De im­po­ne­ren­de EM-dom­me­re

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

DOM­MER­NE ER OF­TE dem, vi hi­ver frem, når der er sket no­get kamp­af­gø­ren­de. Men jeg sy­nes og­så, at det ind imel­lem er på sin plads at gi­ve dom­mer­ne kre­dit. Spe­ci­elt når man kan se, at den ud­vik­ling, der sker, ik­ke ba­re er byg­get på til­fa­el­dig­he­der, men på en klar stra­te­gi, man har få­et ud i li­vet.

Jeg har va­e­ret me­get im­po­ne­ret over den sy­ste­ma­tik og struk­tur, som man kan se, der lig­ger til grund for de sta­er­ke dom­mer­pra­e­sta­tio­ner un­der det­te EM.

Det kun­ne jeg godt ta­en­ke mig at dyk­ke lidt ned i, for jeg sy­nes, det er es­sen­ti­elt at sa­et­te fo­kus på. JEG ER I den hel­di­ge si­tu­a­tion, at jeg abon­ne­rer på ma­ga­si­net UEFA Di­rect, som for­bun­det ud­gi­ver. Dér kan jeg se, hvor­dan man fra UEFAs si­de har for­søgt at kla­e­de dom­mer­ne på.

Lad mig slå fast, at vi har set et sta­bilt og me­get højt ni­veau med sta­er­ke pra­e­sta­tio­ner. Det er kol­lek­ti­vets EM på ba­nen, men jeg sy­nes og­så, det er kol­lek­ti­vets EM for dom­mer­ne.

Dom­mer­ne har for­be­redt sig selv mas­sivt fy­sisk, men­talt og tak­tisk. Man­den, der står bag den ud­vik­ling, er den tid­li­ge­re top­dom­mer Pi­er­lu­i­gi Col­li­na.

UEFA har an­sat ham til at ud­va­el­ge dom­me­re og la­ve det ar­bej­de, der lig­ger for­u­de for sto­re slut­run­der. Og her hand­ler det ik­ke ba­re om, at dom­mer­ne sid­der og ven­ter på at bli­ve ud­pe­get til EM. Nej, de bli­ver mødt med me­get hø­je krav af Col­li­na og UEFA-sy­ste­met. De 94 EM-dom­me­re – som be­står af alt fra må­l­linjedom­me­re til fjer­de­dom­me­re – har va­e­ret igen­nem en sa­er­de­les hård selek­tion.

Dom­mer­ne kom­mer fra vidt for­skel­li­ge lan­de, men de har få­et en ens­ret­tet ud­dan­nel­se, hvor de ar­bej­der i hold. Her for­sø­ger man at ar­bej­de med det en­kel­te in­di­vid, men man ar­bej­der og­så med grup­pen, så de får et rig­tig godt sam­ar­bej­de. Her ar­bej­der man med at sa­et­te dom­me­ren un­der stress og kun­ne hånd­te­re ne­top det stress. Man la­e­rer dem at kom­mu­ni­ke­re godt på ba­nen med en pra­e­cis stra­te­gi, så de kan ta­ge de rig­ti­ge be­slut­nin­ger.

Det er langt fra til­fa­el­dig­he­der, men det er et man­ge­årigt sy­ste­ma­tisk ar­bej­de, der lig­ger bag den po­si­ti­ve ud­vik­ling. ÈT AF DE om­rå­der, man har ar­bej­det på, er dom­mer­nes hja­el­pe­mid­ler. Det ser vi i dag med blandt an­det må­l­linje­tek­no­lo­gi og he­ad­set til dom­mer­ne, så de kan kom­mu­ni­ke­re in­ter­nt. Man har des­u­den an­sat den bel­gi­ske idra­ets­for­sker, pro­fes­sor Wer­ner Hel­sen.

Hans team be­står af fy­si­ske tra­e­ne­re, fy­si­o­te­ra­pe­ut og mas­sø­rer. Her bli­ver der ud­ført en ra­ek­ke fy­si­ske test på dom­mer­ne. For der er fle­re pa­ra­me­tre, som dom­mer­ne skal le­ve op til for over­ho­ve­det at kun­ne del­ta­ge ved EM.

Der bli­ver la­vet in­di­vi­du­el­le tra­e­nings­pro­gram­mer for de en­kel­te dom­me­re og for de hold, de er en del af. Hol­de­ne be­står af en fjer­de­dom­mer, en ho­ved­dom­mer, to linjedom­me­re, to ba­nedom­me­re og en ek­stra dom­mer.

Li­ge­som spillerne er man og­så nødt til at in­di­vi­du­a­li­se­re den fy­si­ske tra­e­ning.

UEFA kan kon­sta­te­re, at man med den vi­den­ska­be­li­ge til­gang til pro­jek­tet har øget dom­mer­nes fy­si­ske form og få­et de­res fedt­pro­cent ned på trods af, at dom­mer­ne bli­ver ae­l­dre for hvert ene­ste år, hvil­ket gør det sva­e­re­re at hol­de for­men.

De re­sul­ta­ter vi­ser, at må­den, dom­mer­ne ar­bej­der på, er li­ge så pro­fes­sio­nel som de spil­le­re, der er de mest in­ter­es­san­te ak­tø­rer un­der det­te EM.

Dom­mer­ne lø­ber 13 ki­lo­me­ter un­der en kamp. Med det høj-in­ten­se ni­veau, der er ved EM, er det ik­ke nok ba­re at kun­ne lø­be man­ge me­ter. Man skal og­så kun­ne gø­re det høj-in­ten­sivt.

UEFA har des­u­den kun­net kon­sta­te­re en frem­gang på 41 pro­cent på yoyo-te­sten over de se­ne­ste fi­re år. Sam­ti­dig har man kun­net se, at den gen­nem­snit­li­ge fedt­pro­cent er gå­et ned fra 16,7 til 13,5 pro­cent. Det er nog­le in­ter­es­san­te må­der at an­skue dom­mer­li­vet på, for det er ik­ke no­get, vi nor­malt be­ska­ef­ti­ger os med i fod­bol­dens ver­den.

Man for­sø­ger he­le ti­den at for­be­re­de dom­mer­ne på hø­je­re krav, for­di spil­let ne­top stil­ler hø­je­re krav. PÅ DEN MENTALE del har man og­så an­sat eks­per­ter til at hja­el­pe dom­mer­ne med, hvor­dan man age­rer un­der pres, og hvor­dan man kom­mu­ni­ke­rer mest hen­sigts­ma­es­sigt, så man får af­vik­let kam­pe­ne på god vis.

Sam­ti­dig har UEFA an­sat fi­re fod­bol­d­a­na­ly­ti­ke­re, der kan gi­ve dom­mer­ne eks­pert­bi­stand. Hver ene­ste del­ta­ger­land er ble­vet ana­ly­se­ret, og det har dom­mer­ne kun­net bru­ge i for­be­re­del­sen. De har få­et sta­ti­stik­ker om hol­de­nes spil­lestil og de in­di­vi­du­el­le spil­le­re samt de­res per­son­lig­he­der som fod­bold­spil­le­re.

Fra kamp til kamp rå­der de over ana­ly­ti­ker­ne, der kan gi­ve dem in­for­ma­tio­ner og unik bag­grunds­vi­den på pra­e­cis de hold, de skal døm­me. Ek­sem­pel­vis hvil­ken ty­pe kamp de kan for­ven­te tak­tisk.

Des­u­den bli­ver de eva­lu­e­ret på alt fra de­res fy­si­ske pra­e­sta­tion til de­res age­ren på ba­nen. På den må­de ser vi en pro­fes­sio­na­lis­me, jeg ik­ke vid­ste fandt sted i den­ne form.

Dis­kus­sio­nen om dår­li­ge dom­mer­pra­e­sta­tio­ner og ken­del­ser, der har af­gjort kam­pe­ne, har va­e­ret mini­mal un­der det­te EM. Og det, tror jeg, er på grund af, at man ik­ke har til­ladt at over­la­de no­get til til­fa­el­dig­he­der­ne.

Det, vi har set un­der det­te EM, er en me­get god in­di­ka­tion af, at dom­mer­ne er et pro­dukt af de­res for­be­re­del­se. Vi har set et me­get, me­get højt ni­veau.

Vi har set, at linjedom­mer­ne har haft me­get få ken­del­ser, man kun­ne dis­ku­te­re, når det kom­mer til of­f­si­de, som er en af de sva­e­re­ste reg­ler at op­ret­hol­de.

Vi har set dom­me­re med et stort over­skud, som kom­mer af de­res for­be­re­del­se. De kan vi­se over­skud, for­di de age­rer på vi­den og ik­ke på fø­lel­ser.

Vi har set nog­le me­get myn­di­ge dom­mer­pra­e­sta­tio­ner, hvor man har gi­vet spillerne mu­lig­hed for at ud­tryk­ke fru­stra­tion, uden at de har få­et et gult kort stuk­ket i ho­ve­d­et. Der har va­e­ret højt til lof­tet. DE MAN­GE TIL­TAG er en spa­en­den­de ud­vik­ling, som jeg hå­ber, vi med ti­den kan se i de respek­ti­ve liga­er rundt om­kring i Eu­ro­pa og i sa­er­de­les­hed i Dan­mark, hvor jeg sy­nes, vi er lidt bag­ef­ter i for­hold til at gi­ve dom­mer­ne de op­ti­ma­le rammer.

Jeg fø­ler mig over­be­vist om, at de dan­ske dom­me­re har set og fulgt ud­vik­lin­gen, og jeg ved, vi har dan­ske dom­me­re, som døm­mer tur­ne­rin­ger un­der UEFA, som jeg hå­ber la­der sig in­spi­re­re.

No­get af det, jeg hå­ber, de ta­ger med sig ind i Su­per­liga­en, er den fin­ger­spids­for­nem­mel­se og ro, dom­mer­ne ud­vi­ser i al­le fa­ser samt den me­get kon­ti­nu­er­li­ge linje, der er lagt.

Jeg hå­ber, vi kan tra­ek­ke en pen­dant til dansk fod­bold og kig­ge på, hvor­dan vi kan aen­dre det ne­ga­ti­ve fo­kus, der of­te er på dom­mer­ne og i ste­det ha­ve me­re fo­kus på ud­vik­lin­gen af dem. Så vi i fa­el­les­skab gi­ver dom­mer­ne mu­lig­he­den, for at de kan for­be­re­de sig op­ti­malt, så de og­så kan le­ve­re pra­e­sta­tio­ner på højt ni­veau.

Det er ik­ke al­tid kun dom­mer­nes skyld, at vi ik­ke ser det hø­je­ste ni­veau i Su­per­liga­en. Det er og­så et ud­tryk for de rammer, som dom­mer­ne har at ar­bej­de un­der. EN AN­DEN UD­VIK­LING, jeg med spa­en­ding vil føl­ge, når det kom­mer til hja­el­pe­mid­ler til dom­mer­ne, op­da­ge­de jeg på min som­mer­fe­rie.

Her la­e­ste jeg et in­ter­es­sant in­ter­view i det ty­ske fod­bold­ma­ga­sin Ki­ck­er med Lukas Brud fra den øver­ste re­gel­myn­dig­hed i fod­bold IFAB (In­ter­na­tio­nal Foot­ball As­so­ci­a­tion Bo­ard, red.)

Han me­ner, at vi i be­gyn­del­sen af 2017 vil se de før­ste prø­ver på vi­deo­af­gø­rel­ser un­der fod­bold­kam­pe. Det er en in­ter­es­sant ud­mel­ding, for­di fod­bold­ver­de­nen igen vi­ser en vil­lig­hed til for­an­dring.

Jeg til­hø­rer en af de tra­e­ne­re, der sy­nes, at an­ven­del­sen af vi­deo på af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner kan løf­te spil­let og ik­ke mindst sør­ge for, at til­fa­el­dig­he­der­ne ik­ke har så stor ind­fyl­del­se på spil­let.

Jeg ved godt, at man­ge si­ger, at det er en del af spil­let, at det er en del af char­men. Men på al­le­rø­ver­ste ni­veau i det spil, vi al­le el­sker, kan kon­se­kven­ser­ne va­e­re så sto­re, at jeg helt klart bi­fal­der, hvis det bli­ver en ud­vik­ling, vi ser de na­e­ste år.

Det bli­ver i hvert fald no­get, jeg med stor in­ter­es­se vil føl­ge. TRA­E­NER I AGF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.