Tan­ker fra An­ker...

BT - - SPORTEN -

FULDFØR SAETNINGEN Den pa­e­ne­ste trø­je i fel­tet til­hø­rer... Jeg kan li­de til­nav­net ’Ok­sen fra Ham­mel’, for­di.. Min va­er­ste op­le­vel­se i Tou­ren var, da... Det al­ler­hår­de­ste bjerg i Tou­ren, det er... Det bed­ste ef­ter en eta­pe, det er, når... I min fri­tid i Tou­ren, der... Ka­ra­va­nen i Tou­ren, den er.. Mo­tordo­ping, det kom­mer til at...

»Den, der har den gu­le trø­je i Tou­ren... Nej, der bli­ver jeg fak­tisk nødt til li­ge at kor­ri­ge­re mig selv. Det er selv­føl­ge­lig ham, der kø­rer i regn­bu­et­røj­en. Den er mest li­rens. Det er ver­dens­meste­ren. Af hold­trø­jer er det straks en an­den sag - Liqui­gas hav­de en rig­tig, rig­tig fed trø­je i 2007 el­ler 2008. Mo­vistars er og­så flot. Det sam­me med Ori­ca-Gre­e­ned­ges (nu Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge, red.). Tin­kof­fs bli­ver det ik­ke.« »Argh, nu la­eg­ger du or­de­ne i mun­den på mig, men det er må­ske ik­ke det va­er­ste at va­e­re kendt for. Jeg sy­nes jo selv, at Bob­by Ol­sen er en sjov ka­rak­ter, og det er lidt sinds­sygt, at han er la­vet, før jeg kom frem. Men jeg kan jo godt nik­ke gen­ken­den­de til, at vi lig­ner hin­an­den på nog­le punk­ter. Jeg har al­drig lagt skjul på, at jeg kom­mer fra Ham­mel. Det er jeg okay til­freds med.« »Jeg sad på den eta­pe, hvor mi­ne to fin­gre blev skra­el­let fuld­sta­en­dig op. De 80 el­ler 100 ki­lo­me­ter, der mang­le­de af den eta­pe, de var ed­der­man­me lan­ge. Jeg ta­enk­te: ’Fuck, hvor var det dumt!’ Jeg skul­le ba­re ha­ve la­det den avis sid­de. Det så vold­somt ud med alt det blod, og jeg spurg­te hold­la­e­gen, om der var en ri­si­ko for, at jeg vil­le mi­ste for me­get blod, men det var der ik­ke.« »Det kom­mer an på ha­stig­he­den, men den hår­de­ste op­le­vel­se, som jeg har haft, var på Col du Ga­li­bi­er.« »Jeg lig­ger på ho­telva­e­rel­set og kan smi­de mig på sen­gen og ba­re slap­pe af. Pu­ste ud ef­ter en lang og hård dag.« »La­e­ser jeg. Me­get. Jeg er kom­met med i den di­gi­ta­le tidsal­der og la­e­ser på iPad. Før i ti­den måt­te jeg sla­e­be na­er­mest en kuf­fert fuld af bø­ger med, for jeg får plø­jet en del bø­ger igen­nem på så­dan et eta­pe­løb. En­gang imel­lem ser jeg og­så en se­rie, ger­ne Ga­me of Thro­nes.« »Jeg har al­drig set den. Som re­gel kø­rer den af­sted, in­den vi kom­mer til start­by­en, og den er va­ek, når vi kom­mer i mål. Min hu­stru har til gen­ga­eld set den på Champs-Élysées. Den var fed, sag­de hun, men det var kun skram­mel, de ka­ste­de.« »Fyl­de en del, desva­er­re. Det skal nok bli­ve dis­ku­te­ret. Jeg tror nu ik­ke, der er det sto­re pro­blem med mo­tordo­ping, som, jeg i øv­rigt sy­nes, er et ånds­svagt ord.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.