LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1973.

Den flot­te, over­fla­di­ske Hub­bell Gard­ner og den ug­la­mourø­se og po­li­tisk ak­ti­ve Ka­tie Mor­ov­sky går på sam­me col­le­ge og kan na­e­sten ik­ke va­e­re me­re for­skel­li­ge. Al­li­ge­vel el­ler må­ske ne­top der­for slår det plud­se­lig gni­ster imel­lem dem. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Syd­ney Pol­la­ck. DR2 kl. 17.35 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2011.

Da Benja­mins ko­ne dør, si­ger han sit job op og flyt­ter ud på lan­det i det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en med si­ne to børn og ind i et dej­ligt hus med til­hø­ren­de zoo­lo­gisk ha­ve. Selv­om Benja­min in­gen­ting ved om at dri­ve en zoo, gi­ver han sig al­li­ge­vel til at sa­et­te ha­ven i stand sam­men med den smuk­ke dy­re­pas­ser Kel­ly og hen­des bag­land af de­di­ke­re­de folk. Un­der­vejs kom­mer Benja­min ik­ke ba­re ta­et­te­re på si­ne børn og sin bror Dun­can, men og­så på Kel­ly. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ca­meron Crowe. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk TV-ko­me­die fra 2013. Han­nah Hig­gins er en in­tel­li­gent og mo­ti­ve­ret po­li­tisk kon­su­lent. For at for­bed­re ud­dan­nel­ses­re­for­men, stil­ler hun op til kon­gres­sval­get, men en­der med at ta­be stort. In­den na­e­ste valg va­el­ger hun at re­k­rut­te­re øl­le­ve­ran­dø­ren El­li­ot Doo­litt­le. El­li­ot er Han­na­hs mod­sa­et­ning. Han har en ka­rak­te­ri­stisk Bo­ston-ac­cent, et vildt ska­eg og kla­e­der sig sa­er­de­les ufor­melt. Han­nah for­sø­ger at få ham til at ta­le, kla­e­de sig og op­fø­re sig som en gent­le­man. Ef­ter­hån­den som El­li­ot bli­ver me­re pra­e­sen­ta­bel og Han­nah bli­ver min­dre høj­ti­de­lig, kom­mer de til at ud­gø­re et per­fekt match. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Gray. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2007.

Fi­re stak­kels fora­el­d­re­lø­se børn har vun­det en bil­let til en rund­t­ur på en cho­ko­la­de­fa­brik. Ef­ter at ha­ve und­slup­pet den fryg­tind­g­y­den­de Wil­ly Won­ka, går de fora­el­d­re­lø­se børn gen­nem en for­tryl­let gar­dero­be og en­der i "Gnar­nia". Her skal de ka­em­pe mod "The Whi­te Bitch", og får mas­ser af hja­elp fra en klog, men li­der­lig lø­ve, en grup­pe x-mutan­ter, enø­je­de pira­ter, en dril­le­syg ba­e­ver og en flok magi­stu­de­ren­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ja­son Fri­ed­berg. 6'eren kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2009.

Zed, en for­hi­sto­risk po­ten­ti­al ja­e­ger, spi­ser fra et trae med for­bu­den frugt og bli­ver bort­vist fra sin stam­me ledsa­get af Oh, en ge­nert sam­ler. På de­res rej­se mø­der de Kain og Abel på en ska­eb­nesvan­ger dag, de stop­per Abra­ham fra at dra­e­be Isak, de bli­ver sla­ver og når frem til by­en So­do­ma, hvor de­res stam­me nu hol­des som sla­ver. Zed og Oh er fast be­slut­tet på at red­de de kvin­der, som de el­sker, Maya og Ee­ma. So­do­mas yp­per­ste­pra­est og den al­le­steds­na­er­va­e­ren­de Kain står i vej­en for dem. Zed prø­ver at etab­le­re en al­li­an­ce med prin­ses­se In­na­na, hvil­ket kan gi­ve bag­slag. Kan en kejtet ja­e­ger og en kvik, men svag og usik­ker sam­ler bli­ve hel­te og gø­re en for­skel? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ha­rold Ra­mis. TV3+ kl. 21.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.