Knot­ten ka­non­kug­le

BT - - TOUR DE FRANCE -

TOUR-SUR Ba­det i blitzlys gjor­de det bri­ti­ske fart­fa­eno­men Mark ’Can­non­ball’ Ca­ven­dish i går sin en­tré i årets Tour de France. Og det var en su­per­stjer­ne, der hav­de få­et det for­ker­te glat­b­ar­be­re­de ben ud af ho­tel­sen­gen, der an­kom til det ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de i Saint-Lo. Må­ske var det Tour-ner­ver­ne, der tryk­ke­de, for han var be­stemt ik­ke i hu­mør til pres­sesnak. Ek­sem­pel­vis da en bri­tisk jour­na­list ind­le­den­de spurg­te, om Ca­ven­dish i år vil­le sat­se på at få op­fyldt sit kar­ri­e­re­mål om at kø­re i den gu­le trø­je.

»Kar­ri­e­re­mål? Det har al­drig va­e­ret et kar­ri­e­re­mål.«

»Nå ok. Du må und­skyl­de, hvis jeg har lagt ord i mun­den på dig så,« lød det fra repor­te­ren.

»Tja. Det er jo langt fra før­ste gang, at du gør det,« sva­re­de ’Cav’, mens han holdt blik­ket stift ret­tet mod jour­na­li­sten – uden an­tyd­nin­gen af et smil el­ler glimt i øjet.

En iskold start på et pres­se­mø­de, hvor der i øv­rigt var for­bud mod at stil­le spørgs­mål om EM-slut­run­den – sik­kert for at und­gå, at hu­mø­ret hos en­gel­ske Ca­ven­dish sank end­nu dy­be­re. Sva­ert for sprin­ter­ne Det er Mark Ca­ven­dis­hs 10. Tour de France, og han har i alt hen­tet he­le 26. eta­pe­sej­re i kar­ri­e­ren. Han gør sig dog ik­ke sto­re for­håb­nin­ger i år om at kom­me me­get na­er­me­re Ed­dy Merckx’ Tour-re­kord, som ly­der på 32 eta­pe­sej­re.

»Som jeg ser ru­ten, er der få mu­lig­he­der for at sprin­te. Der er vel fem-seks po­ten­ti­el­le sprin­ter­af­slut­nin­ger, men fle­re gan­ge har man – li­ge­som sid­ste år – valgt at la­eg­ge små bak­ker ind i af­slut­nin­ger­ne. Sid­ste år tab­te jeg en af da­ge­ne 40 se­kun­der på de sid­ste 300 me­ter,« suk­ke­de han og fort­sat­te:

»Og så er der fle­re ud­for­dre­re til klas­se­men­tet end no­gen­sin­de før, og det er dår­li­ge nyhe­der for os sprin­te­re. For al­le klas­se­ments­hol­de­ne vil og­så rig­tig ger­ne sid­de helt for­re­st og kon­trol­le­re lø­bet på de sid­ste ki­lo­me­ter. Så der er li­ge plud­se­lig ik­ke me­get plads for­re­st i fel­tet.«

31-åri­ge Mark Ca­ven­dish har sagt far­vel til sin dan­ske men­tor, Bri­an Holm, på Etixx-Qu­i­ck-Step og kø­rer i år i ste­det for syd­afri­kan­ske Team Di­men­sion Da­ta.

Årets Tour de France sky­des i gang i mor­gen i Mont Saint-Mi­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.