’Den rig­ti­ge be­slut­ning’

Tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste-et­ter er på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is veg­ne glad for, at det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for bund­god­kend­te hen­des dis­pen­sa­tions an­søg­ning til O Li Rio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I WIM­B­LEDON Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Der blev fe­stet til den helt sto­re guld­me­dal­je på Wim­b­ledo nan la eg g et igår.

Da nyhe­den om det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bundsja til Ca­ro­li­ne kis­dis­pen­sa­tions an­søg­ning til OL i Rio de Ja­neiro tik­ke­de ind klok­ken 16 dansk tid, sprang champag­ne-prop­per­ne blandt 20-25 dan­ske ten­ni­sen­tu­si­a­ster i Café Per­go­la et stenkast fra yd­my­ge Court 7.

»Det er rig­tig godt for dansk tennis, at vi bli­ver re­pra­e­sen­te­ret ved OL i Rio. Så det skal na­tur­lig­vis fejres,« sag­de Dansk Tennis For­bunds na­est­for­mand, Tho­mas Kø­nigs­feldt, til BTs ud­send­te repor­ter.

Der var el­lers sat et stort spørgs­måls­tegn ved, hvor­vidt ITF vil­le gi­ve OL-ad­gangs­bil­let­ti l Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der gan­ske vist lig ger­num­mer 45 på ver­dens­rang­li­sten, men so mi­k­ke har op­fyldt det kva­li­fi­ka­tions­gi ven­de­krav om, at man in­den­for den se­ne­ste fi­re-åri­ge pe­ri­o­de skal ha­ve del­ta­get i mindst to Fed Cup-ar­ran­ge­men­ter.

Rig­tig be­slut­ning

»Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at ITF­god­ken­del­sen vil bli­ve dis­ku­te­ret. Men jeg me­ner, at ITF har ta­get den rig­ti­ge be­slut­ning. Woz­ni­a­cki har de se­ne­ste må­ne­der va­e­ret ude med en an­kel­ska­de. Nu er hun til­ba­ge, og selv­om hun al­le­re­de røg ud af Wim­b­ledon-tur­ne­rin­gen i før­ste run­de, fik hun mod Svet­la­na Kuz­netsova be­vist, at hun sta­dig spil­ler tennis på et højt ni­veau og kan pra­este­re for­nuf­tigt i Rio,« sag­de den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste-et­ter Tra­cy Austin, der un­der Wim­b­ledon-tur­ne­rin­gen ar­bej­der som kom­men­ta­tor på en­gelsk tv.

Syns­punk­tet blev bak­ket op af ten­nisjour­na­li­sten Tom Perot­ta fra The New York Ti­mes.

»ITFs be­slut­ning kom­mer ik­ke bag på mig. Hun er po­pu­la­er bå­de blandt ten­nis­fans og WTA-le­de­re, for­di hun ger­ne stil­ler op, når der kal­des. Den vil­lig­hed be­løn­nes hun nu for,« sag­de han.

Nyhe­den be­kom Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vel.

»Jeg er helt ut­ro­lig glad for, at det er lyk­ke­des at op­nå dis­pen­sa­tion på bag­grund af min uhel­di­ge ska­de. Jeg gla­e­der mig til at ka­em­pe for me­dal­jer til Dan­mark og er ube­skri­ve­lig stolt over at skul­le ba­e­re den dan­ske fa­ne ved ind­mar­chen i Rio,« lød det fra den 25-åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler.

I så­vel Dan­marks Idra­ets­for­bund som Dansk Tennis For­bund lag­de man ik­ke skjul på, at der op til ITFs af­gø­rel­se har va­e­ret ner­ver på.

»Jeg var me­get i tvivl om, hvad ITF be­slut­te­de sig for. Hvad ud­val­get har lagt til grund for be­slut­nin­gen, ved jeg ik­ke. De har holdt kor­te­ne ta­et ind til krop­pen,« sag­de Tho­mas Kø­nigs­feldt, der ud­over at va­e­re na­est­for­mand i DTF og­så er be­sty- rel­ses­med­lem i ITF.

Hos DIF er det dan­ske OL-holds chef de mis­sion, Morten Rodtwitt, og­så glad.

Frem­ra­gen­de am­ba­sa­dør »Det har va­e­ret et langt for­løb, men vi er su­per gla­de og til­fred­se med be­slut­nin­gen, og vi gla­e­der os til at få Ca­ro­li­ne med bå­de som ten­nis­spil­ler, som men­ne­ske og som fa­ne­ba­e­rer. Hun har ved tid­li­ge­re olym­pi­ske le­ge vist sig som en ae­g­te team­play­er, der går op i, hvor­dan det går med de an­dre at­le­ter på hol­det. Og med hen­des man­ge år på top­pen i en glo­bal idra­ets­gren med ek­strem hård kon­kur­ren­ce, er hun en frem­ra­gen­de am­bas­sa­dør for Dan­mark,« sag­de Morten Rodtwitt, der ik­ke vil af­vi­se, at man i frem­ti­den igen vil ud­ta­ge en OL-fa­ne­ba­e­rer, fle­re må­ne­der før det går løs.

»Jeg for­try­der på in­gen må­de det langstrak­te for­løb. Det hav­de selv­føl­ge­lig gi­vet me­re ro, hvis Ca­ro­li­ne på et tid­li­ge­re tids­punkt hav­de få­et ad­gangs­bil­let­ten. Men ved at mel­de nav­net på fa­ne­ba­e­re­ren ud al­le­re­de i fe­bru­ar, har vi i man­ge må­ne­der op til OL få­et mas­ser af po­si­tiv om­ta­le,« sag­de Morten Rodtwitt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.