E, skal det va­e­re i år

BT - - SPORTEN -

Som al­tid har Qu­in­ta­na for­be­redt sig hjem­me i høj­der­ne i Co­lom­bia i må­neds­vis in­den Tour de Fran­ce. Han kom først til­ba­ge til Eu­ro­pa for få uger si­den, hvor han kør­te eta­pe­lø­bet Rou­te du Sud. Et løb han i øv­rigt su­ve­ra­ent vandt, blandt an­det ef­ter sejr på en kort en­kelt­start. Ef­ter sid­ste års an­den­plads har Qu­in­ta­na ae­r­gret sig over, at han an­greb Froo­me for sent i lø­bet. For­hå­bent­lig be­ty­der det, at vi får ham at se i of­fen­si­ven langt tid­li­ge­re den­ne gang.

Årets ru­te lig­ger per­fekt til ham. Hvis Qu­in­ta­na en­de­lig skal få sko­v­len un­der Froo­me, skal det nok va­e­re i år, i til­fa­el­de af at der kom­mer en lang, flad en­kelt­start til­ba­ge på me­nu­en i 2017.

Den sid­ste af de tre sto­re fa­vo­rit­ter er na­tur­lig­vis Al­ber­to Con­ta­dor. Han har vun­det al­le tre Grand Tour-løb - fle­re gan­ge end­da. Men of­fi­ci­elt har han ik­ke vun­det Tour de Fran­ce si­den 2009. Op­rin­de­ligt hav­de Con­ta­dor be­slut­tet sig for, at det­te skul­le va­e­re hans sid­ste sa­e­son, men ef­ter at ha­ve slå­et si­ne per­son­li­ge tra­e­nings­re­kor­der opad har pi­ben få­et en an­den lyd. Den span­ske Tin­koff-kap­ta­jn forta­el­ler selv, at han fø­ler sig sta­er­ke­re end no­gen­sin­de, og det lover be­stemt godt for årets Tour.

Con­ta­dor end­te på po­di­et i de fi­re før­ste eta­pe­løb, han kør­te i den­ne sa­e­son. I Critéri­um du Daup­hiné tid­li­ge­re på må­ne­den vandt han den stej­le bjerg­pro­log - for­an blandt an­dre Froo­me - in­den han slut­te­de på en sam­let fem­te­plads. På trods af at han ik­ke kun­ne føl­ge Froo­me på lø­bets før­ste rig­ti­ge bjer­ge­ta­pe, er Con­ta­dor ik­ke be­kym­ret. Han ved om no­gen, hvor­dan man for­be­re­der sig til en Grand Tour, og hvis det vir­ke­lig pas­ser, at han er bed­re end tid­li­ge­re, har vi en fan­ta­stisk dyst i ven­te.

Sid­ste år an­kom Con­ta­dor tra­et til Tou­ren ef­ter at ha­ve vun­det Giro d’Ita­lia. I år er be­ne­ne fri­ske og klar til at an­gri­be. Selv hvis han skul­le ta­be tid i den før­ste halv­del af lø­bet, må man al­drig reg­ne Con­ta­dor ude. Han har en iver og en vil­jestyr­ke, som in­gen an­dre nu­va­e­ren­de ryt­te­re i fel­tet kan mat­che. Ru­ten ind­by­der til an­greb, og Con­ta­dor vil be­stemt ik­ke hol­de sig til­ba­ge, hvis chan­cen by­der sig. MED TRE SÅ sto­re fa­vo­rit­ter skal der na­e­sten gå no­get galt, før en af ryt­ter­ne fra an­det el­ler tred­je ge­led en­der på po­di­et i Pa­ris. Blandt dem med størst chan­ce for suc­ces er de to fransk­ma­end Thi­baut Pi­not (FDJ) og Ro­main Bar­det (AG2R) samt Ri­chie Por­te (BMC) og sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña-vin­der Fa­bio Aru (Asta­na).

Isa­er Pi­not har vist sig rig­tig sta­erk i år, hvor han og­så er be­gyndt at vin­de ku­pe­re­de en­kelt­star­ter mod den ab­so­lut­te eli­te. I sid­ste uge blev han så­gar fransk me­ster i di­sci­pli­nen. Hvis Pi­not kan få det til at fun­ge­re over tre uger, har fransk­ma­en­de­ne må­ske en re­el grund til at drøm­me om po­di­et.

Formsta­er­ke Bar­det vil uden tvivl og­så gø­re sit for at brin­ge ju­bel til hjem­me­pu­bli­kum­met. Lidt li­ge­som Con­ta­dor, kø­rer Bar­det og­så me­get på sit in­stinkt, hvil­ket ka­ster nog­le fan­ta­sti­ske ud­brud­s­for­søg Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te an­kom­mer til Tou­ren ef­ter sam­let sejr i op­takt­slø­bet Critéri­um du Daup­hiné. Han har al­le de kva­li­te­ter, der skal til for at vin­de for tred­je gang, men selv­om ru­ten er me­get bjer­grig, bli­ver det langt fra nemt for Froo­me at kø­re ind i Pa­ris i gult igen i år af sig. Det er ik­ke al­tid li­ge tak­tisk klogt, men det brin­ger et for­fri­sken­de pust til lø­bet.

Por­te har, ef­ter fle­re sa­e­so­ner som løjt­nant for Froo­me, valgt at skif­te hold og prø­ve lyk­ken som kap­ta­jn. Han har tid­li­ge­re vun­det de sto­re en-uges-eta­pe­løb, men mang­ler fort­sat at be­vi­se, at han har hold­bar­he­den til at kø­re med om top­pla­ce­rin­ger­ne i Tour de Fran­ce.

For Arus ved­kom­men­de er det før­ste gang, han stif­ter be­kendt­skab med Tou­ren. Han er to gan­ge tid­li­ge­re endt som num­mer to i Giro d’Ita­lia, og ef­ter sej­ren i Vu­el­ta­en, hå­ber Asta­na nu på, at Aru og­så kan kø­re sig på po­di­et i Tou­ren.

Med sig har Aru lands­man­den Vin­cen­zo Ni­ba­li, der kom­mer ef­ter sin sam­le­de sejr i Giro­en i år. Det er dog tvivl­s­omt, om Ni­ba­li rent fak­tisk har ta­enkt sig at kø­re med om top­pla­ce­rin­ger­ne i Tou­ren den­ne gang, el­ler om han blot bru­ger lø­bet som for­be­re­del­se til OL se­ne­re på som­me­ren.

Det sam­me gør sig ga­el­den­de for Qu­in­ta­nas holdkammerat Alejan­dro Val­ver­de.

Blandt de øv­ri­ge top 10-kan­di­da­ter fin­der vi ryt­te­re som Jo­aquim Rod­ri­gu­ez (Ka­tusha), Tejay Van Gar­de­ren (BMC), Pi­er­re Rol­land (Can­non­da­le), Bauke Mol­le­ma (Trek-Se­gaf­redo), Wilco Kel­der­man (Team Lot­to NL), Adam Ya­tes (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Lou­is Me­intjes (Lam­pre-Me­ri­da) og War­ren Bar­gu­il (Gi­ant-Alpe­cin). De fi­re sidst­na­evn­te ka­em­per li­ge­le­des og­så om at vin­de Tou­rens hvi­de ung­dom­strø­je. ET HUR­TIGT KIG på lø­bets sprin­te­re af­slø­rer, at al­le de sto­re ka­no­ner er til start i år. Øverst på li­sten står Mar­cel Kit­tel (Etixx-Qu­i­ck­Step), der al­le­re­de har ot­te Tour de Fran­ce-eta­pe­sej­re på cv’et og kom­mer ef­ter at ha­ve vun­det de før­ste to eta­per af årets Giro d’Ita­lia.

I kamp mod blandt an­dre An­dré Greipel (Lot­to Sou­dal), Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta), Pe­ter Sa­gan (Tin­koff ), Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha) og Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin) kan vi for­ven­te nog­le dra­be­li­ge mas­ses­pur­ter i år. I kam­pen om den grøn­ne trø­je står Sa­gan igen i år som top­fa­vo­rit. Da han bå­de kan kø­re top fem på de fla­de eta­per og ka­em­pe om sej­ren på de ku­pe­re­de, CYKELEKSPERT bli­ver det ut­ro­lig sva­ert at hol­de ver­dens­meste­ren fra at vin­de po­int­trøj­en for fem­te år i tra­ek.

Stør­ste ud­for­drer er nok au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews (Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge), der li­ge­som Sa­gan bå­de kan kø­re med blandt de bed­ste i mas­ses­pur­ter­ne, og når det går opad i fi­na­len. Det sam­me gør sig til en vis grad ga­el­den­de for Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie), der kom­mer til Tou­ren i stor­form ef­ter in­tet min­dre end 11 sej­re i den­ne sa­e­son. EF­TER FLE­RE ÅR med kun et par en­kel­te dan­ske ryt­te­re i Tour-fel­tet, har vi den­ne gang ik­ke fa­er­re end syv dan­ske­re til start i Frank­rig. Mat­ti Bres­chel (Can­non­da­le), Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Lars Bak (Lot­to Sou­dal), Mi­cha­el Mør­køv (Ka­tusha), Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neo-Vi­tal), Jakob Fuglsang (Asta­na) og Mi­cha­el Valgren (Tin­koff) er al­le ble­vet ud­ta­get til årets Tour de Fran­ce.

Mens Valgren, Mør­køv og Bak har bund­ne op­ga­ver for de­res respek­ti­ve kap­ta­j­ner, må det for­ven­tes, at Bres­chel, Juul-Jen­sen, Fuglsang og isa­er Sø­ren­sen al­le vil få mu­lig­he­den for at gå ef­ter en eta­pe­sejr. Det kra­e­ver, at de ram­mer det rig­ti­ge ud­brud en af da­ge­ne, men det er be­stemt hel­ler ik­ke us­and­syn­ligt. For­hå­bent­lig bli­ver det i år, at vi får den før­ste dan­ske eta­pe­sejr, si­den Ni­cki Sø­ren­sen vandt i

2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.