Mand gik amok med ham­mer

BT - - NYHEDER -

VANVID 15.27, modt­og po­li­ti­et så en tred­je an­mel­del­se. Nu hav­de man­den slå­et en kvin­de i by­en Ul­vel­se med ham­me­ren samt be­ska­di­get hen­des bil, som han der­ef­ter kør­te vi­de­re i, mens han ef­ter­lod den stjå­l­ne fra Fre­dens­borg. I kvin­dens bil var der en hund. Foru­lyk­ke­de i stjå­len bil Det va­re­de dog ik­ke la­en­ge, før en pa­trul­je­vogn op­da­ge­de kvin­dens bil og sat­te ef­ter man­den. Ef­ter la­en­ge­re tids bil­j­agt på­kør­te den 27-åri­ge en an­den bil og tril­le­de rundt fi­re til fem gan­ge, in­den han kør­te ind i et au­tova­ern ta­et ved Slan­gerup, op­ly­ser vagt­chef Pal­le Jørgensen ved Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti til BT.

Bi­len, som man­den kør­te, blev to­tals­madret. Man­den selv kom dog kun let­te­re til ska­de, og hund­en »har det ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne godt.«

Et vid­ne, som BT har talt med, nå­e­de at op­le­ve den 27-åri­ge på ta­et hold. Kort tid før han stjal den før­ste bil, for­søg­te han til­sy­ne­la­den­de at tra­en­ge ind i en bil, hvor vid­net, Flem­m­ing Chri­sti­an­sen og en ven, sad sam­men og snak­ke­de.

»Vi sad stil­le og ro­ligt i bi­len, da dø­ren blev he­vet op. Og så er der en, der si­ger: ’Så kø­rer vi’,« forta­el­ler Flem­m­ing Chri­sti­an­sen.

»Jeg sag­de så til ham: ’Hvad fan­den har du gang i?’ Så gik han ud af bi­len igen,« til­fø­jer han.

Fra bi­len kun­ne Flem­m­ing Chri­sti­an­sen se, hvor­dan den un­ge mand løb over til en an­den bil, hvor han hel­ler ik­ke hav­de hel­det med sig.

»Så kom han til­ba­ge til os og gen­tog: ’Så kø­rer vi’. Min ven sag­de: ’Jeg kø­rer ik­ke taxi’, og så smut­te­de han igen og stak af fra ste­det. Så vi har va­e­ret hel­di­ge. Han kun­ne li­ge så godt va­e­re ble­vet vred på mig og min ven, for­di vi ik­ke vil­le kø­re ham.« ’Han gjor­de os ik­ke no­get Det var først se­ne­re, at Flem­m­ing Chri­sti­an­sen fandt ud af, hvem de egent­lig hav­de haft in­de i bi­len:

»Han gjor­de os ik­ke no­get. Han vil­le ba­re kø­re med. Der var ik­ke no­gen trus­ler. Vi ta­enk­te ik­ke så me­get over det li­ge i si­tu­a­tio­nen. Vi ta­enk­te, at han må­ske var for­vir­ret og var gå­et i den for­ker­te bil. Det er her bag­ef­ter, at vi ta­en­ker: ’Tak, skal du ha­ve’. På det tids­punkt var vi jo ik­ke klar over, hvor galt, det kun­ne va­e­re gå­et,« si­ger han.

Man­den, der be­skri­ves som en dansk­ta­len­de, lil­le, slank mand med lyst hår og sto­re hø­re­va­ern på, blev an­holdt kort ef­ter, han kør­te galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.