61, 62, 63, 65 og 79…

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IGODT OT­TE ÅR tog jeg hi­sto­ri­en om Es­b­jerg fB til mig. På godt og ondt. I sport­s­lig for­stand mest ondt, for det var midt i de ma­gre år. Fra be­gyn­del­sen af 90er­ne ind­til slut­nin­gen af år­ti­et. En af Dan­marks mest vin­den­de og tra­di­tions­ri­ge fod­bold­klub­ber i en Si­sy­fos­lig­nen­de pro­ces. Nu skul­le det va­e­re, sa­e­son ef­ter sa­e­son, for blot at kon­sta­te­re, at klub­ben ik­ke kun­ne få fat og kom­me til­ba­ge i den bed­ste ra­ek­ke. Si­den 86 hav­de EfB ha­engt i nedryk­nings­dyn­det.

JEG LA­ER­TE TALLENE 61, 62, 63, 65 og 79 ude­nad. Iagt­tog hol­de­ne fra mester­skabs­sa­e­so­ner­ne i bil­led­ram­mer i klubhu­set på Gl. Var­de­vej. Fik hi­sto­ri­en ind un­der den fag­li­ge hud, som var nød­ven­digt for job­bet som nyud­dan­net jour­na­list. Og som ik­ke mindst i de yn­gre år er så sva­ert at skil­le fra per­son­lig emo­tion. Fod­bold som er­hverv gør den slags ved folk. Sa­et­ter sig. Alt imens man gør en dyd ud af at til­stra­e­be den nød­ven­di­ge di­stan­ce.

MEN DET VAR sva­ert ik­ke at knyt­te sig. Ek­sem­pel­vis til Kon­gen, som vi kaldte ham, der var vendt hjem fra Spa­ni­en. El­ler ba­re Jo­hn Laurid­sen, som for­ka­e­le­de et nok så spar­somt hjem­me­pu­bli­kum på det let­te­re neds­lid­te sta­dion igen­nem tre sa­e­so­ner. Og­så Mi­cha­el Mex Pedersen fra et par år i span­ske Osas­u­na og et mel­lem­spil i Ikast. Ni­els Erik Søn­der­gaard di­ri­ge­re­de som an­fø­rer for­sva­ret, stor­ta­len­tet Lars Lun­gi Sø­ren­sen ka­em­pe­de med ska­der.

Kon­gen ab­di­ce­re­de og fortrak på la­ve­re blus og ned­trap­pet kar­ri­e­re i Bram­m­ing. Og står al­li­ge­vel skar­pt til­ba­ge i hukom­mel­sen af lands­holds­spil­le­re fra de kan­ter med folk som Ole Kja­er og Jens Jørn Ber­tel­sen. Men han var cen­tral i min anek­do­ti­ske erin­dring af klub­ben i de sva­e­re år. Ta­enk­te og spil­le­de fod­bold, som jeg sat­te pris på i bå­de per­son­lig og før­na­evn­te fag­li­ge for­stand. Et yd­mygt, un­der­spil­let og loy­alt klub­men­ne­ske. At kun­ne de­fi­ne­re en klub ved sin blot­te til­ste­de­va­e­rel­se. Ta­enk, at det har sat sig så klart.

SØN­DER­GAARD, MEX OG Lun­gi be­va­re­de den na­e­re til­knyt­ning. Søn­der­gaard som se­ne­re sport­s­chef og cen­tral le­del­ses­fi­gur, Mex i tra­e­ner­bok­sen og til­ba­ge­truk­ket in­den den kor­te tur helt i ch­eftra­e­ner­front ef­ter sid­ste sa­e­sons fy­ring af Ni­els Fre­de­rik­sen, og i dag sa­et­ter Lars Lun­gi Sø­ren­sen sig i chef­bok­sen på at­le­tiks­ta­dion i dit­to fy­re­de Jonas Dals sted til en tra­e­nings­kamp mod Hor­sens.

For hol­det kom jo til­ba­ge ef­ter 13 år i mør­ket. Den­gang i 1999, og et par smut­te­re un­der­vejs frem til i dag. Et nyt sta­dion, en hel by og re­gion, der bak­ker op. End­nu et en­kelt års­tal til sam­lin­gen, 2013, om end det ik­ke tå­ler sam­men­lig­ning med et mester­skab at vin­de po­kal­fi­na­len, men det ta­el­ler. Me­re som en kon­sta­te­ring. Og­så af at jeg så man­ge år der­på og fag­ligt hård­hu­det kon­sta­te­rer, at der røg end­nu en pa­ren­tes af en­tr a ene ru­di bus ines sfod­bol­dens kredsløb af hi­sto­ri­e­løs­hed. Ind­til der igen bli­ver sat nog­le punk­tum­mer.

I DET VESTJYSKE st­rør de ty­de­lig­vis mest om sig med kom­ma­er i et vaku­um af mid­ler og målsa­et­ning. For at fin­de til­ba­ge til tal­ra­ek­ken, der iden­ti­fi­ce­rer am­bi­tio­nen, nu hvor det mør­ke­ste hul trods alt er luk­ket: 61, 62, 63, 65 og 79.

Mit eget emo­tio­nel­le til­hørs­for­hold hø­rer na­tur­lig­vis ik­ke job­bet til. Tal­ra­ek­ken hed­der 58, 71, 72, 78 og 84. Den hol­der til ov­re på den mod­sat­te kyst. Hel­ler ik­ke me­get nu­tids­bingo over den rem­se. Og man­dag blev klub­ben solgt til en rig­mand fra Mol­d­ova …

FOTO: NILS ROSENVOLD

Es­b­jergs se­ne­ste mester­skab kom i hus i ef­ter­å­ret 1979. Her fejrer spillerne DM-tit­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.