Win­dows 10-op­da­te­ring på vej

BT - - SUMMER -

TEKNIK Har du al­le­re­de op­gra­de­ret din com­pu­ter til Win­dows 10? Så slip­per du for at be­ta­le, når Mi­cro­soft 2. au­gust lan­ce­rer den na­e­ste sto­re op­da­te­ring af sty­re­sy­ste­met, den så­kald­te An­ni­ver­s­ary Up­da­te. Op­da­te­rin­gen vil bl.a. in­de­hol­de nye funk­tio­ner til den di­gi­ta­le as­si­stent Corta­na, så den nu bed­re vil kun­ne for­stå kom­man­do­er, li­ge­som den vil bli­ve in­te­gre­ret i fle­re af Win­dows’ af­kro­ge.

Du skal dog hu­ske at op­sa­et­te din Win­dows 10-com­pu­ter til en­gelsk sprog og be­lig­gen­hed i USA for at kun­ne bru­ge Corta­na. Gra­tis – til at be­gyn­de med Op­da­te­rin­gen skal ske in­den 29. juli, hvor­ef­ter den ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re gra­tis, skri­ver Jyl­lands-Po­sten Fi­nans. Pri­sen for op­da­te­rin­gen be­gyn­der på 999 kr. i Mi­cro­softs egen web-bu­tik, men du vil kun­ne fin­de den bil­li­ge­re an­dre ste­der på net­tet – el­ler blot skyn­de dig at op­da­te­re den in­den ud­gan­gen af juli. Ef­ter 29. juli vil Win­dows li­ge­le­des stop­pe med at vi­se på­min­del­ser om at op­gra­de­re til Win­dows 10. Er man der­for glad for sit Win­dows 7 el­ler 8 sty­re­sy­stem, kan man se frem til ska­e­rings­da­to­en.

Op­da­te­rin­gen vil for­u­den Corta­na-for­bed­rin­ger in­de­hol­de en lang ra­ek­ke ret­tel­ser og nye funk­tio­ner i form af ’Win­dows Ink’ samt til­fø­jel­ses­pro­gram­mer til Ed­ge-brow­se­ren.

La­es me­re i BT PLUS om, hvor­dan du und­går Win­dows 10, og hvor­dan du går til­ba­ge, hvis du al­le­re­de har in­stal­le­ret sty­re­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.