Sler­ne der nå­e­de hjem

BT - - SUMMER -

D

ENG­LAND BEL­GI­EN FRANKRI TYS­KLAND

FGASE 3: DØDSSTØDET

Den 1. juli 1916 an­greb fem fran­ske og 13 bri­ti­ske di­vi­sio­ner de ty­ske styr­ker og ka­em­pe­de om kon­trol af by­en Al­bert ind­til den 13. juli, hvor de ty­ske trop­per hav­de truk­ket sig ud.

I lø­bet af an­gre­bets før­ste dag dø­de om­kring 20.000 bri­ter, mens 1.600 blev sår­et. 11.000 ty­ske­re mi­ste­de li­vet den dag. Sla­get blev det blo­dig­ste no­gen­sin­de i Stor­bri­tan­ni­ens hi­sto­rie.

D.14.-17. juli stod sla­get om Ba­zen­tin-høj­de­d­ra­get, og i pe­ri­o­den 19.-20. juli ud­ka­em­pe­des Sla­get om Fro­mel­les, hvor au­stral­ske trop­per for før­ste gang delt­og i kri­gen på ve­st­fron­ten. Det blev ef­ter­føl­gen­de kaldt ’det va­er­ste døgn i Au­stra­li­ens hi­sto­rie’.

Ud af de 7.080 sår­e­de al­li­e­re­de var 5.533 au­stra­li­e­re. På den ty­ske si­de blev 1.800 sår­et.

Fra juli og helt til den 15. sep­tem­ber fort­sat­te de al­li­e­re­de styr­ker med lang­somt at over­ta­ge det ty­ske ter­ri­to­ri­um – dog var sej­re­ne kost­ba­re.

Fra den 14. juli til den 15. sep­tem­ber stod Sla­get om Del­vil­le-sko­ven. Ef­ter sla­get om Al­bert hav­de bri­ti­ske trop­per over­ta­get om­rå­det, men måt­te kon­stant for­sva­re det. Den 23. juli til den 7. au­gust stod sla­get om Pozières-høj­de­d­ra­get. An­gre­bet blev en re­gu­la­er fi­a­sko for de al­li­e­re­de styr­ker, da de for­søg­te at over­ta­ge by­en af sam­me navn. Ty­sker­ne bom­bar­de­re­de de al­li­e­re­de trop­per med ar­til­le­ri uaf­brudt i 14 da­ge. Sla­get end­te, da al­li­e­re­de styr­ker over­tog høj­de­d­ra­ge­ne nord og øst for by­en.

Sla­get om Gu­il­lemont stod den 3. til den 6. sep­tem­ber. Fran­ske trop­per ind­t­og by­en al­le­re­de den før­ste dag, men de ty­ske trop­per li­ge nord for by­en, var umu­li­ge at over­vin­de, trods en sam­let al­li­e­ret ind­sats.

En­de­lig, den 9. sep­tem­ber, over­tog de al­li­e­re­de styr­ker by­en Gin­chy, nord for Gu­il­lemont. Kort her­ef­ter, den 12. sep­tem­ber, tør­ne­de al­li­e­re­de og ty­ske trop­per sam­men i det hidtil stør­ste slag, der med­før­te om­kring 130.000 ty­ske tab hen over re­sten af sep­tem­ber.

Sla­get om Flers-Cour­ce­let­te den 15. til 22. sep­tem­ber blev det sid­ste sto­re an­greb an­ført af bri­ti­ske trop­per. Må­let var en se­ne­re over­ta­gel­se af by­er­ne Mor­val, Les­bo­eufs og Gu­eu­decourt, sam­ti­dig med at fran­ske trop­per an­greb by­er­ne Fré­gi­court og Ran­court. An­gre­be­ne lyk­ke­des og tra­eng­te der­med ty­sker­ne 2,3 til 3,2 ki­lo­me­ter bag­ud og sik­re­de stra­te­gisk vig­ti­ge po­si­tio­ner.

Få da­ge ef­ter, fra den 25. til den 28. sep­tem­ber, stod sla­get om Mor­val, og fra den 26. til 28. sep­tem­ber stod sla­get om Thiep­val-høj­de­d­ra­get. Her for­søg­te bri­ter­ne sig for før­ste gang med sen­neps­ga­san­greb mod ty­sker­ne, der led fle­re tab i lø­bet af sep­tem­ber end no­gen­sin­de hidtil. Den 1. ok­to­ber ind­led­te de al­li­e­re­de styr­ker an­greb, der skul­le sik­re kon­trol­len over Transloy-høj­de­d­ra­get og An­cre­høj­der­ne. Sla­ge­ne stod ind­til 11. novem­ber, hvor de ty­ske trop­per en­de­lig blev for­dre­vet, og de al­li­e­re­de styr­ker var nu klar til at på­be­gyn­de de sid­ste, sto­re slag, som skul­le vi­se sig at bli­ve dødsstødet til de ty­ske en­he­der i Som­me-om­rå­det.

Sla­get om An­cre blev ind­ledt den 13. novem­ber og va­re­de i fem da­ge, til den 18. novem­ber. De ty­ske styr­ker var sta­dig ved at kom­me sig oven­på sto­re tab ef­ter sla­get om An­cre­høj­der­ne, og al­li­e­re­de styr­ker så det der­for som det per­fek­te tids­punkt at slå til på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.