’ ’ De, der sco­rer på dan­sker­nes la­en­ge­re le­ve­tid, er aka­de­mi­ker­ne, mens de ufag­la­er­te står som ta­ber­ne

BT - - DEBAT -

godt for sam­fun­det, hvis folk øn­sker at ar­bej­de me­get. Det må dog va­e­re op til den en­kel­te, hvor me­get han el­ler hun vil ar­bej­de, for der er jo og­så an­dre ting end sam­fun­det at ta­ge stil­ling til – som for ek­sem­pel fa­mi­li­en. Der lig­ger her et po­li­tisk ar­bej­de i at sik­re, at du kan ar­bej­de så me­get, du øn­sker. Det kan jo ek­sem­pel­vis gø­res ved hja­elp af skat­te­let­tel­ser, for­di skat­ter kan va­e­re med til at be­gra­en­se ly­sten til ar­bej­de.

DET ER AL­TID

ta­ges hen­syn til de men­ne­sker, der har et fy­sisk hårdt ar­bej­de. Men der vil dog al­tid va­e­re en for­skel i le­ve­al­der mel­lem de res­sour­cesta­er­ke og de res­sour­cesva­ge. Og så la­en­ge det er så­dan, vil der til en vis gra­en­se og­så va­e­re nog­le, der får me­re ud af pen­sio­nen end an­dre.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL DER

de ufag­la­er­te, at de mest neds­li­den­de job fin­des, og det er sam­ti­dig de ufag­la­er­te, som kom­mer tid­ligst på ar­bejds­mar­ke­det. Det be­ty­der, at de ufag­la­er­te kom­mer til at be­ta­le for de højtud­dan­ne­des fol­ke­pen­sion, hvis pen­sions­al­de­ren er den sam­me for al­le, for­di aka­de­mi­ker­ne le­ver la­engst.

på, hvor­dan in­ten­si­te­ten, ef­fek­ti­vi­te­ten og pro­duk­ti­vi­te­ten er øget de sid­ste 25 år, ser vi, at den en­kel­te ar­bejds­gi­ver får langt me­re ud af den en­kel­te ar­bejds­ti­me end tid­li­ge­re. Med det enor­me ar­bejds­pres, der er på nu­ti­dens ar­bejds­plad­ser, vil en for­ø­gel­se af ar­bejds­ti­den fø­re til øget neds­lid­ning og ud­stød­ning på ar­bejds­mar­ke­det. Des­u­den kan den øge­de di­gi­ta­li­se­ring og ef­fek­ti­vi­se­ring va­e­re med til, at vi i frem­ti­den får sa­en­ket ar­bejds­ti­den.

HVIS VI KIG­GER DET ER BLANDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.