Anne blev kvalt og bra­endt i Madrid

BT - - SUMMER -

DRABSSAG gem­me sit an­sigt i ha­en­der­ne. Si­den rets­sa­gen be­gynd­te i man­dags, hav­de han el­lers ik­ke vist man­ge fø­lel­ser. Må­ske dra­ebt, mens hun sov På rets­sa­gens før­ste dag kun­ne den bel­gi­ske mor­der af­slø­re fryg­te­li­ge de­tal­jer om Anne Stran­de Jen­sens dødskamp un­der det be­sti­al­ske drab, som han be­gik nat­ten til den 13. ju­ni i lej­lig­he­den i Cal­le Bar­ce­lo­na 3, kun en spyt­k­lat fra Madrids cen­tra­le plads Pu­er­ta del Sol.

»Jeg hu­sker, at vi var i hen­des seng. Vi faldt ned på gul­vet, og der brug­te jeg kab­let. Jeg hu­sker bil­le­det af hen­de på ryg­gen og mig selv med kab­let i mi­ne ha­en­der,« sag­de han i retten, iføl­ge det span­ske me­die ABC.

Men det be­stri­des af de vid­ner, ankla­ge­ren hav­de ind­kaldt ons­dag. For Anne Stran­de Jen­sens for­kul­le­de og van­si­re­de lig blev fun­det i sen­gen – ik­ke på gul­vet. Det for­kla­re­de de seks vid­ner, for­delt på fi­re kri­mi­na­log ret­s­tek­ni­ke­re og to be­tjen­te, i retten.

»Hun lå på ma­ven på tva­ers af sen­gen og var nø­gen. Hun hav­de com­pu­ter­led­nin­gen om­kring hal­sen, og der lå fle­re ta­endstik­ker på den del af hen­des ryg, der var li­ge un­der hen­des nak­ke,« sag­de et af vid­ner­ne, iføl­ge Ek­stra Bla­det.

På den bag­grund er an­kla­ger An­to­nio Gil over­be­vist om, at Da­ve Ver­bist i en rus af al­ko­hol og ko­kain over­faldt Anne Stran­de Jen­sen, mens hun lå og sov.

Da­ve Ver­bist in­drøm­me­de alt al­le­re­de ved sin an­hol­del­se fem da­ge ef­ter det be­sti­al­ske mord. Han var til­knyt­tet bo­li­g­ud­lej­nings­fir­ma­et Rent4Days og hav­de der­for ad­gang til nøg­ler­ne til den lej­lig­hed, som Anne Stran­de Jen­sen hav­de le­jet af fir­ma­et i for­bin­del­se med sin ud­sen­del­se til Madrid for Scan­di­navi­an To­bac­co Group blot 11 da­ge før sin gru­som­me død.

Sel­ve rets­sa­gen ven­tes af­slut­tet tors­dag 7. juli. Her­ef­ter skal dom­mer Ig­na­cio Yl­le­ra og de ni na­ev­nin­ge i lø­bet af to-tre da­ge af­si­ge ken­del­se om skyldspørgs­må­let. Ef­ter yder­li­ge­re to-tre uger vil der va­e­re fo­re­ta­get en stra­fud­må­ling. Kra­e­ver 28 års fa­engsel Ankla­ge­ren kra­e­ver 28 års ube­tin­get fa­engsel til Anne Stran­de Jen­sens mor­der, for­delt på 16 år for sel­ve mor­det og 12 år for at ha­ve bra­endt hen­des lig i for­sø­get på at slet­te al­le spor af sin uger­ning. For­sva­re­ren ar­gu­men­te­rer for ti års fa­engsel for mand­drab og ha­er­va­erk.

Rets­sa­gen fort­sa­et­ter i dag med af­hø­rin­ger af fle­re af de vid­ner hos po­li­ti­et og myn­dig­he­der­ne, som ar­bej­de­de med blandt an­det ob­duk­tio­nen af Anne Stran­de Jen­sens for­kul­le­de og van­si­re­de lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.