Dan­marks­me­ster i aktier

BT - - NYHEDER - AKTIEHANDEL Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

Hvis man vil sa­el­ge og kø­be aktier, er Per Grøn­borg va­erd at lyt­te til. Den 52-åri­ge søn­derjy­de er kå­ret som den med de bed­ste an­be­fa­lin­ger

Han kan no­get, som få kan, men som man­ge gi­vet mis­un­der ham. På et evigt hyste­risk ak­tie­mar­ked, der se­ne­st gik i pa­nik i kølvan­det på Bre­xit, men igen er fal­det til ro, ved han no­get om, hvor­når der skal kø­bes og sa­el­ges. Per Grøn­borg blev for ny­lig kå­ret som Dan­marks bed­ste ak­tie­a­na­ly­ti­ker i di­sci­pli­nen ’købs- og salgs­an­be­fa­lin­ger’. Bag kårin­gen står det ame­ri­kan­ske ana­ly­se­in­sti­tut Thom­son Reu­ters. De har gan­ske en­kelt reg­net på, om an­be­fa­lin­ger blandt nor­di­ske ak­tie­a­na­ly­ti­ke­re har va­e­ret rig­ti­ge, og det var her, at den 52-åri­ge søn­derjy­de, der hidtil har ar­bej­det for Dan­ske Mar­kets, blev bed­ste dan­sker.

En na­er­mest en­de­løs ra­ek­ke af com­pu­ter­ska­er­me, der over­vå­ger al­ver­dens ak­tie­kur­ser, er det før­ste, der mø­der øj­ne­ne, når man tra­e­der ind i rum­met. Der­na­est ly­den fra de godt og vel 40-50 me­d­ar­bej­de­re, der tam­per løs på ta­sta­tu­rer­ne – of­te med in­ve­sto­rer i rø­ret. Per Grøn­borg vi­ser vej og luk­ker dø­ren til et stort hjør­ne­kon­tor i Dan­ske Banks ho­ved­kvar­ter på Hol­mens Ka­nal i Kø­ben­havn. Støj­en druk­ner. Per Grøn­borg sa­et­ter sig til ret­te med be­ne­ne over kors. Te­le­fo­nen bli­ver sat på lyd­løs og gemt va­ek i lom­men.

»Det er da et fint skul­der­klap. Men me­re end det be­ty­der det alt­så hel­ler ik­ke.«

Den ban­kud­dan­ne­de ana­ly­ti­ker fra Søn­der­borg ta­ger kårin­gen med sinds­ro. Må­ske for­di det langt­fra er før­ste gang, at den gar­ve­de ana­ly­ti­ker fin­der vej til top­pen af bran­che­kårin­ger.

Hvert år bli­ver dan­ske ak­tie­a­na­ly­ti­ke­re f.eks. og­så må­lt og ve­jet i en slags kun­de­til­freds­heds­un­der­sø­gel­se blandt in­ve­sto­rer­ne, som det sven­ske ana­ly­se­in­sti­tut Pros­pe­ra står bag. Og­så her har Per Grøn­borg haft fast plads helt i top­pen gen­nem me­re end et år­ti.

Det er så­kaldt in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer, som han rå­d­gi­ver om køb og salg. ATP, Dan­ske Ca­pi­tal, SEB og In­du­stri­ens Pen­sion, for blot at na­ev­ne en hånd­fuld. Spe­ci­a­let er ban­kog for­sik­rings­bran­chen. Ik­ke ra­ketvi­den­skab Ak­tie­a­na­ly­se er ik­ke ’ra­ketvi­den­skab’, som han for­mu­le­rer det.

»Skå­ret ud i pap, så er det min op­ga­ve at fin­de ud af, hvil­ke aktier man skal kø­be, og hvil­ke man skal sa­el­ge. Og det kra­e­ver na­tur­lig­vis nog­le ev­ner og er­fa­ring, som jeg har få­et ef­ter man­ge år i bran­chen. Men man­ge tror fejl­ag­tigt, at det he­le hand­ler om at spot­te den na­e­ste sto­re suc­ces­hi­sto­rie og så ka­ste sig ho­ved­kulds over den,« fast­slår Per Grøn­borg. Nej, glem alt om hur­ti­ge pen­ge. Ko­de­ord er grun­dig­hed og tå­l­mo­dig­hed. Det hand­ler om at spot­te så­kald­te ear­ning sur­pri­ses, som Per Grøn­borg kal­der det. Alt­så når virk­som­he­der­nes regn­ska­ber – po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt – af­vi­ger fra det, mar­ke­det gik og for­ven­te­de. »Det, der i høj grad aen­drer ak­tie­kur­ser­ne, er jo en aen­dring i op­fat­tel­sen af en virk­som­hed. Det kan va­e­re en rig­tig god og sund virk­som­hed, som plud­se­lig kla­rer sig min­dre godt. Men det hand­ler i li­ge så høj grad om at fin­de den dår­li­ge, som ik­ke bli­ver fan­ta-

stisk over­night, men ba­re lidt min­dre dår­lig, end den var før.«

For at kun­ne spot­te den slags skal der »hårdt og gam­mel­dags be­n­ar­bej­de« til. En stor del af job­bet hand­ler der­for om at til­eg­ne sig al den vi­den, det over­ho­ve­det er mu­ligt.

Det be­ty­der, at en stor del af hans tid går med at dyk­ke ned og gran­ske nøg­le­tal i regn­ska­ber for at dan­ne sig et over­ord­net ind­tryk af de for­skel­li­ge sel­ska­bers øko­no­mi­ske sund­heds­til­stand.

»Jeg tror 100 pro­cent på, at helt kon­kret vi­den har en stor va­er­di. Det kan for ek­sem­pel va­e­re at se på ud­vik­lin­gen i en virk­som­heds regn­skabs­re­sul­ta­ter det se­ne­ste par år. Vir­ker det som en so­lid for­ret­ning, el­ler har man for­søgt at smin­ke et dår­ligt regn­skab. Hvil­ke for­vent­nin­ger har le­del­sen til re­sul­ta­ter­ne i år, og har de tid­li­ge­re haft held med at ind­fri for­vent­nin­ger­ne, el­ler har man ramt ved si­den af? Der er man­ge for­skel­li­ge aspek­ter, som skal ta­ges med i en vur­de­ring,« si­ger Per Grøn­borg, der på fle­re om­rå­der skil­ler sig ud fra si­ne kol­le­ga­er. Beg­ge ben på jor­den Per Grøn­borg er, med eg­ne ord ’den sid­ste ana­ly­ti­ker i by­en, der ik­ke har en aka­de­misk bag­grund og en kan­di­dat­ti­tel fra et uni­ver­si­tet i ba­ga­gen’. I ste­det fik han sin ud­dan­nel­se i An­dels­ban­ken, som se­ne­re blev sup­ple­ret med en HD-ud­dan­nel­se i fi­nan­si­e­ring.

Han er far til to dren­ge på 18 og 24 år, og i mod­sa­et­ning til man­ge af kol­le­ga­er­ne bor Per Grøn­borg, sam­men med sin ko­ne, syd og ik­ke nord for Kø­ben­havn, si­ger han med et smil.

Fod­bold op­ta­ger en stor del af fri­ti­den. Et par gan­ge om ugen tra­ek­ker Per Grøn­borg selv i støv­ler­ne og spil­ler old­boys­fod­bold. Og når der spil­les hjem­me­kam­pe på Brønd­by Sta­dion, er det med fast plads på tri­bu­nen, som han i man­ge år har haft sa­e­son­kort til.

I car­por­ten fin­der man hel­ler ik­ke et styk­ke tysk ef­fek­ti­vi­tet i form af en stor Au­di el­ler BMW. Her er der i ste­det den me­re ufor­ud­si­ge­li­ge fran­ske me­ka­nik.

»Der er man­ge he­r­in­de, der gri­ner lidt ad min mi­dal­dren­de Ci­troën C5. Men jeg har al­drig in­ter­es­se­ret mig spe­ci­elt me­get for bi­ler, og jeg kø­rer ik­ke me­re end et par tu­sin­de ki­lo­me­ter om året. Så at smi­de en halv til en hel mil­li­on kro­ner ef­ter en bil, det ly­der alt­så som en dår­lig in­ve­ste­ring i mi­ne ører,« ler Per Grøn­borg.

Der er dog og­så plads nok i Per Grøn­borgs pri­va­tø­ko­no­mi til at hand­le aktier ef­ter fyraf­ten.

»På sam­me må­de som når jeg rå­d­gi­ver pro­fes­sio­nelt, så er det al­drig med for­må­let at få én stor og hur­tig ge­vinst. Det er en va­e­sent­lig tom­mel­finger­re­gel for mig, at aktiehandel fo­re­går med et lang­sig­tet mål for øje,« si­ger Per Grøn­borg.

En stor del af hans pen­sions­op­spa­ring er in­ve­ste­ret i en ’bred vif­te af kva­li­tets­nav­ne’. Det er de sto­re og mest hand­le­de sel­ska­ber på det dan­ske mar­ked, og­så kendt som blue chip-aktier, Per Grøn­borg sa­et­ter sin lid til.

Han må dog ik­ke kø­be hver­ken bank- el­ler for­sik­rings­ak­tier, som han til dag­ligt rå­d­gi­ver om.

Lat­te­ren run­ger igen i hjør­ne­kon­to­ret, da Per Grøn­borg bli­ver spurgt om, hvil­ke sel­ska­ber han selv har in­ve­ste­ret i.

»Jeg rå­d­gi­ver jo kun pro­fes­sio­nel­le in­ve­sto­rer. Des­u­den har hr. og fru Jen­sen ty­pisk ik­ke den helt sto­re in­ter­es­se for de om­rå­der, som jeg ved no­get om, selv­om de føl­ger med på ak­tie­mar­ke­det. De vil hel­le­re hø­re om Vest­as og de an­dre fol­ke­ak­tier. Bank og for­sik­ring er for ke­de­ligt,« si­ger Per Grøn­borg.

ARKIVFOTO: JENS NØRGAARD LAR­SEN Per Grøn­borg er Dan­marks bed­ste ak­tie­a­na­ly­ti­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.