20 år se­ne­re

BT - - TOUR DE FRANCE -

KA­E­RE LA­E­SER Vel­kom­men in­den­for i BTs sa­e­ra­vis for­ud for det Tour de France, der be­gyn­der på lør­dag i Mont Saint-Mi­chel.

Vi gla­e­der os til her at gi­ve dig go­de hi­sto­ri­er, fa­vo­rit­vur­de­rin­ger og over­blik over lø­bet, og vi gla­e­der os til un­der Tou­ren med vo­res ud­send­te repor­te­re og fa­ste klum­meskri­ben­ter at brin­ge Tour de France helt ta­et på dig.

Un­der Tou­ren kan man i BT la­e­se klum­mer fra Bri­an Holm, hvis til­va­e­rel­se i me­re end 25 år har va­e­ret vik­let ta­et sam­men med ne­top Tour de France - først som ryt­ter og si­den som sport­s­di­rek­tør.

Vi har og­så til­knyt­tet cy­kel­skri­ben­ten Mik­kel Condé til BT’s hold. Mik­kel Condé har i me­re end 10 år be­ska­ef­ti­get sig med at føl­ge og skri­ve om cykelsport. Han star­te­de det dan­ske cy­kel­si­te fel­tet.dk, og han har skre­vet for cy­kel­me­di­er i he­le Eu­ro­pa, in­den han for fem år si­den skab­te sin egen hjem­mesi­de, hvor han gjor­de det til sit spe­ci­a­le at la­ve for-ana­ly­ser af cy­kel­løb.

De ana­ly­ser la­ver han for­ud for hver Tour de France-eta­pe her i BT. Det gla­e­der vi os og­så til at gi­ve jer. DET ER I år 20 år si­den, at Bjar­ne Ri­is vandt Tour de France og så­dan helt en­de­gyl­digt gjor­de den sto­re fran­ske rund­t­ur til en gi­gant i dan­sker­nes be­vidst­hed i et om­fang, den ik­ke var før.

Det var en som­mer, hvor alt var godt, som jeg hu­sker det.

Jeg var 16 år, og selv om jeg hav­de set Ri­is kø­re fem­te- og tred­je­plad­ser hjem de to fo­re­gå­en­de år, var det sta­dig rent ud sagt ufat­te­ligt for mig at se en dan­sker vin­de verdens stør­ste løb.

Og alt var som sagt godt. Det var be­gej­string uden for­be­hold. Uden tvivl og skep­sis. Det var ba­re Bjar­ne fra fla­de Her­ning, der pi­ske­de der­ud­af. på en an­den VI SER CY­KEL­LØB må­de i dag.

De 20 år, der er gå­et si­den, har va­e­ret et re­gu­la­ert syn­de­fald for he­le cy­kel­spor­ten, og jeg tror og­så, at det er ri­me­ligt at si­ge, at i hvert fald nog­le af dan­sker­ne har tum­let med, hvad de skul­le sy­nes om den sport og det løb, som de tro­e­de, at de el­ske­de be­tin­gel­ses­løst.

Jeg sy­nes ik­ke, cy­kel­spor­ten er ble­vet min­dre in­ter­es­sant her på den an­den si­de af syn­de­fal­det.

Den er ba­re ble­vet me­re kom­pli­ce­ret, og jeg kan ik­ke fra de se­ne­ste man­ge ud­ga­ver af Tour de France hu­ske et år, hvor vi ik­ke har skul­let for­hol­de os til, om vi tør tro på ren­he­den af det, vi kig­ger på. DET KOM­MER VI for­ment­lig til igen i år. Og det er fint nok, for cy­kel­spor­tens for­tids­op­gør er en lø­ben­de pro­ces. Li­ge­som be­ar­bej­del­sen af det dan­ske for­hold til Bjar­ne Ri­is og sej­ren i 1996 og det ef­ter­føl­gen­de do­ping­be­la­ste­de hol­de­jer­skab har va­e­ret - og for nog­le sta­dig er - en lø­ben­de pro­ces.

In­tet af det for­hin­drer mig i at se frem til årets Tour de France. DEN, DER KAN hu­ske et år til­ba­ge, vil erin­dre, at vi sid­ste år hav­de en sid­ste uge og nog­le sid­ste eta­per, hvor vi så, at Nairo Qu­in­ta­na var i stand til at ryste Chris Froo­me.

Og for mig - og det hand­ler ik­ke om at det er Chris Froo­me er en stor del af fa­sci­na­tio­nen ved Tour de France ne­top, at der i ud­gangs­punk­tet er en do­mi­ne­ren­de fi­gur, der rundt om sig har en el­ler fle­re ir­ri­te­ren­de ud­for­dre­re, der igen og igen og me­get ger­ne i al­le ter­ra­e­ner for­sø­ger at øde­la­eg­ge lø­bets or­den. Og som gør de­res for­søg med en tro­va­er­dig­hed, så lø­bets dra­ma hol­des i li­ve.

Der må ik­ke gå for me­get or­den i den, så bli­ver lø­bet uin­ter­es­sant. Så skal man sid­de og ven­te på den sor­te kat, der lø­ber over vej­en, og den er hver­ken sjov at ven­te på, li­ge­som den ik­ke er sjov at få til at af­gø­re lø­bet. OG QU­IN­TA­NA GAV os sid­ste år et var­sel om, at han må­ske kan ud­for­dre. Han får det dog ik­ke nem­me­re på årets ru­te, men han bli­ver mit bed­ste bud på den ryt­ter, der skal gø­re lø­bet spa­en­den­de.

Froo­me er den sto­re fa­vo­rit, han har det bed­ste hold og er den mest kom­plet­te ryt­ter. RIG­TIG GODT TOUR de France og god la­e­se­lyst her i avi­sen og hver dag un­der lø­bet i BT og på bt.dk, hvor vi beg­ge ste­der da­ek­ker lø­bet in­tenst. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.