tho­mas, Wout Po­els, Ser­gio He­nao, Mi­kel Nie­ve og Va­sil Kiryi­enka til at tra­ek­ke i bjer­ge­ne, bli­ver det me­re end sva­ert for ri­va­ler­ne at iso­le­re Froo­me opad.

Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te an­kom­mer til Tou­ren ef­ter sam­let sejr i op­takt­slø­bet Critéri­um du Daup­hiné. Han har al­le de kva­li­te­ter, der skal til for at vin­de for tred­je gang, men selv­om ru­ten er me­get bjer­grig, bli­ver det langt fra nemt for Froo­me at kø­re ind i Pa­ris i gult igen i år.

De sid­ste to gan­ge, Froo­me har vun­det Tour de Fran­ce, er Mo­vistars Nairo Qu­in­ta­na endt som num­mer to. Sid­ste år kom den lil­le co­lom­bi­a­ner ut­ro­lig ta­et på, men et Umid­del­bart ser det ud til, at den bed­ste bjer­gryt­ter en­der med den sam­le­de sejr, men et vo­vet an­greb i den sid­ste uge kan sag­tens en­de med bå­de at va­e­re guld og gul trø­je va­erd tidstab i si­de­vin­den på en af de før­ste eta­per end­te med at ko­ste ham dyrt. Qu­in­ta­na er sand­syn­lig­vis fel­tets bed­ste bjer­gryt­ter, og årets stej­le stig­nin­ger pas­ser ham rig­tig godt. Der­u­d­over har han og­så ar­bej­det hårdt med sin en­kelt­start, hvil­ket vi med ga­ran­ti får at se på 13. og 18. eta­pe, hvor han må­ske end­da kan kø­re med om sej­ren på den sid­ste.

Qu­in­ta­na har ik­ke lagt skjul på, hvor me­get en sam­let Tour de Fran­ce-sejr vil be­ty­de for ham. Det er hans helt sto­re mål i år, og alt er ble­vet lagt an på, at det skal lyk­kes.

»Det er me­get emo­tio­nelt for mig ba­re at drøm­me om at stå på po­di­et i Pa­ris iført den gu­le trø­je. Det er vel nok den sam­me fø­lel­se, pi­ger­ne har, når de ta­en­ker på at skul­le gif­tes,« for­tal­te Qu­in­ta­na til cy­kel­ma­ga­si­net VOLATA i vin­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.