Chok­fy­ring i Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FA­ER­DIG ind­le­der nu en pro­ces med hen­blik på at an­sa­et­te en ny ch­eftra­e­ner.«

De ord hav­de Kri­stof­fer Jarl Kri­sten­sen na­ep­pe i sin vil­de­ste fan­ta­si tro­et, at han skul­le si­ge til­ba­ge i ef­ter­å­ret, da Jonas Dal blev hen­tet på det, som klub­ben selv kaldte en ’uop­si­ge­lig kon­trakt’, der løb frem til vin­te­r­en 2017. Kon­trak­ten vi­ste sig dog ik­ke at va­e­re så uop­si­ge­lig end­da. Som et lyn fra en klar him­mel Det kom­mer da og­så som et gi­gan­tisk chok for Jonas Dal, at han ik­ke fik me­re end lidt over et halvt år i Es­b­jerg til at vi­se, hvad han du­er til. Han forta­el­ler til Jyd­ske Vest­ky­sten, at han er lam­slå­et over det, der er sket, og at fy­rin­gen ram­te ham helt ufor­be­redt.

»Jeg var da lam­slå­et, og så blev jeg rig­tig ked af det. Jeg sy­nes jo, at vi hav­de gang i et fint pro­jekt, men det blev der så sat en brat stop­per for. Jo, det gør mig sgu ked af det. Det må jeg helt ae­r­ligt si­ge,« forta­el­ler Jonas Dal til avi­sen og ud­dy­ber:

»Jeg hav­de ik­ke for­nem­met no­get som helst, så det kom­mer i den grad som et lyn fra en klar him­mel. Det er få da­ge si­den, at vi var på en over­le­vel­ses­tur al­le mand, og der var stem­nin­gen rig­tig god. Det føl­te jeg i hvert fald«. Uund­gå­e­lig af­sked? Jonas Dals fy­ring kom­mer som et chok for ham selv og for dem, der kig­ger på klub­ben ude­fra. Men den me­re el­ler min­dre gra­tis halvsa­e­son, som han fik med Es­b­jerg, bar ik­ke frugt, og klub­ben over­le­ve­de kun i Su­per­liga­en grun­det den nye struk­tur, som tra­e­der i kraft i den kom­men­de sa­e­son. Grun­de­ne til, at re­sul­ta­ter­ne ude­blev for man­den, der skab­te mirak­ler i Ho­bro, kan va­e­re sva­e­re at af­da­ek­ke, men tid­li­ge­re Es­b­jerg-spil­le­re som Ni­cki Bil­le og Emil Lyng har va­e­ret ude og snak­ke om mang­len­de di­sci­plin og for me­get fa­el­les­skab.

BT har for­søgt at få ud­dy­bet fy­rin­gen af Es­b­jergs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Poulsen, og fra Jonas Dal selv, men de er ik­ke vendt til­ba­ge på hen­ven­del­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.