Ny mil­li­on­pul­je skal gi­ve bed­re in­ter­net

BT - - SUMMER -

Mang­len­de in­ter­net el­ler dår­lig da­ek­ning kan gi­ve an­led­ning til stor fru­stra­tion.

Der­for vil det sik­kert va­ek­ke gla­e­de, at der nu bli­ver åb­net for til­skud til bed­re in­ter­net gen­nem bred­bånds­for­bin­del­sen.

»Jeg vil op­for­dre bor­ge­re og virk­som­he­der, der har dår­lig bred­bånds­da­ek­ning, til at ud­nyt­te mu­lig­he­den for at sø­ge til­skud fra pulj­en. En god bred­bånds­for­bin­del­se er af­gø­ren­de for, at dan­sker­ne kan bo og dri­ve virk­som­hed over he­le lan­det,« si­ger ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V).

Re­ge­rin­gen har af­sat 200 mil­li­o­ner kro­ner. Men det er dog en for­ud­sa­et­ning, at der for hver adres­se, der sø­ges om til­skud til, er en egen­fi­nan­si­e­ring på mini­mum 2.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.