’Hvis jeg hav­de Con­ta­dor...’

BT - - TOUR DE FRANCE -

MU­LIG­HE­DER red.), vil­le vi ha­ve et sta­er­kt hold, og det vil­le gø­re sand­syn­lig­he­den for en Tour-del­ta­gel­se stor (pro-con­ti­nen­tal-hold skal in­vi­te­res til løb som Tour de France, red.). Der kun­ne og­så va­e­re an­dre kon­stel­la­tio­ner – det er ik­ke ba­re sort og hvidt det he­le. Må­ske kan det nog­le gan­ge va­e­re en for­del at kø­re ni­veau­et un­der i for­hold til at kø­re et Wor­ld Tour-hold med et skra­bet bud­get. I sid­ste en­de er det bud­get­tet, der af­gør det, men du kan sta­dig godt la­ve et slag­kraf­tigt hold uden at kø­re på Wor­ld Tour’en,« si­ger Bjar­ne Ri­is. Ryt­te­re rin­ger Ri­is op Ri­is, der har va­e­ret uden ar­bej­de si­den fy­rin­gen fra Tin­koff sid­ste år, vil ik­ke kom­me ind på, hvem han kon­kret ta­ler med i fel­tet, men han vil ger­ne si­ge, at han snak­ker med ryt­te­re om frem­ti­den.

»Der går jo ryg­ter, og jeg får man­ge opkald. De ved godt, at der er no­get,« si­ger Bjar­ne Ri­is.

Bjar­ne Ri­is for­hand­ler i øje­blik­ket med fle­re mu­li­ge sponso­rer, som kun­ne bli­ve po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re i frem­ti­den, forta­el­ler han. Det er sta­dig pen­ge­ne, han mang­ler for at kun­ne gø­re co­me­ba­ck som hol­de­jer, men det bli­ver for­ment­lig let­te­re for ham at fin­de dem, hvis han be­gyn­der på hyl­de num­mer to, hvor det ik­ke kra­e­ver li­ge så sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler at va­e­re med.

Hå­bet og målsa­et­nin­gen er sta­dig at få verdens bed­ste cy­kel­hold igen på Wor­ld Tour-ni­veau­et, men li­ge nu kan min­dre og­så gø­re det.

»Der er man­ge va­ri­a­tio­ner, men vi (Lars Sei­er Chri­sten­sen, Ri­is’ sam­ar­bejds­part­ner i The Ri­is-Sei­er Pro­ject, og Ri­is, red.) ta­en­ker ik­ke kort­sig­tet. Det skal sta­dig va­e­re det rig­ti­ge pro­jekt. Må­ske er det sva­ert at kom­me ind på top-ni­veau­et, det skal i hvert fald ske ri­me­lig hur­tigt, men det kan vi må­ske kom­me til se­ne­re hen. Plan B og C kan va­e­re li­ge så in­ter­es­san­te,« si­ger Bjar­ne Ri­is, der hel­ler ik­ke er bleg for at ven­de til­ba­ge med et ta­lent­hold som en tred­je mu­lig­hed. Gen­for­e­ning med Sa­gan? Den bel­gi­ske avis Het Nieuws­blad brag­te i går en hi­sto­rie, der sen­der de tid­li­ge­re Ri­is-ryt­te­re Pe­ter Sa­gan og Ra­fal Ma­j­ka til pro-con­ti­nen­tal­hol­det Bora-Ar­gon til na­e­ste sa­e­son. Sa­gans løn er enorm, men han har en sponsor­kon­trakt med cy­kel­fa­bri­kan­ten Spe­ci­a­lized, som vil kun­ne be­ta­le stør­ste­delen af ver­dens­meste­rens hy­re.

Det kra­e­ver ik­ke en dok­tor­grad i ma­te­ma­tik at la­ve en Ri­is-Sa­ganBora-Ar­gon-kob­ling som en mu­lig­hed for frem­ti­den, men den dan­ske ho­ved­per­son er ik­ke så med­del­som.

»Det øn­sker jeg ik­ke at kom­men­te­re på,« si­ger Bjar­ne Ri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.