Dømt for be­vidst på­kør­sel af po­li­ti­be­tjent

BT - - NYHEDER -

En po­li­ti­be­tjent på mo­tor­cy­kel nå­e­de ik­ke at re­a­ge­re, da en 18-årig mand i ok­to­ber sid­ste år plud­se­lig gas­se­de op og bak­ke­de 15 me­ter for at ram­me ham.

»Den un­ge mand var bragt til stands­ning i sin bil i As­na­es. Be­tjen­ten sid­der på mo­tor­cyk­len og kal­der op til alarm­cen­tra­len. Han tror, at han har styr på det,« forta­el­ler se­ni­o­r­ankla­ger Las­se Bie­hl fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Den i dag 19-åri­ge mand fra Ka­lund­borg hav­de dog ik­ke ta­enkt sig at gi­ve op.

»Han sa­et­ter bi­len i bak­gear og ac­ce­le­re­rer kraf­tigt. Ef­ter 15 me­ter rammer han be­tjen­ten og fort­sa­et­ter nog­le me­ter, mens be­tjen­ten lig­ger un­der den 260 ki­lo tun­ge mo­tor­cy­kel,« si­ger se­ni­o­r­ankla­ge­ren.

På forun­der­lig vis slap be­tjen­ten fra på­kørs­len uden ska­der.

»Der er ik­ke no­gen tvivl om, at det kun­ne va­e­re endt me­get slemt,« si­ger Las­se Bie­hl.

I går ef­ter­mid­dag har Retten i Hol­ba­ek da og­så valgt at døm­me den 19-åri­ge mand for grov vold og for at brin­ge be­tjen­tens liv i fa­re.

Ud over over­fal­det på be­tjen­ten var den døm­te til­talt for en stri­be an­dre for­hold. Til­sam­men ud­lø­ste det en straf på ét år og tre må­ne­ders fa­engsel.

Der­u­d­over skal den døm­te be­ta­le en bø­de på 45.000 kro­ner. Her­til kom­mer en fra­ken­del­se af fø­rer­ret­ten i seks år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.