’Jeg vil af sted til høj­re og ven­stre’

BT - - TOUR DE FRANCE -

FULD FART FREM Det helt sto­re mål er at gå ef­ter en eta­pe­sejr, og det bli­ver i et ud­brud på en bjer­ge­ta­pe. Må­ske Mont Ven­toux på Ba­stil­le­da­gen ? Fortu­neo-Vi­tal Con­cept - et skif­te, der har gi­vet Chris An­ker Sø­ren­sen for­ny­et ener­gi ef­ter at va­e­re ble­vet en ’sur, gam­mel mand på Tin­koff’, som han selv har for­mu­le­ret det. Den ener­gi skal om­sa­et­tes i som­me­rens fran­ske rund­t­ur. DMvin­de­ren fra 2015 plan­la­eg­ger et fest­fyr­va­er­ke­ri uden li­ge.

»Jeg vil ger­ne kø­re lø­bet på sam­me må­de, som jeg gjor­de i 2012. Jeg vil va­e­re usyn­lig den før­ste uge, og når vi så rammer bjer­ge­ne, vil jeg af sted til høj­re og ven­stre,« si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Chris An­ker Sø­ren­sen ta­en­ker ik­ke på klas­se­men­tet. Han er godt klar over, at han al­drig bli­ver en ny Chris Froo­me. I ste­det hand­ler det om at va­e­re den før­ste ryt­ter over stre­gen på en af de var­me som­mer­da­ge i Py­re­na­e­er­ne, Al­per­ne el­ler må­ske Proven­ce.

»Det helt sto­re mål er at gå ef­ter en eta­pe­sejr, og det bli­ver i et ud­brud på en bjer­ge­ta­pe. Må­ske Mont Ven­toux på Ba­stil­le­da­gen (den fran­ske na­tio­nal­dag, red.)? Bjerg­trøj­en drøm­mer jeg og­så om, men det skal i så fald va­e­re i kraft af, at jeg er med i ud­brud man­ge gan­ge,« si­ger den 31-åri­ge dan­sker. Sta­er­kt felt en for­del Med Chris Froo­me (Team Sky), Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) og Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) i top­form samt en ra­ek­ke an­dre pro­mi­nen­te nav­ne fra ni­veau­et li­ge un­der for­ud­ser Chris An­ker Sø­ren­sen et ta­et Tour de France i top­pen af klas­se­men­tet. Ne­top det kan en­de med at bli­ve en for­del for dan­ske­ren, for hvis fa­vo­rit­ter­ne lu­re­pas­ser og he­le ti­den kon­cen­tre­rer sig om hin­an­den i bjer­ge­ne, gi­ver det hur­tigt plads til en ty­pe som Chris An­ker Sø­ren­sen. Når lø­bet bli­ver tak­tisk, hol­der ud­brud­de­ne of­te­re he­le vej­en i mål.

La­eg der­til en top­tu­net ud­ga­ve af Chris An­ker Sø­ren­sen, der i 2010 vandt en bjer­ge­ta­pe i Giro d’Ita­lia, så står man med en blan­ding af vil­je, god form og er­fa­ring, som godt kan mun­de ud i et po­si­tivt re­sul­tat i Tou­ren. Hans stem­me af­slø­rer i hvert fald ty­de­li­ge am­bi­tio­ner.

»Jeg er sinds­sygt fo­ku­se­ret og har strik­ket mit pro­gram sam­men med di­ver­se høj­de­tra­e­nin­ger, der gør, at jeg ger­ne skal kun­ne kø­re rig­tig sta­er­kt i Tou­ren,« si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Sam­men med Edu­ar­do Se­pul­ve­da er Chris An­ker Sø­ren­sen det mest pro­mi­nen­te navn på Fortu­neo-Vi­tal Con­cept, som har få­et et wildcard til Tour de France. Wildcard-hol­de­ne ses of­te med en mand i ud­brud, for det ga­el­der om at få trøj­en på tv-ska­er­me­ne og vi­se Tour-ar­ran­gø­ren ASO, at hol­det har fortjent plad­sen.

No­get kun­ne ty­de på, at det mest bli­ver Chris An­ker Sø­ren­sen rygnum­mer, som vi får at se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.