Klar til na­e­ste togt

De island­ske vikin­ger kan spin­de guld på EM-sen­sa­tio­nen. Ka­e­le­da­eg­ger­ne har sat kur­sen mod nog­le af de fi­ne­re og me­re ind­brin­gen­de adres­ser i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold

BT - - 10. JUNI - 10. JULI - BT I ANNECY Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Hvad har Jo­hn ’Faxe’ Jen­sen og Ka­rel Po­bor­sky til fa­el­les?

Umid­del­bart ik­ke me­get. Én ting kan de dog snak­ke om, hvis de ved et lyk­ke­tra­ef skul­le stø­de ind i hin­an­den på en bar i Kø­ben­havn el­ler en knejpe i Prag. De brug­te hver isa­er en EM­slut­run­de og en EM-over­ra­skel­se til at ka­ta­pul­te­re de­res kar­ri­e­rer til nye høj­der. Lad os ta­ge dem en af gan­gen. Før Dan­marks EM-tri­umf i 1992 spil­le­de Jo­hn ’Faxe’ Jen­sen i Brønd­by. Få uger ef­ter, han sa­en­ke­de ty­sker­ne, var han Ar­se­nal-spil­ler. Sam­me op­skrift brug­te Ka­rel Po­bor­sky. Midt­ba­ne­spil­le­ren var en nøg­le­spil­ler, da Tjek­ki­et over­ra­sken­de nå­e­de fi­na­len i 1996, og ef­ter EM tog han det ka­em­pe­ma­es­si­ge skridt fra Slavia Prag til Man­che­ster Uni­ted.

Nu ty­der me­get på, at isla­en­din­ge skal ta­ge sam­me tur. Ik­ke nød­ven­dig­vis til Ar­se­nal el­ler Man­che­ster Uni­ted – men fra nog­le af Eu­ro­pas min­dre klub­ber til nog­le af de stør­re. Det lig­ner umid­del­bart en af kon­se­kven­ser­ne af, at øna­tio­nens lands­hold har ta­get fu­sen på al­le, slå­et Eng­land og på søn­dag står i en EM-kvart­fi­na­le.

»Det vil helt sik­kert ske. Al­le­re­de fra VM-kva­li­fi­ka­tio­nen for nog­le år si­den, vid­ste vi, hvor go­de de her spil­le­re var. Nu vi­ser de det over for he­le ver­den. Den op­ma­er­k­som­hed er rig­tig god, for de fortje­ner den i stor stil,« si­ger en af Islands to land­stra­e­ne­re, Hei­mir Hal­l­grims­son, til BT.

Dem, det he­le hand­ler om, stem­mer i. I dag spil­ler de island­ske spil­le­re i min­dre klub­ber overalt i Eu­ro­pa. Nog­le i Nor­ge, Dan­mark og Sve­ri­ge. An­dre i se­kun­da­e­re liga­er i Tys­kland og Eng­land. Men mid­ter­for­svar eren Ka­ri Ar­na­son, der tid­li­ge­re har spil­let i AGF, reg­ner med, at isla­en­din­ge­ne ud­vi­der de­res vikin­ge­togt fra Frank­rig og EM til og­så at om­fat­te sto­re klub­ber og til­sva­ren­de løn­nin­ger i de stør­ste fod­bold­lan­de.

»Vi har fan­ta­sti­ske og un­der­vur­de­re­de spil­le­re. Vi har for ek­sem­pel kun én, der spil­ler i Pre­mi­er Le­ague. Man­ge af de an­dre spil­ler i The Cham­pions­hip (den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, red.), så jeg hå­ber, at det her EM kan gø­re no­get for vo­res kar­ri­e­rer,« for­kla­rer Malmö FF-spil­le­ren over for BT.

No­get stør­re end FCK For­re­st på plan­ken står na­tur­lig­vis de spil­le­re, der har gjort det bedst på Islands EM-togt. Den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-spil­ler, Rag­nar Si­gurds­son, spil­le­de et brag af en kamp mod Eng­land i 1/8-fi­na­len, og han har tur­ne­rin­gen igen­nem spil­let bå­de sik­kert og kon­se­kvent i hjer­tet af den island­ske de­fen­siv.

Stå­le Sol­bak­ken vil ger­ne ha­ve Si­gurds­son, der i dag er på kon­trakt i rus­si­ske FC Kras­no­dar, hjem til Kø­ben­havn – og Si­gurds­son har selv yt­ret øn­ske om en dag at ven­de til­ba­ge til Par­ken. Men EM har åb­net nye og stør­re mu­lig­he­der for den 30-åri­ge fan­fa­vo­rit. Med ét er dø­ren åb­net til Pre­mi­er Le­ague, hvor klub­ber som Lei­ce­ster og Tot­ten­ham nu mel­des på ba­nen. Og det over­ra­sker ik­ke den island­ske land­stra­e­ner.

»Han er ba­re en god spil­ler. Det er ba­re en skam, at in­gen har set det før. Jeg vil­le og­så bli­ve over­ra­sket, hvis ik­ke en stor tra­e­ner el­ler stor klub har no­te­ret sig hans navn,« un­der­stre­ger Hei­mir Hal­l­grims­son, mens ho­ved­per­so­nen ind­til vi­de­re ta­ger tin­ge­ne på island­sk manér. Køligt.

»Jeg tal­te med min agent i fem mi­nut­ter i går. Han si­ger, at alt er ro­ligt, og at der ik­ke er no­get klart el­ler kon­kret,« ly­der det fra Si­gurds­son.

Det kan dog lyn­hur­tigt aen­dre sig. Når isla­en­din­ge­ne er fa­er­di­ge i Frank­rig, sky­der vikin­ge­ski­bet mod nye mål. Vi kom­mer til at se man­ge fle­re ’son’er i de stør­ste liga­er frem­over.

Vi har fan­ta­sti­ske og un­der­vur­de­re­de spil­le­re Ka­ri Ar­na­son, Malmö FF og Island

De island­ske spil­le­re un­der gårs­da­gens tra­e­ning. Ef­ter EM kan fle­re af dem mu­lig­vis se frem til at op­tra­e­de for stør­re klub­ber, end de gør i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.