Fø­ler sig ik­ke tru­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FREMTIDSSNAK der me­ner, at Kevin Magnus­sen må­ske må vi­ge sin plads. Ser­gio Pe­rez, Este­ban Ocon, Fe­lipe Mas­sa og Fe­lipe Nasr er ba­re fi­re ek­semp­ler på kø­re­re, der na­ev­nes i sam­men­ha­eng med Re­nault.

Kevin Magnus­sen ta­ger si­tu­a­tio­nen ro­ligt.

»Jeg kan ik­ke rig­tigt se no­gen trus­sel mod min po­si­tion,« si­ger han.

»Hvis jeg le­ve­rer det, jeg skal, tror jeg, Re­nault ind­lø­ser den op­tion, de har på mig. De vir­ker gla­de og til­fred­se med mi­ne pra­e­sta­tio­ner. Men in­tet er sik­kert i den­ne bran­che.« In­gen Plan B Dét la­er­te han i de­cem­ber 2014, hvor han ef­ter at va­e­re ble­vet lo­vet en ny sa­e­son for McLa­ren, plud­se­lig blev ryk­ket ud på re­ser­ve­ba­en­ken i 2015.

Den­gang hav­de hans ma­na­ger ik­ke no­gen Plan B, og dén si­tu­a­tion vil Kevin Magnus­sen ik­ke op­le­ve end­nu en gang. Nu ta­ger han selv hånd om sin kar­ri­e­re, og han for­kla­rer:

»For­di jeg tror på en frem­tid her hos Re­nault, har jeg som så­dan ik­ke no­gen ak­tu­el Plan B. Men den si­tu­a­tion har jeg jo prø­vet før – ven­tet på no­get, der ba­re al­drig kom. Det må ik­ke ske igen, så hvis Re­nault ik­ke mel­der til­ba­ge in­den for de na­e­ste to må­ne­der, vil jeg be­gyn­de at se mig om­kring.«

Wil­li­ams er et af de team, der tid­li­ge­re har va­e­ret in­ter­es­se­ret i Kevin Magnus­sen, og team­chef Clai­re Wil­li­ams ud­tal­te tid­li­ge­re på ugen, Hvis jeg le­ve­rer det, jeg skal, tror jeg, Re­nault ind­lø­ser den op­tion, de har på mig. De vir­ker gla­de og til­fred­se med mi­ne pra­e­sta­tio­ner at hun snak­ke­de med en ra­ek­ke kø­re­re om 2017. Dan­ske­ren er dog ik­ke en af dem. »Jeg hav­de kon­takt med Wil­li­ams op til den­ne sa­e­son og har sta­dig et godt for­hold til dem, men som sagt: Jeg vil al­ler­helst bli­ve hos Re­nault.« Team i frem­gang Sidst­na­evn­te er i gang med en genop­byg­nings­fa­se, der li­ge i øje­blik­ket lig­ner en fru­stre­ren­de ør­ken­van­dring for Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer.

»Det er et team i frem­gang,« slår Magnus­sen fast.

»Men in­drøm­met. Der er ik­ke man­ge re­sul­ta­ter et fejre i øje­blik­ket. Der sker en mas­se bag kulis­ser­ne – med in­fra­struk­tu­ren og med he­le det fun­da­ment, der skal stø­bes for frem­ti­den. Det er ba­re ik­ke no­get, der gør 2016-bi­len hur­ti­ge­re.«

»Det er fru­stre­ren­de, men jeg er ble­vet bed­re til at ac­cep­te­re den slags si­tu­a­tio­ner. Før var jeg me­re utå­l­mo­dig – nu ta­en­ker jeg me­re på frem­ti­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.