Held og vil­je bag co­me­ba­ck

BT - - TOUR DE FRANCE -

TOUR-KLAR Søn­dag 29. maj skul­le Lars Bak fly­ve hjem fra Mila­no til fa­mi­li­en i Luxem­bourg. Sid­ste eta­pe af Giro d’Ita­lia skul­le li­ge gø­res fa­er­dig, men men­talt var han na­e­sten et an­det sted, og han gla­e­de­de sig til at se ka­e­re­sten og bør­ne­ne igen.

Ind­til et vold­somt styrt aen­dre­de pla­ner­ne.

Den 36-åri­ge cy­kel­ryt­ter fra Sil­ke­borg bra­ek­ke­de seks ri­b­ben og seks ryg­hvirv­ler. Skul­de­ren fik og­så en ma­eng­de små brud, og hans ene lun­ge var punk­te­ret.

På grund af ska­der­ne tog det fi­re da­ge me­re, før Lars Bak fik lov at kom­me hjem. Han måt­te ik­ke fly­ve, så han blev kørt i am­bu­lan­ce fra Ita­li­en til Bel­gi­en for at bli­ve un­der­søgt yder­li­ge­re.

I mor­gen er den hård­fø­re cy­kel­ryt­ter al­li­ge­vel med i Tour de France for sin ar­bejds­gi­ver, Lot­to Sou­dal.

Of­fent­lig­he­den un­dre­de sig i sid­ste uge, da Lars Bak gjor­de co­me­ba­ck i cy­kel­lø­bet Hal­le-Ingooi­gem i Bel­gi­en. Lø­bet var en ek­sa­men for dan­ske­ren, og han be­stod med bra­vur bå­de den og en ra­ek­ke la­e­ge­un­der­sø­gel­ser ef­ter lø­bet. Storm P-løs­ning »Jeg har tra­e­net sinds­sygt me­get for at bli­ve klar. Nog­le da­ge tre gan­ge om da­gen. Men jeg har og­så va­e­ret hel­dig, at nog­le af brud­de­ne ik­ke var så kom­pli­ce­re­de,« si­ger Lars Bak.

De før­ste da­ge var ryg­gen helt stiv, så han kun­ne dår­ligt be­va­e­ge sig ret me­get. I me­re end en uge kun­ne han ik­ke løf­te høj­re arm uden hja­elp.

Men i kraft af en Storm P-in­spi­re­ret for­høj­ning på cykelstyret, kun­ne han cyk­le på sin hjem­me­tra­e­ner med ret ryg. Så var tra­e­nin­gen i gang.

»Ved si­den af cyk­lin­gen genop­tra­e­ne­de jeg med og uden hånd­va­eg­te. Jeg ma­er­ke­de frem­gang hver ene­ste dag, så jeg bad hol­dets ma­na­ger, Marc Ser­ge­ant, om at hol­de en spin­kel åb­ning til mig i for­hold til Tour de France.«

»Han skrev til mig: ’Lars, lad os va­e­re helt ae­r­li­ge. Det vil bli­ve me­get snert på, nok na­er­mest umu­ligt, men du har min til­lid’«, forta­el­ler Lars Bak, der alt­så end­te med at få Tour­bil­let­ten, da la­e­ger­ne og­så hav­de sagt god for pla­nen.

»In­gen har pres­set mig. Tva­er­ti­mod. Hvis jeg fejl­er i Tou­ren, så fal­der det til­ba­ge på mig selv, for det er mig, der har pres­set på. Men jeg fø­ler, at det er for­svar­ligt.«

Sil­ke­bor­gen­se­ren me­ner selv, at det er hans ru­ti­ne fra de tid­li­ge­re Tour de France-løb, der har gi­vet ham Tour-bil­let­ten i 11. ti­me. For­di hans bel­gi­ske hold kø­rer med en sam­men­tøm­ret grup­pe, der skal ar­bej­de for sprin­te­r­en An­dré Greipel. Skal sli­des op først »Jeg kør­te en su­per­god Giro d’Ita­lia, hvor vo­res sam­ar­bej­de sad li­ge i ska­bet. Det er, som om sam­ar­bej­det i vo­res grup­pe ba­re bli­ver bed­re og bed­re.«

Mens Mi­cha­el Mør­køv på Ka­tusha-hol­det skal va­e­re den sid­ste ryt­ter i sprin­ter­to­get for nord­man­den Ale­xan­der Kri­stoff, for­ven­ter Lars Bak, at han skal fø­re langt ude­fra. Han skal kon­trol­le­re far­ten i fel­tet og sør­ge for, at et ud­brud bli­ver kørt ind i ti­de.

»Jeg bli­ver nok den på hol­det, som skal bru­ges op først,« for­kla­rer han.

An­dré Greipel har vun­det 10 Tour de France-eta­per i sin kar­ri­e­re. Lars Bak har va­e­ret med til at kø­re ty­ske­ren frem til de ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.