Morten, hvor b

BT - - NYHEDER -

IDA AUKEN (38) Valgt til Fol­ke­tin­get 2007 (for SF) Skif­te­de til De Ra­di­ka­le 2014 Mil­jø­mi­ni­ster 2011-14 BT har bedt to re­to­ri­ke­re De to re­to­ri­ke­re er Ni­ko­laj Ot­to­sen-Støtt (NOS), der er part­ner og che­fre­to­ri­ker i Re­to­rik­fir­ma­et, og Tri­ne Ne­bel (TN), der er ad­junkt ved Dan­marks Me­di­eog jour­na­list­højsko­le med spe­ci­a­le i om­døm­me. Hun har tid­li­ge­re va­e­ret med­lem hos De Ra­di­ka­le, men meld­te sig ud i 2014. MENINGSMÅLING

»Jeg ser det som ud­tryk for, at Ida Aukens brand er så sta­er­kt, at hun ska­ber va­er­di til sit par­ti. Hun kom­mu­ni­ke­rer ut­ro­lig sta­er­kt på cen­tra­le va­er­di­er og ma­er­kesa­ger, der op­ta­ger hen­de, og det hol­der hun sig til. F.eks. har hun al­tid va­e­ret sta­erk på mil­jø­om­rå­det. Morten Øster­gaard skal til gen­ga­eld fin­de det cen­tra­le kom­pas for De Ra­di­ka­le og så kom­mu­ni­ke­re det,« si­ger Mie Fe­mø Nielsen. Ves­ta­gers tun­ge arv Morten Øster­gaard fik en tung arv at løf­te ef­ter den tid­li­ge­re par­ti­for­mand Mar­gret­he Ves­ta­ger, der stod som en mar­kant og sta­erk le­der for sit par­ti. Da hun blev ud­pe­get som EU-kom­mis­sa­er i au­gust 2014, lå De Ra­di­ka­le på 7,9 pct. i me­nings­må­lin­ger­ne, i dag lig­ger de på 4,9 pct.

En del af for­kla­rin­gen skal fin­des i, at va­el­ger­ne of­test re­a­ge­rer med usik­ker­hed på en ny par­ti­le­der, der li­ge skal fin­de fod­fa­e­ste. En stor del af de ra­di­ka­le va­el­ge­re cyk­ler nu rundt mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Al­ter­na­ti­vet og Li­be­ral Al­li­an­ce. Men mens af­hop­pe­re som An­ders Samu­el­sen, Na­ser Kha­der og Uf­fe El­ba­ek frem­står med en ty­de­lig pro­fil hos va­el­ger­ne, så ga­el­der det ik­ke Morten Øster­gaard. Han er en respek­te­ret po­li­ti­ker på Bor­gen, men den nye un­der­sø­gel­se ty­der på, at han har Han frem­står lidt som na­bo­ens dyg­ti­ge søn, der cyk­ler rundt i prak­tisk tøj og ser flink ud brug for at ar­bej­de med sin pro­fil, me­ner Kre­sten Schultz Jørgensen, der er eks­pert i po­li­tisk bran­ding og po­si­tio­ne­ring.

»Morten Øster­gaard har po­ten­ti­a­let til at bli­ve en frem­ra­gen­de hold­kap­ta­jn, for­di han er god til at sam­le sit par­ti og ta­le fra cen­trum i ste­det for fra flø­je­ne. Men hans ud­for­dring er, at han har stå­et i skyg­gen af Ves­ta­ger og nu skal op­byg­ge sit eget brand. Han frem­står lidt som na­bo­ens dyg­ti­ge søn, der cyk­ler rundt i prak­tisk tøj og ser flink ud. Men han bra­en­der ik­ke igen­nem. Nu skal han va­el­ge, hvor­dan han vil is­ce­nesa­et­te sig selv, og så skal han gen­nem­fø­re det, bå­de med hen­syn til bud­ska­ber, ud­se­en­de, når han hol­der ta­le og de fora, han ses i. Han skal stå kla­re­re i folks be­vidst­hed,« si­ger Kre­sten Schultz Jørgensen. OM UNDERSØGELSEN

vur­de­re Ida Auken og Morten Øster­gaard på fi­re pa­ra­me­tre: Gen­nem­slags­kraft, fol­ke­lig­hed, ud­strå­ling/ka­ris­ma og sprog­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.