Hvor sik­ker er din som­mer­fe­rie?

BT - - NYHEDER -

TER­ROR-FRYGT turi­st­om­rå­der­ne langs Rø­de­ha­vets ve­st­kyst (her­un­der Hurg­ha­da og Mar­sa Alam) samt Luxor og Aswan, og nil­kryd­stog­ter imel­lem dis­se by­er og Abu Sim­bel.

Ik­ke-nød­ven­di­ge rej­ser fra­rå­des til re­sten af lan­det – her­un­der det syd­li­ge Si­nai (in­klu­siv fe­ri­e­desti­na­tio­nen Sharm el-Sheikh). Al­le rej­ser fra­rå­des til den nord­li­ge del af Si­nai­halvø­en, hvor der er sa­er­lig høj ri­si­ko for ter­r­or­an­greb. Tyrkiet Ri­si­ko­en for ter­ror er stor, og trus­len mod turist­mål i Tyrkiet er vok­set be­ty­de­ligt i lø­bet af 2016. Se­ne­st i tirs­dags fandt et stør­re an­greb sted i Atatürk-luft­havn i Istanbul, hvor 41 blev dra­ebt og 239 sår­et.

Rej­ser man til Tyrkiet, bør man hol­de sig godt op­da­te­ret via lo­ka­le og in­ter­na­tio­na­le me­di­er samt føl­ge de lo­ka­le myn­dig­he­ders an­vis­nin­ger. Der­u­d­over skal man und­gå po­li­ti­ske for­sam­lin­ger og de­mon­stra­tio­ner og så vidt mu­ligt und­gå at op­hol­de sig for la­en­ge på ste­der, hvor man­ge men­ne­sker sam­les.

Al­le rej­ser i na­er­he­den af den sy­ri­ske og iraki­ske gra­en­se fra­rå­des. Tu­nesi­en Ri­si­ko­en for ter­ror er stor. Der er og­så ri­si­ko for bort­fø­rel­se af ve­ster­la­en­din­ge. Sid­ste år blev 38 personer skudt på et po­pu­la­ert resort i fe­ri­e­by­en Sous­se.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra­rå­der al­le ik­ke-nød­ven­di­ge rej­ser til lan­det, mens gra­en­se­om­rå­der mod Al­ge­ri­et og Li­by­en fra­rå­des helt. Na­e­sten al­le dan­ske og nor­di­ske char­ter­sel­ska­ber har af­lyst de­res tu­re til Tu­nesi­en. Ma­rok­ko Ri­si­ko­en for ter­ror er stor. I 2011 blev 17 personer dra­ebt – de fle­ste turi­ster, da en bom­be sprang na­er en café i Mar­ra­kech.

Rej­ser man til Ma­rok­ko skal man va­e­re for­sig­tig på of­fent­li­ge ste­der og und­gå even­tu­el­le de­mon­stra­tio­ner. Frank­rig Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et la­ver ik­ke rej­se­vej­led­nin­ger til EU-lan­de, men iføl­ge Stor­bri­tan­ni­ens of­fi­ci­el­le rej­se­vej­led­nin­ger er ri­si­ko­en for ter­ror stor på grund af en ra­ek­ke ter­r­or­an­greb i lan­det, her­un­der an­gre­bet i novem­ber, hvor 130 personer blev dra­ebt.

Frank­rig er i und­ta­gel­ses­til­stand til og med den 26. juli, hvil­ket be­ty­der, at myn­dig­he­der­ne har me­re po­li­ti på ga­der­ne og til­la­del­se til at gå la­en­ge­re for at sik­re ro og or­den. Rej­sen­de i lan­det skal va­e­re på vagt, hol­de sig ori­en­te­ret i me­di­er­ne og føl­ge de lo­ka­le myn­dig­he­ders an­vis­nin­ger. Spa­ni­en Iføl­ge Stor­bri­tan­ni­ens of­fi­ci­el­le rej­se­vej­led­nin­ger er ri­si­ko­en for ter­ror stor. I 2004 blev 191 dra­ebt og om­kring 2.050 sår­et, da 10 bom­ber sprang i Madrid. Sid­ste år lyk­ke­des det spansk po­li­ti at fin­de fle­re grup­pe­rin­ger, som mista­en­kes for at re­k­rut­te­re til Sy­ri­en og Irak. Rej­sen­de i lan­det skal va­e­re på vagt, hol­de sig ori­en­te­ret i me­di­er­ne og føl­ge de lo­ka­le myn­dig­he­ders an­vis­nin­ger. Is­ra­el Si­tu­a­tio­nen i Is­ra­el er ik­ke sta­bil. I lø­bet af juli og au­gust 2014 blev et stort an­tal ra­ket­ter af­fy­ret fra Ga­za mod Is­ra­el, hvoraf nog­le nå­e­de så langt som til Tel Aviv. Ra­ket­an­greb kan ik­ke ude­luk­kes, hver­ken nord- el­ler syd­fra. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et rå­der rej­sen­de til at hol­de sig ori­en­te­ret om si­tu­a­tio­nen via myn­dig­he­der og me­di­er. Der er ri­si­ko for ter­r­orak­tio­ner i he­le lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.