SÅ­DAN KOM­MER DU I GANG MED AKTIEHANDEL

BT - - NYHEDER -

Tom Eng­sted

Pro­fes­sor i øko­no­mi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Køb dansk: Ved at kø­be dan­ske aktier spa­rer du pen­ge på bå­de de­po­tog han­dels­ge­byr

Spred ri­si­ko­en: Køb aktier hos 15-20 af de stør­ste dan­ske sel­ska­ber. Und­gå fle­re nav­ne fra sam­me bran­che, men va­elg f.eks. én bank-, én for­sik­rings- og en ak­tie fra me­di­ci­na­lin­du­stri­en osv.

Hav tå­l­mo­dig­hed: Som mini­mum bør man ha­ve en tids­ho­ri­sont på fem år, men hel­le­re 10 år el­ler la­en­ge­re. Lån al­drig pen­ge til aktier: Ak­tie­mar­ke­det er ri­si­ka­belt. Der­for skal man al­tid kun­ne tå­le at mi­ste pen­ge, når man hand­ler aktier.

Lau Svens­sen

Ak­tie­eks­pert, kendt fra pro­gram­met ’Mil­li­o­na­er­klub­ben’ på Ra­dio24syv. Ta­enk lang­sig­tet: De hur­ti­ge og smar­te in­ve­ste­rin­ger skal man hol­de sig fra, for der er rig­tig man­ge fu­se­re på ak­tie­mar­ke­det

Frie mid­ler el­ler pen­sion: Der er stor for­skel på, om man in­ve­ste­rer så­kaldt ’frie mid­ler’ el­ler sin pen­sions­op­spa­ring i aktier. Det kan ik­ke be­ta­le sig he­le ti­den at kø­be og sa­el­ge aktier for ’rig­ti­ge’ pen­ge på bank­bo­gen, på grund af den hø­je dan­ske ak­tie­be­skat­ning. Hvis man ger­ne vil spe­ku­le­re i aktier og lø­ben­de skif­te ud i sin po­r­te­føl­je, bør man bru­ge sin pen­sions­op­spa­ring, hvor be­skat­nin­gen er la­ve­re.

Spred det ud: Man bør som mini­mum kø­be aktier i ot­te for­skel­li­ge sel­ska­ber, og ger­ne i ot­te for­skel­li­ge bran­cher, så man

spre­der sin po­r­te­føl­je ud. Man bør ik­ke in­ve­ste­re min­dre end 20.000 per ak­tie.

Til­lid: Hvis man ik­ke på for­hånd er den sto­re haj, så kan det va­e­re en god idé, at ud­va­el­ge nog­le dan­ske nav­ne, som man har til­lid til. Kast et blik på li­sten over de 20 stør­ste dan­ske aktier og ud­va­elg dem, man sy­nes er in­ter­es­san­te, og ska­er re­sten fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.