Ja, sam­fun­det har ik­ke råd til an­det

BT - - DEBAT -

LAURA LINDAHL

at vi le­ver la­en­ge­re og sun­de­re, er det na­tur­ligt, at vi lø­ben­de ser på pen­sions­al­de­ren. Vi har en hi­sto­risk lav ar­bejds­løs­hed, og der er ef­ter­spørgsel på isa­er fag­la­ert ar­bejds­kraft. Den ef­ter­spørgsel vil sti­ge. Det bed­ste, vi kan gø­re for at få fle re fag la­er­te til de dan­ske virk­som­he­der, er at få dem til at bli­ve la­en­ge­re tid på ar­bejds­mar­ke­det. Der er kom­met et stør­re fo­kus på, hvil­ken va­er­di det har at gå på ar­bej­de. Det be­ty­der rig­tig me­get at ha­ve no­get at stå op til om mor­ge­nen, og det øger livskva­li­te­ten – må­ske er det ik­ke al­tid lyk­ken at gå på pen­sion.

I TAKT MED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.