Fo­to­vog­ne er pen­ge­ma­ski­ner

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Har man kørt over Lan­ge­bro i Kø­ben­havn, har man haft mu­lig­hed for at se po­li­tiets fo­to­vogn, der of­te står li­ge ved det Ho­stel, som lig­ger så smukt ned til van­det. Bro­en er be­ha­ge­lig bred med man­ge spor, og det sker der­for, at man kan kom­me til at kø­re en smu­le for hur­tigt om af­te­nen og om nat­ten, når der ik­ke er me­get tra­fik. Jeg ken­der man­ge, som har få­et bø­der af den grund – ik­ke for­di de har kørt vold­somt for hur­tigt, men blot en anel­se. Den­ne fo­to­vogn er ef­ter min me­ning en ren pen­ge­ma­ski­ne og tje­ner ik­ke det for­mål, som en fo­to­vogn bør op­fyl­de, nem­lig at få folk til at kø­re lang­som­me­re på ste­der og tids­punk­ter, hvor der vir­ke­lig er brug for det. AL­LE SKAL NA­TUR­LIG­VIS føl­ge fa­erds­els­reg­ler­ne, og det ga­el­der og­så bi­li­ster. Der er en grund til, at fart­be­gra­ens­nin­ger fin­des, og de skal respek­te­res. Der­for vil jeg al­li­ge­vel til­la­de mig at si­ge, at der er vis­se ste­der, hvor det er en stør­re synd at kø­re for hur­tigt end an­dre. På en lan­de­vej kan det va­e­re nød­ven­digt at tra­e­de lidt på spe­e­de­ren, hvis man ger­ne vil over­ha­le en cam­ping­vogn el­ler en last­bil, men det vil­le va­e­re for­ka­ste­ligt at gø­re det li­ge ved en sko­le. JEG KØ­RER ME­GET bil og kom­mer langt om­kring i Dan­mark, og her har jeg ob­ser­ve­ret, at po­li­tiets fo­to­vog­ne ut­ro­lig of­te er pla­ce­ret på ste­der, hvor ve­je­ne er bre­de og ud­sy­net godt. De står ger­ne på mo­tor­ve­je midt om nat­ten el­ler an­dre om­rå­der uden for by­en, hvor man ved, at man­ge bi­li­ster kom­mer til at kø­re lidt for hur­tigt. Nog­le ve­je er na­er­mest byg­get så­dan, at man ik­ke la­eg­ger ma­er­ke til, hvor me­get man tryk­ker på spe­e­de­ren. Det mind­ste, po­li­ti­et kun­ne gø­re, var at ad­va­re om fo­to­vog­ne­ne i god tid, så­dan som de gør i Sve­ri­ge. Men så­dan er for­hol­de­ne ik­ke i Dan­mark. Til gen­ga­eld er an­tal­let af dis­se vog­ne sti­gen­de. Hvis det ik­ke er ren pen­ge­ta­enk­ning, hvad er det så?

For­må­let med en fo­to­vogn bør va­e­re at øge tra­fik­sik­ker­he­den og at ned­brin­ge an­tal­let af ulyk­ker. De bur­de va­e­re op­stil­let ta­et ved sko­ler og in­sti­tu­tio­ner, ste­der hvor der kom­mer man­ge cyk­li­ster, og hvor ulyk­ker of­te sker. Og så skal de va­e­re der på de tids­punk­ter, hvor tra­fik­ken er ta­et. Det er til grin at sa­et­te en fo­to­vogn på en mo­tor­vej midt om nat­ten, og jeg sy­nes, det er uan­sta­en­digt, at po­li­tiets res­sour­cer bli­ver brugt på den må­de.

PANELET Kan det va­e­re rig­tigt, at pen­ge va­eg­ter hø­je­re end men­ne­sker?

DET SAM­ME GA­EL­DER for man­ge af de be­man­de­de fart­kon­trol­po­ster. Jeg hu­sker en nat, jeg var kom­met fra Jyl­land og blev stop­pet af fem be­tjen­te ved SAS-ho­tel­let ef­ter Lan­ge­bro. Det blev ik­ke til en bø­de, for­di min over­skred­ne fart lå un­der ba­ga­tel­gra­en­sen. Det skul­le der fem be­tjen­te til at kon­sta­te­re. Året før var min dat­ter ble­vet brutalt over­fal­det, men den af­ten fik vi at vi­de, at po­li­ti­et ik­ke kun­ne kom­me, for­di der in­gen le­di­ge po­li­ti­vog­ne var. Er det vir­ke­lig den form for pri­o­ri­te­ring, vi skal le­ve med? Kan det va­e­re rig­tigt, at pen­ge va­eg­tes frem for men­ne­sker?

Det er ik­ke en kri­tik af de en­kel­te po­li­ti­be­tjen­te, som ud­fø­rer det ar­bej­de, de bli­ver be­or­dret til af po­li­ti­le­del­sen. Vo­res po­li­ti er me­get pres­set på grund fle­re og fle­re op­ga­ver, øget ter­r­or­be­red­skab og af man­gel på po­li­ti­folk. Men i ste­det for at bru­ge res­sour­cer på at ind­kas­se­re fartbø­der, bur­de po­li­tiets le­del­se hel­le­re pri­o­ri­te­re at bli­ve lidt syn­li­ge i ga­de­bil­le­det og sør­ge for, at der er vog­ne nok på ga­den, så man kan ta­ge sig af en lil­le pi­ge, når hun bli­ver over­fal­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.