Sie­mens skal be­ta­le en mio. i er­stat­ning

BT - - SUMMER -

Vind­møl­le­pro­du­cen­ten Sie­mens Wind Power er ved Retten i Aal­borg ble­vet dømt til at be­ta­le knap en mil­li­on kro­ner i er­stat­ning til tre me­d­ar­bej­de­re, der blev sy­ge af ar­bej­det.

Der­med har retten gi­vet de tre me­d­ar­bej­de­re med­hold i an­kla­gen mod Sie­mens for at ha­ve brudt ar­bejds­mil­jø­reg­ler­ne.

De tre me­d­ar­bej­de­re får hen­holds­vis 251.842 kro­ner, 509.554 kro­ner og 136.007 kro­ner i er­stat­ning.

Retten an­fø­rer i dom­mens be­grun­del­se, at ar­bej­det ’ik­ke har va­e­ret plan­lagt, til­ret­telagt og ud­ført sik­ker­heds­ma­es­sigt fuldt for­svar­ligt’.

Me­d­ar­bej­der­ne har blandt an­det va­e­ret ud­sat for ska­de­li­ge ke­mi­ka­li­er som epoxy og iso­cy­a­na­ter un­der ar­bej­der med at stø­be for­me til vind­møl­le­vin­ger.

Det har ført til syg­dom­me som ast­ma, al­ler­gi og ek­sem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.